2. Nefija 23
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

23. nodaļa

Bābeles iznīcināšana ir paraugs iznīcināšanai Otrās Atnākšanas laikā. Tā būs niknuma un atriebības diena. Bābele (pasaule) kritīs uz visiem laikiem. Salīdziniet ar Jesajas 13. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 aSpriedums par bBābeli, ko Jesaja, Amoca dēls, saņēma parādībā.

2 Paceliet akarogu augstā kalnā, uzsauciet tiem stiprā balsī, bmājiet ar roku, lai viņi ieietu pa dižciltīgo vārtiem!

3 Es esmu pavēlējis Saviem asvētītajiem, Es arī esmu aicinājis Savus stipros, jo Manas dusmas nav pār tiem, kuri priecājas Manā godībā.

4 Pūļa balss atskan kalnos kā no lielas tautas, kā no daudzām aķēniņvalstīm bsapulcētu tautu balss, Tas Kungs Cebaots kārto karaspēku karam.

5 Viņi nāk no tālas zemes, no pašas debesu malas, jā, Tas Kungs un Viņa sašutuma ieroči, lai izpostītu visu zemi.

6 Vaimanājiet, jūs, jo Tā Kunga diena ir tuvu! Tā nāks kā posts no Visuvarenā!

7 Tāpēc nolaidīsies visas rokas, un katra cilvēka sirds pamirs.

8 Un viņi būs izbijušies, sāpes un bēdas tos pārņems, viņi būs pārsteigti viens par otru, viņu vaigi degs kā ugunīs.

9 Lūk, Tā Kunga diena nāk, briesmīga ar niknumu un ar dusmu kvēli, lai pārvērstu zemi par tuksnesi, un Viņš aiznīcinās tajā esošos grēciniekus.

10 Jo debesu zvaigznes un to zvaigznāji vairs nedos savu gaismu, asaule uzlecot aptumšosies, un mēness vairs nespīdēs.

11 Un Es asodīšu pasauli par ļaunumu un bezdievīgos par viņu noziegumiem. Es iznīcināšu blepno augstprātību un pazemošu varmāku lielību.

12 Es padarīšu acilvēku dārgāku par tīru zeltu, cilvēku dārgāku pat par Ofīras zelta stieni.

13 Tādēļ Es satricināšu debesis, un zeme aizkustēsies no savas vietas Pulku Kunga dusmās un Viņa dusmu kvēles dienā.

14 Un viņiem tad klāsies kā aizbiedētām stirnām un kā avīm, kam nav gana, un viņi ikviens pievērsīsies savai tautai un ikviens bēgs uz savu zemi.

15 Ikviens, kas ir lepns, tiks nodurts, jā, un ikviens, kas pieslējies ļaunajiem, kritīs no zobena.

16 Viņu bērni tiks sašķaidīti gabalos viņu acu priekšā; viņu namus izlaupīs, un viņu sievas piesmies.

17 Lūk, Es sacelšu pret viņiem mēdiešus, kas nedzenas pēc sudraba un zelta un nekāro pēc tā.

18 Viņu stopi sašķaidīs gabalos arī jaunekļus, un viņi nesaudzēs bērnus mātes miesās, bērni neatradīs žēlastību viņu acu priekšā.

19 Un Bābelei, kas ir ķēniņu valstu glītums, kaldeju askaistums un lepnums, klāsies tāpat kā bSodomai un Gomorai, kad Dievs tās nopostīja līdz pamatiem.

20 Tur nemūžam neviens vairs anedzīvos, tā paliks tukša uz paaudžu paaudzēm. Arābi tur neuzslies telti, un gani tur neganīs.

21 Bet tur mitīs atuksneša zvēri, un viņu nami būs pilni ar mošķiem, un pūces tur dzīvos, un bjodi dejos.

22 Un salu plēsīgie zvēri kauks viņu pamestajos anamos un bpūķi viņu jaukajās pilīs; un viņas laiks jau ir tuvu klāt, un viņas diena netiks pagarināta. Jo Es to iznīcināšu ātri, jā, jo Es būšu žēlīgs pret Savu tautu, bet bezdievīgie ies bojā.