2. Nefija 7
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

7. nodaļa

Jēkabs turpina lasīt no Jesajas grāmatas: Jesaja runā kā Mesija. Mesijam būs gudro mēle. Viņš pagriezīs Savu muguru sitējam. Viņš netiks apkaunots. Salīdziniet ar Jesajas 50. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Jā, jo tā saka Tas Kungs: Vai Es esmu tevi atgrūdis, vai Es esmu tevi atstūmis uz visiem laikiem? Jo tā saka Tas Kungs: Kur ir jūsu mātes šķiršanās raksts? Kam Es būtu tevi atdevis, vai kuram no Maniem aizdevējiem Es esmu jūs pārdevis? Jā, kam Es esmu jūs pārdevis? Lūk, savu nekrietnību dēļ jūs esat sevi apārdevuši, un jūsu pārkāpumu dēļ jūsu māte ir atlaista.

2 Tad nu, kad Es nācu, nebija neviena; kad Es asaucu, jā, nebija neviena, kas atbildētu. Ak, Israēla nams, vai Mana roka vispār ir kļuvusi īsāka, ka tā nevar atpestīt, vai Man nav spēka atbrīvot? Lūk, ar Savu rājienu Es nosusinu bjūru, Es padaru viņu cupes par tuksnesi, un viņu dzivis smird tādēļ, ka ūdens ir izžuvis, un tās nobeidzas slāpēs.

3 Es tērpju debesis atumsā, un Es bmaisaudeklu daru par tās apsegu.

4 Dievs Tas Kungs ir devis man gudro amēli, lai es zinātu, kā runāt vārdu īstā laikā uz tevi, ak, Israēla nams. Kad jūs esat noguruši, Viņš uzmodina rītu pēc rīta. Viņš uzmodina manu ausi, lai es klausītos kā mācīts vīrs.

5 Dievs Tas Kungs ir atvēris manu aausi, un es neatteicos un nenovērsos.

6 Es pagriezu savu muguru asitējam un savus vaigus tiem, kas plēsa manu bārdu. Es neslēpu savu vaigu no nievām un spļāvieniem.

7 Jo Dievs Tas Kungs man palīdzēs, tāpēc es netikšu apkaunots. Tāpēc es apcietināju savu seju kā kramu, jo es zināju, ka es nepalikšu kaunā.

8 Un Tas Kungs ir tuvu, un viņš mani attaisno. Kas cīnīsies ar mani? Stāsimies kopā! Kas ir mans pretinieks? Lai viņš nāk man tuvāk, un es satriekšu viņu ar savas mutes spēku.

9 Jo Dievs Tas Kungs man palīdzēs. Un visi tie, kas mani atiesās, lūk, viņi visi kļūs veci kā drēbe, un kodes viņus sagrauzīs.

10 Kas ir jūsu starpā, kas baidās To Kungu, kas paklausa Viņa kalpa abalsij un kas staigā tumsā un bez gaismas?

11 Lūk, visi jūs, kas kurat uguni, kas ieskaujat sevi dzirkstelēs, staigājiet asavas uguns un savu dzirksteļu gaismā, ko jūs esat iekūruši. Tas jums būs no Manas rokas, ka jūs gulēsit zemē bēdās.