3. Nefija 21
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

21. nodaļa

Israēls tiks sapulcināts, kad parādīsies Mormona Grāmata. Citticībnieki nostiprināsies kā brīva tauta Amerikā. Viņi tiks izglābti, ja viņi ticēs un paklausīs; citādi viņi tiks izdeldēti un iznīcināti. Israēls cels Jauno Jeruzālemi, un pazudušās ciltis atgriezīsies. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Un patiesi Es saku jums, Es dodu jums zīmi, lai jūs varētu zināt to alaiku, kad šīm lietām ir jānotiek—kad Es sapulcināšu Savu tautu no viņu ilgās izklīdināšanas, ak Israēla nams, un atkal nodibināšu starp tiem Savu Ciānu;

2 un lūk, šī ir tā lieta, ko Es dodu jums par zīmi—jo patiesi Es saku jums, kad šīs lietas, kuras Es pasludinu jums un kuras Es pats pasludināšu jums vēlāk, un kuras ar Svētā Gara spēku jums tiks dotas no Tēva, tiks darītas zināmas citticībniekiem, lai viņi varētu zināt par šo tautu, kas ir Jēkaba nama atlikums, un par to Manu tautu, ko tie izklīdinās;

3 patiesi, patiesi Es saku jums, kad ašīs lietas tiks darītas zināmas tiem no Tēva, un nāks no Tēva, no tiem pie jums;

4 jo tā ir gudrība Tēvā, ka viņi tiks nostiprināti šinī zemē un tiks nodibināti kā abrīva tauta ar Tēva spēku, lai šīs lietas nāktu no tiem pie atlikušajiem no jūsu pēcnācējiem, lai tā Tēva bderība, ko Viņš derēja ar Savu tautu, ak Israēla nams, tiktu piepildīta;

5 tādēļ, kad šie darbi un arī tie darbi, kas tiks veikti starp jums vēlāk, nāk ano citticībniekiem pie jūsu bpēcnācējiem, kas dzīvos neticībā dēļ savas nekrietnības;

6 jo tā pienākas Tēvam, lai tas nāktu no acitticībniekiem, lai Viņš parādītu Savu spēku citticībniekiem tādēļ, lai citticībnieki, ja tie nenocietinās savas sirdis, lai tie nožēlotu grēkus un nāktu pie Manis, un taptu kristīti Manā Vārdā un zinātu patiesos Manas mācības punktus, lai viņi tiktu bieskaitīti starp Maniem ļaudīm, ak Israēla nams;

7 un, kad šīs lietas notiks un jūsu apēcnācēji sāks uzzināt par šīm lietām—tā būs zīme tiem, lai viņi varētu zināt, ka Tēva darbs jau ir sācies, piepildot to derību, ko Viņš ir slēdzis ar tautu, kas ir no Israēla nama.

8 Un, kad tā diena pienāks, notiks, ka ķēniņi aizvērs savas mutes, jo, kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redzēs; un, ko tie nekad nebija dzirdējuši, tas tiem kļūs saprotams.

9 Jo tanī dienā Manis dēļ Tēvs darīs darbu, kas būs liels un abrīnumains darbs starp tiem; un būs starp viņiem tādi, kas neticēs, kaut arī cilvēks tiem to paziņos.

10 Bet lūk, Mana kalpa dzīvība būs Manā rokā; tādēļ tie viņu nesasitīs, kaut arī viņš tiks aizkropļots to dēļ. Tomēr Es viņu izdziedināšu, jo Es parādīšu tiem, ka bMana gudrība ir pārāka par velna viltību.

11 Tādēļ notiks, ka visi, kas neticēs Maniem,—kas esmu Jēzus Kristus,—vārdiem, ko Tēvs liks atam nest citticībniekiem un dos tam spēku, lai viņš varētu nest tos citticībniekiem, (tas tiks darīts tā kā Mozus teica), tie tiks bizdeldēti no Manas tautas, kas ir derībā.

12 Un Mana tauta, kas ir Jēkaba atlikums, būs starp citticībniekiem, jā, viņu vidū kā alauva starp meža zvēriem, kā jauns lauvēns avju barā, kas, ja tas iet tam cauri, bnomin kājām un saplosa gabalos, un neviens nevar paglābties.

13 Viņu roka būs augsti pacelta pret viņu pretiniekiem, un visi viņu ienaidnieki taps izdeldēti.

14 Jā, ak vai citticībniekiem, ja vien tie anenožēlos grēkus; jo notiks, ka tanī dienā, saka Tēvs, Es izdeldēšu tavus zirgus no tava vidus un Es iznīcināšu tavus kaujas ratus;

15 un Es nopostīšu tavas zemes pilsētas un samīšu kājām visus tavus cietokšņus;

16 un Es izdeldēšu burvestības no tavas zemes, un tev vairs nebūs zīlnieku;

17 tavus aizgrieztos tēlus Es arī izdeldēšu un tavus piemiņas akmeņus no tava vidus, un tev vairs nebūs pielūgt savu roku darbu;

18 un Es iznīdēšu elku koku birzis no tava vidus, tāpat Es izdeldēšu tavas pilsētas.

19 Un notiks, ka visi ameli un krāpšanas, un skaudība, un nesaskaņas, un viltus priesterības, un netiklības tiks izbeigtas.

20 Jo notiks, saka Tēvs, ka tanī dienā visus, kas nenožēlos grēkus un nenāks pie Mana mīļotā Dēla, tos Es izdeldēšu no Savas tautas vidus, ak Israēla nams;

21 un Es likšu tādai atriebībai un dusmām nākt pār tiem tāpat kā pret pagāniem, par kādu viņi nekad nav dzirdējuši.

22 Bet, ja tie nožēlos grēkus un paklausīs Maniem vārdiem, un nenocietinās savas sirdis, Es anodibināšu Savu baznīcu starp tiem, un tie stāsies derībā un tiks bpieskaitīti pie Jēkaba atlikuma, pie tiem, kam Es esmu devis šo zemi mantojumā;

23 un viņi palīdzēs Manai tautai, Jēkaba atlikumam, un arī visiem tiem no Israēla nama, kas nāks šai zemē, lai viņi varētu celt pilsētu, kas tiks saukta par aJauno Jeruzālemi.

24 Un tad tie palīdzēs Maniem ļaudīm, lai Jaunajā Jeruzālemē tiktu sapulcināti kopā tie, kas izkaisīti pa visu zemes virsu.

25 Un tad debesu aspēks nāks starp tiem, un bEs arī būšu to vidū.

26 Un tad Tēva darbs sāksies tanī dienā, patiesi, kad šis evaņģēlijs tiks sludināts šīs tautas atlikumam. Patiesi Es saku jums, tanī dienā Tēva darbs asāksies starp visiem, kas izkaisīti no Manas tautas, jā, patiesi ciltīm, kas ir bzudušas, kuras Tēvs ir aizvedis prom no Jeruzālemes.

27 Jā, Tēva darbs sāksies starp visiem, kas aizkaisīti no Manas tautas, lai sagatavotu ceļu, pa kuru viņi var nākt pie Manis, lai viņi varētu vērsties pie Tēva Manā Vārdā.

28 Jā, un tad Tēva darbs sāksies starp visām tautām, sagatavojot ceļu, pa kuru Viņa tauta var tikt asapulcināta mājās sava mantojuma zemē.

29 Un viņi iznāks no visām tautām; un viņi nedosies prom baiļu pilnā asteigā, nedz arī bēgot, jo Es iešu tiem pa priekšu, saka Tēvs, un Es būšu arī viņu aizmugure.