Svētie Raksti
Ievads


Ievads

Dārgā Pērle ir atlasītu materiālu izlase, kas attiecas uz daudziem nozīmīgiem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ticības un mācības aspektiem. Šos rakstus tulkoja un uzrakstīja pravietis Džozefs Smits, un lielākā daļa no tiem tika izdoti Baznīcas periodiskajos izdevumos viņa dzīves laikā.

Pirmo materiālu krājumu ar nosaukumu Dārgā Pērle 1851. gadā izveidoja elders Frenklins D. Ričardss, tajā laikā Divpadsmito padomes loceklis un Britu misijas prezidents. Tā mērķis bija padarīt vieglāk pieejamus dažus nozīmīgus rakstus, kuriem bija ierobežota tirāža Džozefa Smita laikā. Pieaugot Baznīcas locekļu skaitam Eiropā un Amerikā, bija nepieciešams padarīt šos rakstus pieejamus. Dārgo Pērli sāka plaši izmantot, un vēlāk ar Baznīcas Augstākā prezidija un Vispārējās konferences lēmumu, kas tika pieņemts 1880. gada 10. oktobrī Soltleiksitijā, tā kļuva par Baznīcas pamatdarbu.

Tika veiktas vairākas satura pārskatīšanas, kā to prasīja Baznīcas vajadzības. 1878. gadā tika pievienota daļa no Mozus grāmatas, kas nebija ietverta pirmajā izdevumā. 1902. gadā dažas daļas no Dārgās Pērles, kuras dublēja materiālus, kas bija publicēti arī Mācībā un Derībās, tika izlaistas. Sakārtošana nodaļās un pantos ar zemteksta piezīmēm tika veikta 1902. gadā. Pirmā publikācija ar tekstu divās kolonnās un tematu alfabētisko rādītāju bija 1921. gadā. Nekādas citas izmaiņas netika veiktas līdz 1976. gada aprīlim, kad tika pievienotas divas atklāsmes. 1979. gadā šīs divas atklāsmes tika izņemtas no Dārgās Pērles un ievietotas grāmatā Mācība un Derības, kur tās tagad parādās kā 137. un 138. nodaļa. Šajā izdevumā ir veiktas dažas izmaiņas, lai saskaņotu tekstu ar agrākiem dokumentiem.

Tālāk seko īss ievads esošajam saturam:

  1. Izlase no Mozus grāmatas. Izvilkums no Pirmās Mozus grāmatas no Džozefa Smita Bībeles tulkojuma, ko viņš sāka 1830. gada jūnijā.

  2. Ābrahāma grāmata. Ābrahāma rakstu iedvesmots tulkojums. Džozefs Smits sāka veikt šo tulkojumu 1835. gadā, kad bija saņēmis kādu ēģiptiešu papirusu. Tulkojums tika izdots turpinājumos Times and Seasons, sākot ar 1842. gada 1. martu Navū, Ilinoisas štatā.

  3. Džozefs Smits—Mateja evaņģēlijs. Izvilkums no Mateja liecības Džozefa Smita Bībeles tulkojumā (skat. Mācība un Derības 45:60–61 pēc dievišķās pavēles sākt Jaunās Derības tulkošanu).

  4. Džozefs Smits—Vēsture. Izraksti no Džozefa Smita oficiālās liecības un vēstures, ko viņš un viņa rakstveži sagatavoja 1838.–1839. gadā un kas tika publicēta turpinājumos Times and Seasons Navū, Ilinoisas štatā, sākot ar 1842. gada 15. martu.

  5. Pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Ticības apliecinājumi. Džozefa Smita paziņojums, publicēts Times and Seasons 1842. gada 1. martā kopā ar īsu Baznīcas vēsturi, kas parasti bija pazīstams kā „Wentworth Letter” (Vēstule Ventvortam).