Svētie Raksti
Titullapa


Dārgā Pērle

Izlase no
Džozefa Smita,
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus
Baznīcas pirmā pravieša,
gaišreģa un atklājēja, atklāsmēm,
tulkojumiem un stāstītā.

Izdevusi
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Soltleiksitijā, Jūtā, ASV