Svētie Raksti
Ticības apliecinājumi 1
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas
Ticības apliecinājumi

1. nodaļa

1 Mēs aticam bDievam, Mūžīgajam Tēvam, un Viņa cDēlam Jēzum Kristum, un dSvētajam Garam.

2 Mēs ticam, ka cilvēkus sodīs par viņu apašu grēkiem un nevis par bĀdama pārkāpumu.

3 Mēs ticam, ka caur Kristus veikto aIzpirkšanu visa cilvēce var tikt bizglābta, ja tā cpaklausīs devaņģēlija elikumiem un priekšrakstiem.

4 Mēs ticam, ka evaņģēlija vadošie principi un apriekšraksti ir: pirmais—bticība Tam Kungam Jēzum Kristum; otrais—cgrēku nožēlošana; trešais—dkristīšana, iegremdējot ūdenī, egrēku piedošanai; ceturtais—froku uzlikšana gSvētā Gara dāvināšanai.

5 Mēs ticam, ka cilvēkam jātiek aDieva aicinātam caur bpravietojumu un uzliekot viņam crokas, ko dara tie, kam piešķirtas dpilnvaras, lai viņš esludinātu evaņģēliju un izpildītu tā fpriekšrakstus.

6 Mēs ticam tai pašai aorganizācijai, kas pastāvēja agrīnajā baznīcā, proti,—bapustuļiem, cpraviešiem, dmācītājiem, skolotājiem, eevaņģēlistiem un tā tālāk.

7 Mēs ticam avalodu, bpravietojumu, catklāsmju, dvīziju, edziedināšanas, fvalodu tulkošanas un citām gdāvanām.

8 Mēs ticam, ka aBībele ir bDieva vārds, ciktāl tā ir cpareizi pārtulkota; mēs arī ticam, ka dMormona Grāmata ir Dieva vārds.

9 Mēs ticam visam, ko Dievs ir aatklājis, visam, ko Viņš tagad atklāj, un mēs ticam, ka Viņš vēl batklās daudz ko lielu un svarīgu attiecībā uz Dieva Valstību.

10 Mēs ticam burtiskai aIsraēla sapulcināšanai un bDesmit Cilšu atjaunošanai; ka cCiāna (Jaunā Jeruzāleme) tiks uzcelta Amerikas kontinentā; ka Kristus personiski dvaldīs uz zemes un ka zeme tiks eatjaunota un saņems savu fparadīzes ggodību.

11 Mēs pieprasām aprivilēģiju pielūgt Visuvareno Dievu saskaņā ar mūsu bsirdsapziņu un atvēlam visiem cilvēkiem to pašu privilēģiju, lai viņi cpielūdz kā, kur vai ko tie vēlas.

12 Mēs ticam, ka jāpakļaujas karaļiem, prezidentiem, valdniekiem un miertiesnešiem, paklausot, godājot un atbalstot alikumu.

13 Mēs ticam, ka jābūt agodīgiem, patiesiem, bšķīstiem, labvēlīgiem, tikumīgiem un cjādara labais visiem cilvēkiem; tiešām mēs varētu teikt, ka sekojam Pāvila datgādinājumam: Mēs ticam visam, mēs eceram uz visu, mēs esam daudz izturējuši un ceram fizturēt visu. Ja kaut kur ir jebkas gtikumīgs, jauks, labi novērtēts vai uzslavas vērts, mēs šādas lietas meklējam.

Džozefs Smits.