2. Nefija 11
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

11. nodaļa

Jēkabs redz savu Pestītāju. Mozus bauslība simbolizē Kristu un pierāda, ka Viņš nāks. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tad aJēkabs runāja vēl daudz ko vairāk manai tautai tajā laikā; tomēr tikai šīs lietas es esmu pierakstījis, jo tas, ko es esmu bpierakstījis, man ir pietiekami.

2 Un tagad es, Nefijs, rakstu vairāk no aJesajas vārdiem, jo manu dvēseli iepriecina viņa vārdi. Jo es pielīdzināšu viņa vārdus savai tautai, un es izplatīšu tos visiem saviem bērniem, jo viņš patiesi redzēja manu bPestītāju, tāpat kā es Viņu esmu redzējis.

3 Un mans brālis Jēkabs arī ir Viņu aredzējis, tāpat kā es esmu Viņu redzējis; tāpēc es izplatīšu viņu vārdus saviem bērniem, lai pierādītu tiem, ka mani vārdi ir patiesi. Tad nu Dievs ir teicis: Ar btriju vārdiem Es apstiprināšu Savu vārdu. Tomēr Dievs sūta vairāk liecinieku, un Viņš pierāda visus Savus vārdus.

4 Lūk, mana dvēsele priecājas, aapliecinot manai tautai patiesību par Kristus batnākšanu; jo šī nolūka dēļ ir tikusi dota Mozus cbauslība; un visas lietas, kas ir Dieva dotas cilvēkiem no pasaules iesākuma, norāda uz Viņu.

5 Un arī mana dvēsele priecājas par Tā Kunga aderībām, ko Viņš ir slēdzis ar mūsu tēviem; jā, mana dvēsele priecājas par Viņa labvēlību un Viņa taisnību, un spēku, un žēlastību tai lielajā un mūžīgajā iecerē par atsvabināšanu no nāves.

6 Un mana dvēsele priecājas, apliecinot manai tautai, ka, aja Kristus nenāktu, visiem cilvēkiem būtu jāaiziet bojā.

7 Jo, ja anebūtu Kristus, nebūtu Dieva; un, ja nebūtu Dieva, nebūtu mūsu, jo nevarētu būt nevienas bradības. Bet Dievs ir, un Viņš ir Kristus, un Viņš nāks Sava laika pilnībā.

8 Un tagad es rakstu dažus no Jesajas vārdiem, lai tie no manas tautas, kas redzēs šos vārdus, varētu priecāties savās sirdīs un līksmoties par visiem cilvēkiem. Tad nu šie ir tie vārdi, un jūs varat tos pielīdzināt sev un visiem cilvēkiem.