3. Nefija 13
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

13. nodaļa

Jēzus māca nefijiešiem Tā Kunga lūgšanu. Viņiem ir jākrāj manta debesīs. Divpadsmit mācekļiem viņu kalpošanā tiek pavēlēts nedomāt par laicīgajām lietām. Salīdziniet ar Mateja ev. 6. nodaļu. Apmēram 34. g. pēc Kr.

1 Patiesi, patiesi Es saku, ka Es gribu, lai jūs dotu amīlestības dāvanas nabagajiem, bet sargieties, lai jūs nedotu savas mīlestības dāvanas cilvēku priekšā, lai tiktu viņu ieraudzīti, citādi jums nav nekādas algas no jūsu Tēva, kas ir debesīs.

2 Tādēļ, kad jūs dosit savas mīlestības dāvanas, tad nelieciet to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai cilvēki tos agodinātu. Patiesi Es saku jums, tiem jau ir sava alga.

3 Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko dara labā;

4 tā ka tavas mīlestības dāvanas paliek apslēptas; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās atklāti.

5 Un, kad tu aDievu lūdz, nedari tā kā liekuļi, jo tie mīl lūgt, stāvēdami sinagogās un uz ielu stūriem, lai cilvēki tos varētu redzēt. Patiesi Es saku jums, tiem jau ir sava alga.

6 Bet tu, kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī un, kad tu esi aizslēdzis savas durvis, pielūdz savu Tēvu, kas ir slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev atklāti.

7 Bet, kad jūs lūdzat, veltīgi neatkārtojieties kā pagāni, jo tie domā, ka viņi tiks uzklausīti dēļ savas lielās runāšanas.

8 Tad nu netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu Tēvs azina, kā jums vajag, pirms jūs Viņu lūdzat.

9 Tādēļ šādā aveidā jums būs blūgt: Mūsu cTēvs, kas esi debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.

10 Tavs prāts lai notiek uz zemes tāpat kā debesīs.

11 Un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem.

12 Un aneieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.

13 Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

14 Jo, ja jūs apiedosit cilvēkiem viņu pārkāpumus, jūsu Debesu Tēvs piedos arī jums;

15 bet, ja jūs nepiedosit cilvēkiem viņu pārkāpumus, arī jūsu Debesu Tēvs nepiedos jūsu pārkāpumus.

16 Turklāt, kad jūs agavējat, neesiet kā liekuļi, saīguši vaigā, jo tie dara savas sejas nejaukas, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi Es saku jums, tiem jau ir sava alga.

17 Bet tu, kad tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu seju;

18 lai tu nerādies cilvēkiem kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas ir aslepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev atklāti.

19 Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi ielaužas un zog;

20 bet krājiet sev amantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi neielaužas un nezog.

21 Jo, kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.

22 Miesas aspīdeklis ir acs; ja nu tava acs būs skaidra, visa tava miesa būs gaismas pilna.

23 Bet, ja tava acs būs ļauna, visa tava miesa būs pilna tumsas. Ja, tādējādi, tava gaisma, kas ir tevī, ir tumsa, cik gan liela ir tā tumsa!

24 Neviens cilvēks nevar akalpot diviem kungiem; vai nu viņš vienu nīdīs un otru mīlēs, vai arī pie viena turēsies un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam.

25 Un tad notika, kad Jēzus bija runājis šos vārdus, Viņš paraudzījās uz tiem divpadsmit, ko Viņš bija izraudzījis, un sacīja uz tiem: Atcerieties tos vārdus, ko Es sacīju. Jo lūk, jūs esat tie, ko Es esmu izraudzījis akalpot šai tautai. Tādēļ Es saku jums: bNezūdieties par savu dzīvību, ko jūs ēdīsit vai ko jūs dzersit; nedz arī par savu miesu, ko jūs ģērbsit. Vai dzīvība nav vairāk kā barība un miesa kā apģērbs?

26 Skatieties uz putniem gaisā, jo ne tie sēj, ne tie pļauj, ne sakrāj šķūņos; tomēr jūsu Debesu Tēvs tos baro. Un vai jūs neesat daudz labāki nekā viņi?

27 Kurš no jums ar zūdīšanos var kaut vienu olekti pielikt savam augumam?

28 Un kādēļ jūs zūdāties apģērba dēļ? Padomājiet par lilijām laukā, kā tās aug; ne tās strādā, ne tās vērpj;

29 un Es saku jums, ka pat Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām.

30 Tādēļ, ja Dievs tā apģērbj zāli laukā, kas šodien ir un rīt tiek iemesta krāsnī, patiesi tā Viņš apģērbs jūs, ja jūsu ticība nebūs maza.

31 Tādēļ nezūdieties, sacīdami: Ko mēs ēdīsim?, vai: Ko dzersim?, vai: Ar ko ģērbsimies?

32 Jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums vajag visas šīs lietas.

33 Bet dzenieties papriekš pēc Dieva avalstības un Viņa taisnības, un tad jums visas šīs lietas taps piemestas.

34 Nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Katrai dienai pietiek pašai savu bēdu.