2. Nefija 18
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

18. nodaļa

Kristus būs kā klupšanas akmens un piedauzības klints. Meklējiet To Kungu, nevis čukstošos burvjus. Vērsieties pie bauslības un liecības pēc padoma. Salīdziniet ar Jesajas 8. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un vēl Tā Kunga vārds, man sacīts: Ņem lielu tīstokli un raksti uz tā ar cilvēku rakstāmo to, kas attiecas uz aMaher-šalal-haš-bas.

2 Un es paņēmu sev uzticamus alieciniekus pierakstīt, priesteri Ūriju un Cakariju, Jeberehijas dēlu.

3 Un es gāju pie apravietes; un viņa kļuva grūta un dzemdēja dēlu. Tad Tas Kungs man sacīja: Dod viņam vārdu: Maher-šalal-haš-bas!

4 Jo lūk, apirms bbērns vēl iemācīsies saukt: Mans tēvs un mana māte, Damaskas bagātības un Samarijas claupījumu aiznesīs projām Asīrijas ķēniņam.

5 Tas Kungs runāja uz mani atkal, sacīdams:

6 Tā kā šī tauta neieredz aSiloas lēnos ūdeņus un priecājas par bRecīnu un Remaljas dēlu;

7 tad tādēļ, lūk, Tas Kungs liks pārvelties apār viņiem varenās un plašās upes ūdeņiem, tas ir, Asīrijas ķēniņam ar visu viņa varenību. Un viņš izplūdīs pār tiem no visām savām pietekām un izkāps no visiem saviem krastiem.

8 Un aviņš ielauzīsies Jūdā; viņš pāršļāksies un pārpludinās to visu, viņš sniegsies pat līdz kaklam, un ar saviem izplestajiem spārniem viņš piepildīs visus tavas zemes plašumus, ak, bImanuēl!

9 aApvienojieties, ak, jūs tauta, un jūs tiksit sašķaidīti gabalos, un pievērsiet ausi, visi jūs no tālām zemēm; apjozieties, un jūs tiksit sašķaidīti gabalos; apjozieties, un jūs tiksit sašķaidīti gabalos!

10 Apspriedieties, un tas izrādīsies velti; pieņemiet lēmumu, un tas neīstenosies; ajo Dievs ir ar mums!

11 Jo Tas Kungs teica to man stingri un mācīja mani, lai es nestaigātu šīs tautas ceļus, sacīdams:

12 Nesakiet asazvērestība par visu to, par ko šī tauta teiks sazvērestība; nedz arī bīstieties no tā, no kā viņi bīstas, un nebaiļojieties.

13 Turiet par svētu Pulku Kungu, un alai Viņš ir jūsu bailes, un lai Viņš ir jūsu šausmas!

14 Un Viņš būs par asvētnīcu, bet par klupšanas bakmeni un piedauzības klinti abiem Israēla namiem, par valgu un par slazdu Jeruzālemes iedzīvotājiem.

15 Un daudzi no viņiem apaklups un kritīs, un tiks salauzti, un saistīti, un aizvesti gūstā.

16 Aizsien liecību plāksnes, aizzīmogo abauslību starp Maniem mācekļiem!

17 Un es cerēšu uz To Kungu, kas apaslēpis Savu vaigu Jēkaba namam, un es paļaušos uz Viņu.

18 Lūk, es un mani bērni, ko Tas Kungs ir devis man par azīmēm un par brīnumiem Israēlā no Tā Kunga Cebaota, kas mājo Ciānas kalnā.

19 Un kad viņi jums sacīs: Prasiet agaru izsaucējiem un bburvjiem, kas čukst un murmina—cvai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva, lai dzīvie dzirdētu dno mirušajiem?

20 Vērsieties pie bauslības un liecības! Un ja aviņi nerunā saskaņā ar šo vārdu, tad tas ir tāpēc, ka viņos nav gaismas.

21 Un atie blandīsies apkārt pa visu savu zemi smagās mocībās un izsalkuši; un notiks, ka tad, kad tie būs izsalkuši, viņi raizēsies un nolādēs savu ķēniņu un savu Dievu, un lūkosies augšup.

22 Un viņi skatīsies uz zemi un redzēs bēdas un tumsu, ciešanu krēslu, un tiks iedzīti tumsā.