Svētie Raksti
Džozefs Smits—Mateja 1


Džozefs Smits—Mateja evaņģēlijs

Izvilkums no Bībeles tulkojuma, kā atklāts pravietim Džozefam Smitam 1831. gadā: Mateja ev. 23:39 un 24. nodaļa.

1. nodaļa

Jēzus pareģo gaidāmo Jeruzālemes izpostīšanu—Viņš runā arī par Cilvēka Dēla Otro Atnākšanu un ļauno iznīcināšanu.

1 Jo Es saku jums, ka jūs Mani no šī laika neredzēsit un nezināsit, ka Es esmu Tas, par kuru ir rakstījuši pravieši, tiekāms jūs sacīsit: Svētīts ir Tas, kurš anāk Tā Kunga Vārdā debesu mākoņos, un visi svētie eņģeļi līdz ar Viņu. Tad Viņa mācekļi saprata, ka Viņš nāks atkal uz zemi pēc tam, kad Viņš būs godināts un kronēts pie bDieva labās rokas.

2 Un Jēzus izgāja un devās prom no tempļa; un Viņa mācekļi nāca pie Viņa, lai dzirdētu Viņu, sacīdami: Kungs, rādi mums attiecībā uz tempļa ēkām, kā Tu esi sacījis—tās tiks sagrautas un atstātas jums izpostītas.

3 Un Jēzus sacīja uz tiem: Vai jūs neredzat visas šīs lietas un jūs nesaprotat tās? Patiesi Es saku jums—šeit netiks atstāts, uz šī tempļa, aakmens uz akmens, kas netiks sagrauts.

4 Un Jēzus atstāja tos un devās uz aEļļas kalnu. Un kad Viņš sēdēja Eļļas kalnā, mācekļi nāca pie Viņa vieni paši, sacīdami: Pastāsti mums par to, ko Tu esi sacījis attiecībā par tempļa un jūdu iznīcināšanu, un kas ir Tavas batnākšanas un cpasaules gala dzīme jeb eļauno iznīcināšana—kas ir pasaules gals?

5 Un Jēzus atbildēja un sacīja uz tiem: Pielūkojiet, ka neviens cilvēks jūs nepieviļ;

6 jo daudzi nāks Manā Vārdā, sakot—Es esmu Kristus—un pievils daudzus;

7 tad tie jūs nodos amokās un nogalinās jūs, un jūs tiksit visu tautu bienīsti Mana Vārda dēļ;

8 un tad daudzi apgrēcināsies un nodos cits citu, un nīdīs cits citu;

9 un daudzi viltus pravieši celsies un pievils daudzus;

10 un tāpēc, ka nekrietnība ies vairumā, daudzu amīlestība atdzisīs;

11 bet tas, kas paliks nelokāms un netiks pieveikts, tas tiks izglābts.

12 Kad jūs tādējādi redzēsit apostīšanas negantību, par ko runāja pravietis bDaniēls attiecībā uz cJeruzālemes iznīcināšanu, tad jums būs stāvēt dsvētā vietā; kurš lasa, tas lai saprot.

13 Tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg akalnos;

14 lai tas, kas ir uz mājas jumta, bēg un neatgriežas kaut ko paņemt no savas mājas;

15 nedz arī tas, kas ir laukā, atgriežas paņemt savu apģērbu;

16 un ak vai tām, kas gaida abērnu, un tām, kas zīda ar krūti tanīs dienās;

17 tādēļ lūdziet To Kungu, lai jūsu bēgšana nebūtu ziemā, nedz sabata dienā;

18 jo tad, tanīs dienās, būs lielas bēdas ajūdiem un bJeruzālemes iedzīvotājiem, tādas, kādas nav tikušas sūtītas Israēlam no Dieva kopš viņu ķēniņvalsts sākuma līdz šim laikam, nedz kādreiz atkal tiks sūtītas Israēlam.

19 Visas šīs lietas, kuras tiem notiks, būs tikai sākums tām bēdām, kuras nāks pār tiem.

20 Un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens no viņiem miesā netiktu izglābts, bet izredzēto dēļ, saskaņā ar derību, šīs dienas tiks saīsinātas.

21 Lūk, šīs lietas Es esmu runājis uz jums attiecībā uz jūdiem; un vēl, pēc to dienu bēdām, kuras nāks pār Jeruzālemi, ja kāds cilvēks jums sacīs: Rau, še ir Kristus vai tur, neticiet viņam;

22 jo tanīs dienās celsies arī viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, tiktāl ka, ja iespējams, viņi pievils pat izredzētos, kuri ir izredzēti saskaņā ar derību.

23 Lūk, Es runāju šīs lietas uz jums aizredzēto dēļ; un jūs arī dzirdēsit par bkariem un karu daudzināšanu; skatiet, lai jūs neuztrauktos, jo visam, ko Es jums esmu teicis, ir jānotiek; bet tas vēl nav gals.

24 Lūk, Es jums esmu teicis iepriekš;

25 tādēļ, ja viņi teiks uz jums: Lūk, viņš ir tuksnesī—neejiet, lūk, viņš ir slepenos kambaros—neticiet;

26 jo kā rīta gaisma nāk no aaustrumiem un spīd līdz pat rietumiem, un aptver visu zemi, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.

27 Un tagad Es rādu jums līdzību. Lūk, kur maita ir, tur salasīsies ērgļi; tāpat līdzīgi Mani izredzētie tiks asapulcināti no četrām zemes pusēm.

28 Un viņi dzirdēs par kariem un karu daudzināšanu.

29 Lūk, Es runāju Manu izredzēto dēļ; jo tauta sacelsies pret tautu un valstība pret valstību; būs abads un mēris, un zemestrīces dažādās vietās.

30 Un vēl, tāpēc ka nekrietnība ies vairumā, cilvēku mīlestība atdzisīs; bet tas, kas netiks uzveikts, tas tiks izglābts.

31 Un vēl, šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā apasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals jeb ļauno iznīcināšana.

32 Un vēl postīšanas negantība, par ko runāja pravietis Daniels, tiks piepildīta.

33 Un nekavējoši pēc to dienu bēdām asaule aptumšosies un mēness nedos savu gaismu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti.

34 Patiesi Es saku jums, šī paaudze, kurā visas šīs lietas tiks parādītas, nebeigsies, līdz tas, ko Es jums esmu teicis, tiks piepildīts.

35 Kaut arī pienāks diena, kad debess un zeme zudīs, tomēr Mani avārdi nezudīs, bet visi tiks piepildīti.

36 Un, kā Es teicu iepriekš, pēc to dienu abēdām un tā, ka debesu spēki tiks satricināti, tad parādīsies Cilvēka Dēla zīme debesīs, un tad visas zemes ciltis sēros; un viņi redzēs Cilvēka Dēlu bnākam debesu mākoņos ar spēku un lielu godību;

37 un kas paglabā Manu avārdu, netiks pievilts, jo Cilvēka Dēls nāks, un Viņš sūtīs Savus beņģeļus Sev pa priekšu ar skaļu bazūnes skaņu, un tie csapulcinās kopā palikušos no Viņa izredzētajiem no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.

38 Tagad mācieties līdzību no avīģes koka—kad viņa zaros vēl ir pumpuri un lapas metas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu klāt;

39 tāpat Mani izredzētie, kad viņi redzēs visas šīs lietas, viņi zinās, ka Viņš ir tuvu, patiesi pie durvīm;

40 bet to dienu un stundu neviens anezin; nē, pat ne Dieva eņģeļi debesīs, bet tikai Mans Tēvs.

41 Bet kā tas bija aNoas dienās, tā tas būs arī pie Cilvēka Dēla atnākšanas;

42 jo ar tiem būs tā, kā tas bija tanīs dienās, kas bija pirms aplūdiem; jo līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, viņi ēda un dzēra, precējās un deva laulībā;

43 un tie nezināja, līdz plūdi nāca, un aizrāva tos visus; tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.

44 Tad tiks piepildīts tas, kas ir rakstīts, ka apēdējās dienās divi būs laukā, viens tiks paņemts, un otrs batstāts;

45 divi mals dzirnavās, viens tiks paņemts, otrs atstāts;

46 un ko Es saku vienam, Es saku visiem cilvēkiem; asargieties tādēļ, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.

47 Bet ziniet šo, ja nama kungs zinātu, cikos nāks zaglis, viņš sargātu un neļautu, lai viņa nams tiktu uzlauzts, bet būtu bijis gatavs.

48 Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo tādā stundā, kad jūs nedomājat, Cilvēka Dēls nāk.

49 Kurš tad ir auzticīgais un gudrais kalps, kuru viņa kungs ir darījis par pārvaldnieku pār savu saimi tiem dot barību noteiktā laikā?

50 Svētīts ir tas kalps, ko viņa kungs, kad tas pārnāks, atradīs tā darām; un patiesi Es saku jums, viņš darīs to par pārvaldnieku pār visu savu mantību.

51 Bet, ja tas ļaunais kalps sacīs savā sirdī: Mans kungs akavējas,

52 un sāks sist savus darba biedrus, un ēst un dzert ar dzērājiem,

53 tad tā kalpa kungs nāks dienā, kad viņš to negaida, un stundā, kurā viņš nezin,

54 un satrieks to gabalos, un noliks tam viņa daļu ar liekuļiem; tur būs raudāšana un azobu griešana.

55 Un tā pienāk agals ļaunajiem, saskaņā ar Mozus pravietojumu, sakot: Tie tiks izdeldēti no tautas; bet tas vēl nav zemes gals, bet ir tuvu.