3. Nefija 16
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

16. nodaļa

Jēzus apmeklēs citas no pazudušajām Israēla avīm. Pēdējās dienās evaņģēlijs nonāks pie citticībniekiem, un tad pie Israēla nama. Tā Kunga ļaudis paši savām acīm redzēs, kā Viņš atkal atjaunos Ciānu. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Un patiesi, patiesi Es saku jums, ka Man ir acitas avis, kas nav no šīs zemes, nedz arī no Jeruzālemes zemes, nedz arī no citām tās zemes daļām visapkārt, kur Es esmu kalpojis.

2 Jo tie, par kuriem Es runāju, ir tie, kas nav vēl dzirdējuši Manu balsi; nedz arī kādreiz Es esmu parādījies tiem.

3 Bet Es saņēmu pavēli no Tēva, ka Man ir jāiet pie atiem un ka tie dzirdēs Manu balsi, un tiks ieskaitīti starp Manām avīm, lai būtu viens ganāmpulks un viens Gans; tādēļ Es eju tiem parādīties.

4 Un Es pavēlu jums, lai jūs pierakstītu šo asacīto, kad Es būšu aizgājis, lai, ja būs tā, ka Mani ļaudis Jeruzālemē, tie, kas Mani ir redzējuši un bijuši kopā ar Mani Manā kalpošanā, nevaicās Tēvam Manā Vārdā, lai viņi ar Svēto Garu saņemtu zināšanas par jums un arī par citām ciltīm, par kurām viņi nezina, tad lai šis sacītais, ko jūs rakstīsit, tiktu saglabāts un pasludināts bcitticībniekiem, lai caur pilnību no citticībniekiem viņu pēcnācēju atlikums, kas būs izkaisīts pa zemes virsu savas neticības dēļ, tiktu atvests jeb tiktu vests pie catziņas par Mani, viņu Pestītāju.

5 Un tad Es tos asavākšu no četriem zemes galiem; un tad Es izpildīšu to bderību, ko Tēvs ir noslēdzis ar visiem cIsraēla nama ļaudīm.

6 Un svētīti ir acitticībnieki dēļ savas ticības Man, iekš un caur bSvēto Garu, kurš liecina tiem par Mani un par Tēvu.

7 Lūk, dēļ viņu ticības Man, saka Tēvs, un dēļ jūsu neticības, ak Israēla nams, apēdējās dienās patiesība nāks pie citticībniekiem, lai šīs lietas pilnībā tiktu darītas tiem zināmas.

8 Bet ak vai, saka Tēvs, neticīgajiem no citticībniekiem—jo neskatoties, ka tie ir nākuši uz šīs zemes virsas un ir aizklīdinājuši Manu tautu, kas ir no Israēla nama; un Mana tauta, kas ir no Israēla nama, ir tikusi bpadzīta no viņu vidus un tikusi mīdīta zem viņu kājām;

9 un dēļ Tēva žēlastības pret citticībniekiem, un arī dēļ sodiem no Tēva Manai tautai, kas ir no Israēla nama, patiesi, patiesi, Es saku jums, ka pēc visa tā,—un Es esmu licis, lai Mana tauta, kas ir no Israēla nama, tiktu sista un tiktu mocīta, un tiktu akauta, un tiktu padzīta no viņu vidus un kļūtu viņu ienīsta, un kļūtu par nievu vārdu un apsmieklu viņu vidū—

10 un tā pavēl Tēvs, lai Es teiktu jums: Tanī dienā, kad citticībnieki sagrēkos pret Manu evaņģēliju un noraidīs Mana evaņģēlija pilnību, un būs aaugstprātīgi savu siržu lepnībā pār visām tautām un pār visiem visas zemes ļaudīm, un būs pilni ar visādiem meliem un viltu, ļaunumu un visāda veida liekulību, un slepkavībām, un bviltus priesterību, un netiklībām, un slepenām negantībām; un, ja viņi darīs to visu un noraidīs Mana evaņģēlija pilnību, lūk, saka Tēvs, Es paņemšu Sava evaņģēlija pilnību prom no tiem.

11 Un tad Es aatcerēšos Savu derību, ko Es noslēdzu ar Savu tautu, ak Israēla nams, un Es nesīšu Savu evaņģēliju tai.

12 Un Es rādīšu tev, ak Israēla nams, ka citticībniekiem nav varas pār tevi; bet Es atcerēšos Savu derību ar tevi, ak Israēla nams, un jūs nāksit pie aatziņas par Mana evaņģēlija pilnību.

13 Bet, ja citticībnieki nožēlos grēkus un atgriezīsies pie Manis, saka Tēvs, lūk, viņi tiks aieskaitīti starp Maniem ļaudīm, ak Israēla nams.

14 Un Es neļaušu Savai tautai, kas ir no Israēla nama, iet cauri starp viņiem un samīdīt tos, saka Tēvs.

15 Bet, ja viņi nepievērsīsies Man un nepaklausīs Manai balsij, Es ļaušu, lai viņi, jā, Es ļaušu Saviem ļaudīm, ak Israēla nams, lai tie iet cauri starp viņiem un asamīda tos, un tie būs kā sāls, kas zaudējusi savu garšu, kas no tā laika ir nekam nederīga, kā vien ārā izmetama un zem Manu ļaužu kājām saminama, ak Israēla nams.

16 Patiesi, patiesi Es saku jums, tā Tēvs Man ir pavēlējis—lai Es dotu šai tautai šo zemi viņu mantojumā.

17 Un tad pravieša Jesajas avārdi būs piepildīti, kas saka:

18 aTavi bsargi jau paceļ balsi, viņi gavilē visi vienā balsī, jo tie redzēs paši savām acīm, kad Tas Kungs atkal atjaunos Ciānu.

19 Gavilējiet priekā; dziediet visas kopā, jūs, Jeruzālemes izpostītās vietas; jo Tas Kungs ir mierinājis Savu tautu, Viņš ir atpestījis Jeruzālemi!

20 Tas Kungs ir atsedzis Savu svēto roku visu tautu acu priekšā, un visi zemes gali redzēs glābšanu, kas nāk no Dieva.