2. Nefija 31
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

31. nodaļa

Nefijs pastāsta, kāpēc Kristus tika kristīts. Lai tiktu izglābti, cilvēkiem ir jāseko Kristum, jātop kristītiem, jāsaņem Svētais Gars un jāpastāv līdz galam. Grēku nožēlošana un kristīšanās ir vārti uz šauro jo šauro taku. Mūžīgā dzīve nāk pie tiem, kas pēc kristīšanās tur baušļus. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tagad es, Nefijs, beidzu savu apravietojumu jums, mani mīļotie brāļi. Un es vairāk nevaru rakstīt, ja nu tikai dažas lietas, kuras, es zinu, noteikti notiks; es vairāk arī nevaru rakstīt, ja nu tikai dažus sava brāļa Jēkaba vārdus.

2 Tāpēc, tas, ko es esmu rakstījis, ir man pietiekami, izņemot dažus vārdus, kas man jārunā par Kristus amācību; tāpēc es runāšu ar jums skaidri, saskaņā ar sava pravietojuma skaidrību.

3 Jo mana dvēsele priecājas skaidrībā; jo tādā veidā Dievs Tas Kungs veic Savu darbu starp cilvēku bērniem. Jo Dievs Tas Kungs dod agaismu saprašanai; jo Viņš runā uz cilvēkiem viņu bvalodā pēc viņu saprašanas.

4 Tāpēc es gribu, lai jūs atcerētos, ka es esmu stāstījis jums par apravieti, kuru Tas Kungs man rādīja un kas kristīs Dieva bJēru, kam būs jāuzņemas pasaules grēki.

5 Un tagad, ja Dieva Jēram, esot svētam, ir jātop akristītam ūdenī, lai piepildītu visu taisnību, ak, tad cik daudz vairāk vajag mums, kas neesam svēti, tapt kristītiem, jā, patiešām ūdenī!

6 Un tagad es gribu jums vaicāt, mani mīļotie brāļi, kā Dieva Jērs piepildīja visu taisnību, topot kristīts ūdenī?

7 Vai jūs nezināt, ka Viņš bija svēts? Bet, neskatoties uz to, ka Viņš bija svēts, Viņš parādīja cilvēku bērniem, ka miesā Viņš pazemojas Tēva priekšā un liecina Tēvam, ka Viņš būs Viņam apaklausīgs, turot Viņa pavēles.

8 Tāpēc, pēc tam, kad Viņš tapa kristīts ar ūdeni, Svētais Gars nolaidās uz Viņu abaloža bizskatā.

9 Un vēl, tas parāda cilvēku bērniem to, cik taka ir šaura un avārti ir šauri, caur kuriem tiem jāieiet, Viņš ir parādījis tiem piemēru.

10 Un Viņš sacīja uz cilvēku bērniem: aSekojiet Man! Tāpēc, mani mīļotie brāļi, vai mēs varam bsekot Jēzum, ja mēs negribam turēt Tēva pavēles?

11 Un Tēvs sacīja: Nožēlojiet, nožēlojiet grēkus un topiet kristīti Mana mīļā Dēla Vārdā!

12 Un arī Dēla balss nāca pie manis, sacīdama: Tam, kas ir kristīts Manā Vārdā, tam Tēvs ados Svēto Garu tāpat kā Man, tāpēc bsekojiet Man un dariet to, ko jūs redzējāt Mani darām!

13 Tāpēc, mani mīļotie brāļi, es zinu, ka, ja jūs sekosit Dēlam ar visu sirds nodomu, neliekuļojot un nekrāpjoties Dieva priekšā, bet ar patiesu nolūku, nožēlojot savus grēkus, liecinot Tēvam, ka jūs gribat uzņemties Kristus Vārdu ar akristīšanos—jā, sekojot jūsu Kungam un jūsu Glābējam ūdenī, saskaņā ar Viņa vārdu, lūk, jūs saņemsit Svēto Garu; jā, tad nāk bkristības ar uguni un ar Svēto Garu; un tad jūs varēsit runāt eņģeļu cmēlē un saucot slavēt Israēla Svēto.

14 Bet, lūk, mani mīļotie brāļi, tā pie manis nāca Dēla balss, sakot: Kad jūs būsit nožēlojuši savus grēkus un liecinājuši Tēvam, ka jūs gribat turēt Manus baušļus, kristoties ūdenī un saņemot kristības ar uguni un Svēto Garu, un varēsit runāt jaunā mēlē, jā, patiesi, eņģeļu mēlē, un pēc tam Mani anoliegsit, tad jums būtu bijis blabāk, ja jūs Mani nebūtu zinājuši.

15 Un es dzirdēju Tēva balsi, sakot: Jā, Mana Mīļotā vārdi ir patiesi un uzticami. Tas, kas pastāvēs līdz galam, tas taps izglābts.

16 Un tagad, mani mīļotie brāļi, ar šo es zinu, ka, ja cilvēks anepastāvēs līdz galam, sekojot dzīvā Dieva Dēla bparaugam, viņš nevarēs tapt izglābts.

17 Tāpēc dariet to, ko, kā es jums teicu, esmu redzējis, kā darīs jūsu Kungs un jūsu Pestītājs; jo tāpēc tas man ir ticis rādīts, lai jūs varētu zināt vārtus, pa kuriem jums ir jāieiet. Jo vārti, pa kuriem jums ir jāieiet, ir grēku nožēlošana un akristīšanās ūdenī; un tad nāk jūsu grēku bpiedošana ar uguni un ar Svēto Garu.

18 Un tad jūs esat uz šīs ašaurās jo šaurās btakas, kas ved uz mūžīgo dzīvi; jā, jūs esat iegājuši pa vārtiem; jūs esat darījuši saskaņā ar Tēva un Dēla baušļiem, un jūs esat saņēmuši Svēto Garu, kas cliecina par Tēvu un Dēlu, izpildot solījumu, ko Viņš ir devis, ka, ja jūs iesit pa šo ceļu, jūs to saņemsit.

19 Un tad, mani mīļotie brāļi, pēc tam, kad jūs esat nostājušies uz šīs šaurās jo šaurās takas, es gribētu jautāt, vai viss ir aizdarīts? Lūk, es saku jums: Nē! Jo jūs nevarētu nonākt tik tālu savādāk, kā ar Kristus vārdu un ar nesatricināmu bticību Viņam, pilnībā cpaļaujoties uz Tā nopelniem, kam ir vara izglābt.

20 Tāpēc jums ir ajāvirzās uz priekšu ar nelokāmību Kristū, esot ar pilnīgu bcerības spožumu un ar cmīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsities uz priekšu, baudot Kristus vārdu, un dpastāvēsit līdz galam, lūk, tā saka Tēvs: Jums būs mūžīgā dzīve.

21 Un tagad, mani mīļotie brāļi, šis ir tas aceļš; un nav bneviena cita ceļa vai cvārda, dota zem debesīm, ar ko cilvēks var tikt izglābts Dieva valstībā. Un tagad, lūk, šī ir Kristus dmācība un vienīgā un patiesā eTēva un Dēla, un Svētā Gara, kas ir fviens mūžīgs Dievs, mācība. Āmen.