3. Nefija 28
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

28. nodaļa

Deviņi no divpadsmit mācekļiem vēlas, un viņiem tiek apsolīts mantojums Kristus valstībā, kad tie nomirs. Trīs nefijieši vēlas, un tiem tiek dota vara pār nāvi, tā lai tie paliktu uz Zemes, līdz Kristus atkal nāks. Viņi tiek apskaidroti un redz lietas, ko nav ļauts izteikt, un tagad tie kalpo starp cilvēkiem. Apmēram 34.–35. g. pēc Kr.

1 Un tad notika, kad Jēzus bija teicis šos vārdus, Viņš runāja uz saviem mācekļiem, uz katru atsevišķi, sacīdams tiem: Kas ir tas, ko jūs vēlaties no Manis pēc tam, kad Es būšu aizgājis pie Tēva?

2 Un viņi visi runāja, izņemot tikai trīs, sacīdami: Mēs vēlamies, lai pēc tam, kad mēs būsim nodzīvojuši cilvēka mūžu, lai mūsu kalpošana, uz kuru Tu mūs esi aicinājis, varētu beigties un mēs ātri varētu nākt pie Tevis Tavā valstībā.

3 Un Viņš sacīja uz tiem: Svētīti jūs esat, jo jūs to vēlējāties no Manis; tādēļ pēc tam, kad jūs būsit septiņdesmit un divus gadus veci, jūs nāksit pie Manis Manā valstībā; un ar Mani jūs atradīsit aatvieglojumu savām dvēselēm.

4 Un, kad Viņš bija runājis uz tiem, Viņš pagriezās pret tiem trim un sacīja uz viņiem: Ko jūs gribat, lai Es darītu jums, kad Es būšu aizgājis pie Tēva?

5 Un viņi bēdājās savās sirdīs, jo tie neuzdrīkstējās teikt Viņam to, ko tie vēlējās.

6 Un Viņš sacīja uz tiem: Lūk, Es azinu jūsu domas, un jūs vēlējāties to, ko bJānis, Mans mīļotais, kas bija kopā ar Mani Manā kalpošanā, pirms Es tiku jūdu pacelts, vēlējās no Manis.

7 Tādēļ, vēl vairāk svētīti jūs esat, jo jūs anekad neizbaudīsit bnāvi; bet jūs dzīvosit, lai redzētu visus Tēva darbus cilvēku bērniem, līdz kamēr visas lietas tiks piepildītas saskaņā ar Tēva gribu, kad Es nākšu Savā godībā ar debesu cspēkiem.

8 Un jūs nekad necietīsit nāves sāpes; bet, kad Es nākšu Savā godībā, jūs tiksit izmainīti acumirklī no amirstības uz bnemirstību; un tad jūs būsit svētīti Mana Tēva valstībā.

9 Un vēl, jums nebūs sāpju, kamēr jūs mitīsit miesā, nedz arī bēdu, izņemot tikai par pasaules grēkiem; un visu to Es darīšu dēļ tā, ko jūs vēlējāties no Manis, jo jūs vēlējāties, lai jūs varētu avest cilvēku dvēseles pie Manis, kamēr pasaule pastāvēs.

10 Un šī iemesla dēļ jums būs aprieka pilnība; un jūs sēdēsit Mana Tēva valstībā; jā, jūsu prieks būs pilnīgs, tāpat kā Tēvs Man ir devis prieka pilnību; un jūs būsit tādi, kāds Es esmu, un Es esmu kā Tēvs; un Tēvs un Es esam bviens;

11 un aSvētais Gars liecina par Tēvu un par Mani, un Tēvs dod Svēto Garu cilvēku bērniem Manis dēļ.

12 Un notika, kad Jēzus bija runājis šos vārdus, Viņš ar Savu pirkstu pieskārās katram no tiem, izņemot tos trīs, kam bija jāpaliek, un tad Viņš aizgāja.

13 Un lūk, debesis tika atvērtas, un tie tika aaizrauti debesīs un redzēja, un dzirdēja neizsakāmas lietas.

14 Un tās tika aaizliegtas tiem izrunāt; nedz arī tiem tika dots spēks, lai tie varētu izrunāt tās lietas, ko viņi redzēja un dzirdēja;

15 un, vai tie bija miesā vai ārpus miesas, viņi nevarēja pateikt; jo tas likās tiem kā viņu aapskaidrošana, ka viņi tika izmainīti no šī miesas ķermeņa nemirstīgā stāvoklī, lai viņi varētu redzēt Dieva lietas.

16 Bet notika, ka viņi atkal kalpoja uz zemes virsas; tomēr viņi nekalpoja ar tām lietām, ko viņi redzēja un dzirdēja, tās pavēles dēļ, kas tiem tika dota debesīs.

17 Un tad nu, vai tie bija mirstīgi vai nemirstīgi no viņu apskaidrošanas dienas, es nezinu;

18 bet tik daudz es zinu, saskaņā ar pierakstu, kas ir dots—viņi gāja pa zemes virsu un kalpoja visiem ļaudīm, pievienojot tik daudzus baznīcai, cik ticēja viņu sludināšanai, kristīdami tos, un, cik daudzi tika kristīti, saņēma Svēto Garu.

19 Un viņus meta cietumā tie, kas nepiederēja pie baznīcas. Un viņus acietumi nevarēja noturēt, jo tie sašķēlās uz pusēm.

20 Un viņi tika iemesti zemē; bet viņi sita zemi ar Dieva vārdu, tā ka ar Viņa aspēku tie tika atbrīvoti no zemes dziļumiem; un tādēļ ļaudis nevarēja izrakt pietiekamas bedres, lai tos noturētu.

21 Un trīs reizes tie tika mesti akrāsnī, un tiem nenotika nekas slikts.

22 Un divreiz tie tika mesti mežonīgu zvēru amidzenī; un lūk, tie spēlējās ar zvēriem kā bērns ar jēriņu, un tiem nenotika nekas ļauns.

23 Un notika, ka tā viņi gāja starp visiem Nefija ļaudīm un sludināja Kristus aevaņģēliju visiem ļaudīm uz zemes virsas; un tie tika pievērsti Tam Kungam un tika pievienoti Kristus baznīcai, un tā btās paaudzes ļaudis tika svētīti, saskaņā ar Jēzus vārdu.

24 Un tagad es, Mormons, uz brīdi beidzu runāt par šīm lietām.

25 Lūk, es grasījos rakstīt to avārdus, kas nekad nebaudīs nāvi, bet Tas Kungs aizliedza; tādēļ es tos nerakstīšu, jo tie ir noslēpti no pasaules.

26 Bet lūk, Es viņus esmu redzējis, un viņi man kalpoja.

27 Un lūk, viņi būs starp citticībniekiem, un citticībnieki tos nepazīs.

28 Viņi būs arī starp jūdiem, un jūdi tos nepazīs.

29 Un notiks, kad Tas Kungs Savā gudrībā uzskatīs par vajadzīgu, ka tie kalpos visām aizkaisītajām Israēla ciltīm un visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām, un vedīs no to vidus daudzas dvēseles pie Jēzus, lai viņu vēlēšanās tiktu piepildīta, un arī dēļ tā pārliecināšanas spēka no Dieva, kas ir viņos.

30 Un viņi ir kā Dieva aeņģeļi, un, ja tie lūgs Tēvam Jēzus Vārdā, viņi var parādīties katram cilvēkam, kam tie uzskatīs par labu.

31 Tādēļ lielus un brīnumainus darbus tie veiks pirms tās alielās dienas, kas nāks, kad visiem ļaudīm noteikti vajadzēs stāties Kristus soģa krēsla priekšā;

32 jā, pat starp citticībniekiem alielu un brīnumainu darbu tie veiks pirms šīs tiesas dienas.

33 Un, ja jums būtu visi Raksti, kas sniedz aprakstu par visiem brīnumainajiem Kristus darbiem, jūs, saskaņā ar Kristus vārdiem, zinātu, ka šīs lietas noteikti nāks.

34 Un ak vai tam, kas aneklausa Jēzus vārdiem un arī bto vārdiem, ko Viņš ir izraudzījis un sūtījis starp tiem; jo tas, kas nepieņem Jēzus vārdus un to vārdus, kurus Viņš ir sūtījis, nepieņem Viņu; un tādēļ Viņš nepieņems tos pēdējā dienā;

35 un tiem būtu labāk, ja tie nebūtu dzimuši. Jo vai jūs domājat, ka jūs varat izbēgt no aizvainota Dieva taisnības, kurš ir ticis asamīdīts zem cilvēku kājām, lai tādējādi glābšana varētu nākt?

36 Un tad lūk, kā es runāju par tiem, ko Tas Kungs ir izraudzījis, jā, par tiem trim, kas tika aizrauti debesīs, ka es nezinu, vai viņi tika attīrīti no mirstības nemirstībā—

37 bet lūk, kopš es rakstīju, es esmu vaicājis Tam Kungam, un Viņš ir pasludinājis man, ka bija vajadzīgs izmainīt viņu ķermeņus, vai arī viņiem vajadzētu baudīt nāvi;

38 tādēļ, lai tie nebaudītu nāvi, viņu ķermeņi tika aizmainīti, lai viņi neciestu nedz sāpes, nedz bēdas, izņemot vienīgi kā par pasaules grēkiem.

39 Tad nu šīs izmaiņas nebija tādas, kas notiks pēdējā dienā; bet viņi tika izmainīti, tā ka Sātanam nav varas pār tiem, lai viņš nevarētu tos akārdināt; un viņi tika biesvētīti miesā, lai tie būtu csvēti un lai zemes spēki tos nevarētu noturēt.

40 Un šādā stāvoklī tiem ir jāpaliek līdz Kristus tiesas dienai; un tanī dienā ar tiem notiks lielākas izmaiņas, un viņi tiks pieņemti Tēva valstībā, lai vairs to nepamestu, bet dzīvotu ar Dievu mūžīgi debesīs.