3. Nefija 12
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

12. nodaļa

Jēzus aicina un pilnvaro divpadsmit mācekļus. Viņš runā ar nefijiešiem līdzīgi kā Kalna sprediķī. Viņš stāsta Svētīgumus. Viņa mācības ir pārākas un nozīmīgākas par Mozus likumu. Cilvēkiem ir pavēlēts būt tikpat pilnīgiem kā Viņš un Viņa Tēvs. Salīdziniet ar Mateja ev. 5. nodaļu. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Un notika, kad Jēzus bija sacījis šos vārdus Nefijam un tiem, kas tika aicināti (tad to skaits, kas tika aicināti un saņēma spēku un varu kristīt, bija adivpadsmit), un tad, lūk, Viņš izstiepa Savu roku uz ļaužu pulku un sauca uz tiem, sacīdams: bSvētīgi jūs esat, ja jūs uzklausīsit šo divpadsmit vārdus, kurus Es esmu cizvēlējies no jūsu vidus, lai tie kalpotu jums un būtu jūsu kalpi; un viņiem Es esmu devis varu, lai viņi varētu kristīt jūs ar ūdeni; un pēc tam, kad jūs esat kristīti ar ūdeni, lūk, Es kristīšu jūs ar uguni un ar Svēto Garu; tādēļ svētīgi jūs esat, ja jūs ticēsit Man un tapsit kristīti pēc tam, kad jūs esat redzējuši Mani un zināt, ka Es esmu.

2 Un vēl, vēl vairāk svētīgi ir tie, kas aticēs jūsu vārdiem, tāpēc ka jūs liecināsit, ka jūs esat Mani redzējuši, un ka jūs zināt, ka Es esmu. Jā, svētīgi ir tie, kas ticēs jūsu vārdiem un bnonāks pazemības dziļumos, un taps kristīti, jo viņi tiks piemeklēti car uguni un ar Svēto Garu, un saņems savu grēku piedošanu.

3 Jā, svētīgi ir agarā nabagi, kas bnāk pie Manis, jo tiem pieder Debesu valstība.

4 Un vēl, svētīgi ir visi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.

5 Un svētīgi ir alēnprātīgie, jo tie iemantos bzemi.

6 Un svētīgi ir visi tie, kas cieš abadu un bslāpes pēc ctaisnības, jo viņi tiks piepildīti ar Svēto Garu.

7 Un svētīgi ir ažēlastības pilnie, jo tie saņems žēlastību.

8 Un svētīgi ir asirdsšķīstie, jo tie bredzēs Dievu.

9 Un svētīgi ir visi amiera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bbērniem.

10 Un svētīgi ir visi tie, kas tiek avajāti Mana Vārda dēļ, jo tiem pieder Debesu valstība.

11 Un svētīgi jūs esat, kad cilvēki zaimos jūs un vajās, un runās visu ko ļaunu nepatiesi pret jums Manis dēļ;

12 jo jums būs liels prieks un jūs būsit ārkārtīgi līksmi, jo liela būs jūsu aalga debesīs; jo tā tie vajāja praviešus, kas bija pirms jums.

13 Patiesi, patiesi Es saku jums, Es dodu jums būt par zemes asāli; bet, ja sāls zaudēs savu garšu, ar ko tad zeme tiks sālīta? No tā laika sāls tad kļūst nekam nederīga, bet kā vien ārā izmetama un saminama zem cilvēku kājām.

14 Patiesi, patiesi Es saku jums, Es dodu jums būt par gaismu šai tautai. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.

15 Lūk, vai cilvēks iededzina asveci un liek to zem pūra? Nē, bet gan svečturī, un tā dod gaismu visam namam;

16 tādēļ lai jūsu agaisma spīd šo ļaužu priekšā, lai tie varētu redzēt jūsu labos darbus un godināt jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

17 Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis atmest, bet gan piepildīt;

18 jo patiesi Es saku jums, neviena rakstu zīmīte un neviens rakstu galiņš nav zudis no abauslības, bet Manī viss ir piepildīts.

19 Un lūk, Es esmu devis jums likumu un baušļus no Sava Tēva, lai jūs ticētu Man un lai jūs nožēlotu savus grēkus, un nāktu pie Manis ar asalauztu sirdi un nožēlas pilnu garu. Lūk, jums ir baušļi jūsu priekšā, un blikums ir piepildīts.

20 Tādēļ nāciet pie Manis un topiet izglābti; jo patiesi Es saku jums, ka, ja vien jūs neturēsit Manus baušļus, ko Es jums tagad pavēlu, jūs nekādā gadījumā neieiesit Debesu valstībā.

21 Jūs esat dzirdējuši, ka tie, no seniem laikiem, ir teikuši, un tas ir arī rakstīts jūsu priekšā, ka tev nebūs anokaut, un katrs, kas nokaus, to gaida Dieva tiesa;

22 bet Es saku jums, ka ikvienu, kas ir dusmīgs uz savu brāli, gaidīs Viņa tiesa. Un katru, kas sacīs uz savu brāli: Ģeķis!, to gaida Sinedrija; un katru, kas sacīs: Tu muļķis!, gaida elles ugunis.

23 Tādēļ, ja jūs nāksit pie Manis vai gribēsit nākt pie Manis, un atcerēsities, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi—

24 ej savu ceļu pie sava brāļa un vispirms aizlīgsti ar savu brāli, un tad nāc pie Manis ar patiesu sirdi, un Es pieņemšu tevi.

25 Vienojies ar savu pretinieku bez kavēšanās, kamēr tu vēl esi ceļā ar viņu, lai viņš tevi kādā brīdī nesagrābtu un tu netiktu iemests cietumā.

26 Patiesi, patiesi Es saku tev, tu no turienes nekādi neiznāksi, kamēr tu neatmaksāsi līdz pat pēdējam senīnam. Un, kad jūs esat cietumā, vai jūs varat samaksāt kaut vienu asenīnu? Patiesi, patiesi es saku jums: Nē!

27 Lūk, tie, no seniem laikiem, ir rakstījuši, ka tev nebūs alaulību pārkāpt;

28 bet Es saku jums, ka ikviens, kas uzlūko sievieti aar iekāri, tas jau ir pārkāpis laulību savā sirdī.

29 Lūk, Es dodu jums bausli, lai jūs neļautu nevienai no tādām lietām nākt savā asirdī;

30 jo labāk, lai jūs paši noraidītu šīs lietas, ar ko jūs nesīsit savu akrustu, nekā jūs tiksit iemesti ellē.

31 Ir rakstīts, ka ikviens, kas no savas sievas šķiras, tas lai dod viņai ašķiršanās rakstu.

32 Patiesi, patiesi Es saku jums, ka ikviens, kas no savas sievas ašķiras, izņemot bnetiklības gadījumu, spiež to cpārkāpt laulību; un, kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību.

33 Un vēl ir rakstīts—tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tu izpildīsi Tam Kungam savus azvērestus;

34 bet patiesi, patiesi Es jums saku, jums vispār nebūs azvērēt; nedz pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis;

35 nedz pie zemes, jo tā ir Viņa kāju pamesls;

36 nedz arī tev būs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēj padarīt ne vienu vienīgu matu ne baltu, ne melnu;

37 bet, lai tavi vārdi ir: jā, jā! nē, nē!, jo, kas pāri par to, ir no ļauna.

38 Un lūk, ir rakstīts: aaci pret aci un zobu pret zobu;

39 bet Es saku jums, ka jums nebūs astāvēt pretim ļaunajam; bet ikvienam, kas tevi sitīs pa tavu labo vaigu, tam bpagriez arī otru;

40 un, ja kāds grib ar tevi tiesāties un ņemt tavus svārkus, atdod tam arī savu apmetni;

41 un ar katru, kas spiež tevi iet vienu jūdzi, paej ar to divas.

42 aDod tam, kas tev prasa, un neatsaki tam, kas grib no tevis aizņemties.

43 Un lūk, ir arī rakstīts, ka tev būs mīlēt savu tuvāku un nīst savu ienaidnieku;

44 bet lūk, Es saku jums, mīliet savus aienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un blūdziet par tiem, kas ļauni izmanto jūs un vajā jūs;

45 lai jūs būtu bērni savam Tēvam, kas ir debesīs, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un pār labiem.

46 Tādēļ šīs lietas, kas bija senatnē, kas bija pakļautas likumam, ir piepildītas Manī.

47 aKas bijis, ir pagājis, un viss ir tapis jauns.

48 Tādēļ es gribu, lai jūs būtu apilnīgi, tāpat kā Es vai arī jūsu Tēvs, kas debesīs, ir pilnīgs.