2. Nefija 24
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

24. nodaļa

Israēls tiks sapulcināts un baudīs Tūkstošgades mieru. Lucifers tika padzīts no Debesīm sacelšanās dēļ. Israēls gavilēs pār Bābeli (pasauli). Salīdziniet ar Jesajas 14. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Jo Tas Kungs apžēlosies par Jēkabu un atkal aizredzēs Israēlu, un to pārvedīs viņu pašu zemē; un bsvešinieki viņiem pievienosies, un tie pieķersies Jēkaba namam.

2 aUn tautas tos ņems un atvedīs tos viņu dzīves vietās; jā, no tāliem zemes galiem; un viņi atgriezīsies savās bapsolītajās zemēs. Un tās piederēs Israēla namam, un Tā Kunga zeme būs ar ckalpiem un kalponēm; un Israēls ņems gūstā tos, kas viņus bija gūstījuši, un viņi valdīs pār saviem kaklakungiem.

3 Un notiks tanī dienā, ka Tas Kungs dos amieru tev no tavām bēdām un no tavām bailēm, un no grūtās verdzības, kādā tu tiki turēts.

4 Un notiks tanī dienā, ka tu runāsi šādu sakāmvārdu pret aBābeles ķēniņu un teiksi: Kā kaklakungs rimies, zelta pilsēta beigusies!

5 Tas Kungs salauzis bezdievju rīksti, valdnieku zižļus.

6 Tas, kas savā niknumā pēra tautas bez mitēšanās, savās dusmās valdīja pār tām, tiek vajāts, un neviens netraucē.

7 Nu visa zeme atpūšas un ir miers, viņi agavilē!

8 Jā, acipreses priecājas par tevi un arī Libānas ciedru koki, sakot: Kopš tu esi bkritis, cneviens nenāk mūs nocirst!

9 Pazemes aelle ir satraukta, gaidīdama tevi ierodamies, tā saceļ kājās tevis dēļ bmirušos, patiešām visus, kas bijuši vadoņi virs zemes, tā liek piecelties no saviem troņiem visiem tautu ķēniņiem.

10 Un viņi runās un sauks tev pretī: Arī tu esi palicis nevarīgs kā mēs? Arī tu esi kļuvis mums līdzīgs?

11 Nogrimusi kapā tava godība, nedzird tavu cītaru skaņas, kāpuri ir tavs guļamais paklājs, un tārpi ir tava sega!

12 a tu esi kritis no debesīm, ak, bLucifer, rīta zvaigznes dēls! Tu esi nogāzts pie zemes, tu, kas locīji tautas!

13 Jo tu sacīji savā sirdī: aEs kāpšu debesīs, es uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm, es nometīšos uz saiešanas kalna pašos bziemeļos!

14 Es uzkāpšu augstumos virs mākoņiem, es būšu kā pats Visuaugstākais!

15 Tomēr tu tiksi nogāzts ellē, visdziļākā abedrē!

16 Tie, kas tevi redzēs, acieši uzlūkos tevi un domās pie sevis, un sacīs: Vai tad šis ir tas vīrs, kura priekšā trīcēja zeme un drebēja ķēniņu valstis?

17 Un kas padarīja pasauli par tuksnesi un izpostīja tās pilsētas, un nekad neatvēra savu gūstekņu māju?

18 Visi tautu ķēniņi, jā, tie visi dus godībā, ikviens asavā namā.

19 Bet tu esi aizmests tālu no savas dusas vietas kā anonievāts zars un atlikums no tiem, kas nokauti, zobena nodurti, kas nomesti pie bakmeņiem bedrē, kā maita zem kājām.

20 Tu nebūsi ar viņiem kopā bērēs, jo tu izpostīji savu zemi un noslepkavoji savu tautu; aļaundara bdzimumu nemūžam vairs nepieminēs.

21 Nododiet nāvei viņu bērnus viņu tēvu agrēku dēļ, lai tie neceļas, neieņem zemi un nepiepilda pasauli ar pilsētām.

22 Jo Es nostāšos pret tiem, saka Tas Kungs Cebaots, un izdeldēšu no Bābeles tās avārdu un pāri palikušos, un dēlu, un bbrāļadēlu, saka Tas Kungs.

23 Es arī atdošu to par aīpašumu ežiem un padarīšu par purvu, un Es to noslaucīšu ar iznīcības bslotu, saka Pulku Kungs.

24 Pulku Kungs ir zvērējis, sacīdams: Tiešām, kā Es esmu nodomājis, tā tas notiks, un, kā Es esmu nolēmis, tā tas būs,—

25 ka es atvedīšu aAsuru Savā zemē un samīšu to zem kājām bSavos kalnos, tad tie tiks atsvabināti no viņa cjūga, un viņa nasta tiks noņemta no viņu kamiešiem.

26 aŠis lēmums ir pieņemts par visu zemi, un šī ir tā roka, kas izstiepta pār visām tautām.

27 Jo Tas Kungs Cebaots ir nolēmis, un kas to var grozīt? Un Viņa roka ir izstiepta, un kas to var pagriezt atpakaļ?

28 Ķēniņa aAhasa nāves bgadā bija šis spriedums:

29 Nepriecājies tu, visa Filistija, ka tā, kas tevi sita, rīkste salauzta; jo no čūskas saknes nāks indīga odze, un viņas auglis būs indīga spārnaina čūska.

30 Un nabaga pirmdzimtais būs pārticis, un trūkuma cietējs dusēs drošībā. Un tavai saknei Es likšu nomirt badā, un tas nogalinās tavus atlikušos.

31 Kauciet, ak, vārti! Kliedz, ak, pilsēta! Tu sabrūc, visa Filistija, jo no ziemeļiem nāks dūmi, un neviens neatšķelsies Viņa noteiktajos laikos!

32 Ko tad atbildēs citu tautu vēstneši? Ka Tas Kungs ir uzcēlis aCiānu, un ka bnabagie no Viņa tautas cpaļausies uz to.