3. Nefija 9
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

9. nodaļa

Tumsā Kristus balss pasludina daudzu ļaužu un pilsētu iznīcināšanu viņu bezdievības dēļ. Viņš arī pasludina Savu dievišķību, paziņo, ka Mozus likums ir piepildīts, un aicina visus cilvēkus nākt pie Viņa un tapt izglābtiem. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Un notika, ka bija abalss dzirdama starp visiem zemes iedzīvotājiem, pa visu zemes virsu, saucam:

2 Ak vai, vai, vai šai tautai; aak vai, visas zemes iedzīvotājiem, ja vien tie nenožēlos grēkus; jo velns bsmejas un viņa eņģeļi priecājas dēļ tiem, kas ir nokauti no Manas tautas skaistajiem dēliem un meitām; un tas ir viņu nekrietnības un negantību dēļ, ka tie ir krituši!

3 Lūk, to lielo pilsētu Zarahemlu un tās iedzīvotājus Es esmu nodedzinājis ar uguni.

4 Un lūk, to lielo pilsētu Moroniju Es liku nogremdēt jūras dziļumos, un tās iedzīvotājus noslīcināt.

5 Un lūk, to lielo pilsētu Moronihu un tās iedzīvotājus Es pārklāju ar zemi, lai apslēptu viņu nekrietnības un viņu negantības no Mana vaiga, lai praviešu un svēto asinis nenāktu pie Manis pret tiem.

6 Un lūk, Gilgalas pilsētu Es liku nogremdēt un tās iedzīvotājus aprakt zemes dziļumos;

7 jā, un Onihas pilsētu un tās iedzīvotājus un Mokumas pilsētu un tās iedzīvotājus, un Jeruzālemes pilsētu un tās iedzīvotājus; un aūdeņiem Es liku nākt to vietā, lai apslēptu viņu bezdievību un negantības no Mana vaiga, lai praviešu un svēto asinis vairs nenāktu pie Manis pret tiem.

8 Un lūk, Gadiandi pilsēta un Gadiomnas pilsēta, un Jēkaba pilsēta, un Gimgimno pilsēta, visas tās Es liku aprakt un izveidot akalnus un ielejas to vietā; un to iedzīvotājus Es esmu apracis zemes dziļumos, lai apslēptu viņu bezdievību un negantību no Mana vaiga, lai praviešu un svēto asinis nenāktu vairs pie Manis pret tiem.

9 Un lūk, to lielo pilsētu Jēkabugu, ko apdzīvoja ķēniņa Jēkaba ļaudis, Es liku nodedzināt ar uguni dēļ viņu grēkiem un viņu bezdievības, kas bija pārāka par visas zemes bezdievību, dēļ viņu aslepenajām slepkavībām un savienībām; jo tie bija viņi, kas iznīcināja Manas tautas mieru un zemes valdību; tādēļ Es liku tiem sadegt, lai bizdeldētu viņus no Mana vaiga, lai praviešu un svēto asinis nenāktu vairs pie Manis pret tiem.

10 Un lūk, Lamana pilsētu un Jošas pilsētu, un Gada pilsētu, un Kiškumena pilsētu un to iedzīvotājus Es liku sadedzināt ar uguni viņu bezdievības dēļ, jo tie padzina praviešus un nomētāja akmeņiem tos, kurus Es sūtīju pasludināt viņiem par viņu bezdievību un viņu negantību.

11 Un tāpēc, ka viņi tos visus izdzina, ka nebija neviena taisnīga to starpā, Es sūtīju auguni un tos izdeldēju, lai viņu bezdievība un negantība tiktu apslēpta no Mana vaiga, lai praviešu un svēto asinis, kurus Es sūtīju starp tiem, nebrēktu uz Mani bno zemes pret tiem.

12 Un adaudzām lielām iznīcībām Es liku nākt pār šo zemi un pār šo tautu viņu bezdievības un viņu negantības dēļ.

13 Ak, jūs visi, kas esat asaudzēti tāpēc, ka jūs bijāt taisnīgāki nekā viņi, vai jūs tagad neatgriezīsities pie Manis un nenožēlosit savus grēkus, un netapsit pievērsti, lai Es varētu jūs bdziedināt?

14 Jā, patiesi Es saku jums, ja jūs anāksit pie Manis, jums būs bmūžīgā dzīve. Lūk, Mana žēlastības croka ir izstiepta pret jums, un katru, kas nāks, to Es pieņemšu; un svētīti ir tie, kas nāk pie Manis.

15 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, Dieva Dēls. Un Es aradīju gan debesis, gan zemi, un visas lietas, kas tanīs ir. Es biju ar Tēvu no sākuma. bEs esmu Tēvā un Tēvs Manī; un Manī Tēvs ir pagodinājis Savu Vārdu.

16 Es nācu pie savējiem un savējie aMani neuzņēma. Un Raksti par Manu atnākšanu ir piepildīti.

17 Bet visiem, kas Mani uzņem, Es adodu varu kļūt par Dieva dēliem; un patiesi tā Es darīšu tiem, kas ticēs Manam Vārdam, jo lūk, ar Mani nāk bpestīšana un Manī Mozus clikums ir piepildīts.

18 Es esmu pasaules agaisma un dzīvība. Es esmu bAlfa un Omega, Sākums un Gals.

19 Un jums avairs nevajag upurēt Man ar asins izliešanu; jā, jūsu ziedojumi un jūsu dedzināmie upuri ir jāizbeidz, jo Es nepieņemšu nevienu no jūsu ziedojumiem un jūsu dedzināmajiem upuriem.

20 Un jūs upurēsit Man kā aziedojumu salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu. Un, kas nāk pie Manis ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, to Es bkristīšu ar uguni un ar Svēto Garu, tāpat kā lamaniešus, kas dēļ savas ticības Man savas pievēršanas laikā tapa kristīti ar uguni un ar Svēto Garu, un neapzinājās to.

21 Lūk, Es esmu nācis pasaulē, lai nestu pestīšanu pasaulei, lai glābtu pasauli no grēka.

22 Tādēļ, kas anožēlo grēkus un nāk pie Manis kā mazs bbērns, to Es pieņemšu, jo tādiem pieder Dieva valstība. Lūk, par tādiem Es esmu catdevis Savu dzīvību un atkal to atguvis, tādēļ nožēlojiet grēkus un nāciet pie Manis, jūs zemes gali, un topiet izglābti.