2. Nefija 21
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

21. nodaļa

Isaja celms (Kristus) tiesās taisnībā. Dieva atziņa pārklās zemi Tūkstošgadē. Tas Kungs pacels karogu un sapulcinās Israēlu. Salīdziniet ar Jesajas 11. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un aatvase riesīsies no bIsaja ccelma, un zars izaugs no viņa saknēm.

2 Un pār to klāsies Tā Kunga aGars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, zināšanu un Tā Kunga bijības gars.

3 Un padarīs Viņu apķērīgu Tā Kunga bijībā; un Viņš anetiesās pēc tā, ko Viņa acis redz, un nespriedīs pēc tā, ko Viņa ausis dzird.

4 Bet ar ataisnību Viņš tiesās nabago un patiesi baizstāvēs zemes clēnprātīgo. Un Viņš sitīs zemi ar Savas mutes rīksti, un ar Savu lūpu dvašu Viņš nokaus bezdievīgos.

5 Un taisnība būs Viņa gurnu josta, un uzticība būs Viņa alielu josta.

6 Tad vilks mājos pie jēra un leopards apgulsies pie kazlēna, un teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs bērns tos ganīs.

7 Un govs un lācis ganīsies, un viņu bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis.

8 Un zīdainis rotaļāsies pie aodzes alas, un nupat no krūts nošķirts bērns izstieps savu roku uz bčūskas midzeni.

9 Neviens netiks anedz ievainots, nedz nokauts visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs pilna ar batziņu par To Kungu, kā ūdeņi pārklāj jūru.

10 Un atanī dienā būs bIsaja sakne, kas stāvēs par karogu tautām; cpēc tās meklēs dcitas tautas; un Viņa atdusa būs pilna godības.

11 Un notiks tanī dienā, ka Tas Kungs vēl aotrreiz izstieps Savu roku, lai atgūtu Savas tautas atlikumu, kas būs palicis no Asīrijas un no Ēģiptes, un no Patrosas, un no Kuša, un no Ēlāma, un no Sineāra, un no Hamatas, un no jūras salām.

12 Un Viņš pacels akarogu tautām un savāks bizklīdinātos no Israēla, un csapulcinās kopā izkaisītos jūdus no četriem zemes stūriem.

13 Efraima askaudība arī mitēsies, un Jūdas naidnieki tiks iznīcināti. bEfraims neapskaudīs cJūdu, un Jūda nekaitinās Efraimu.

14 Bet uz rietumu pusi viņi auzlaidīsies uz filistiešu pleciem; kopā viņi aplaupīs tos, kas uz austrumiem, viņi uzliks savu roku pār Edomu un Moābu, un Amona bērni viņiem klausīs.

15 Un Tas Kungs pilnīgi aiznīcinās Ēģiptes jūras mēli, un ar Savu vareno vēju Viņš pacels Savu roku pār upi un saskaldīs to septiņās upītēs, tā ka cilvēks varēs tikt pāri ar sausiem apaviem.

16 Un būs aceļš Viņa tautas atlikumam, kas būs palikuši no Asīrijas, kā tas bija Israēlam tanī dienā, kad tas izgāja no Ēģiptes zemes.