2. Nefija 26
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

26. nodaļa

Kristus kalpos nefijiešiem. Nefijs paredz savas tautas bojāeju. Viņi runās no pīšļiem. Citticībnieki radīs viltus baznīcas un slepenas savienības. Tas Kungs aizliedz cilvēkiem lietot viltus priesterību. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un, kad Kristus būs auzcēlies no mirušajiem, Viņš bparādīsies jums, mani bērni un mani mīļotie brāļi, un vārdi, kurus Viņš jums teiks, būs clikums, kas jums būs jāpilda.

2 Jo lūk, es jums saku, ka es redzēju, ka daudzas paaudzes paies un būs lieli kari un strīdi starp maniem ļaudīm.

3 Un, kad būs jānāk Mesijam, manai tautai tiks dotas azīmes par Viņa bpiedzimšanu un arī par Viņa nāvi un augšāmcelšanos, un liela un briesmīga būs tā diena ļaunajiem, jo viņi ies bojā; un viņi ies bojā tāpēc, ka viņi padzina praviešus un svētos un nomētāja tos ar akmeņiem, un nokāva tos; tāpēc svēto casins brēcieni pacelsies pret viņiem no zemes līdz Dievam.

4 Tāpēc diena, kas nāks, asadedzinās visus augstprātīgos un tos, kuri dara ļaundarības, saka Pulku Kungs, jo viņi būs kā rugāji.

5 Un tos, kas nogalina praviešus un svētos, zemes dzīles tos aaprīs, saka Pulku Kungs, un bkalni tos apklās, un negaisi tos aizraus, un ēkas sabruks tiem virsū un saspiedīs tos gabalos, un samals tos pulverī.

6 Un tos piemeklēs pērkoni un zibeņi, un zemestrīces, un visādi postījumi, jo Tā Kunga dusmu uguns tiks iedegta pret viņiem, un viņi būs kā rugāji, un diena, kas nāk, tos aprīs, saka Tas Kungs Cebaots.

7 Ak, manas dvēseles sāpes un ciešanas par manas tautas bojāgājušajiem! Jo es, Nefijs, to redzēju, un tas mani gandrīz iznīcināja Tā Kunga priekšā; bet man ir jāsauc uz savu Dievu: Tavi ceļi ir ataisni!

8 Bet lūk, taisnie, kas paklausa praviešu vārdiem un nenokauj tos, bet stingri raugās uz Kristu pēc zīmēm, kuras ir dotas, neskatoties uz visām avajāšanām—lūk, viņi ir tie, kas bneies bojā.

9 Bet Taisnības Dēls aparādīsies tiem, un Viņš tos bdziedinās, un tiem būs cmiers ar Viņu, līdz paies dtrīs paaudzes, un daudzi vēl no eceturtās paaudzes nodzīvos taisnībā.

10 Un, kad tas būs pagājis, ātra aiznīcība nāks pār manu tautu, jo, neskatoties uz manas dvēseles sāpēm, es to redzēju, tāpēc es zinu, ka tas notiks; un viņi pārdod sevi par grašiem; jo kā atmaksu par savu lepnību un ģeķību viņi pļaus iznīcību; jo viņi padodas velnam un gaismas vietā izraugās tumsības darbus, tāpēc viņiem jānonāk lejā bellē.

11 Jo Tā Kunga Gars ne vienmēr apūlēsies ar cilvēku. Un, kad Gars pārstāj būt ar cilvēku, tad nāk ātra iznīcība, un tas sāpina manu dvēseli.

12 Un, kā es runāju par ajūdu bpārliecināšanu, ka Jēzus ir cpatiesais Kristus, tā arī ir vajadzīgs, lai citticībnieki tiktu pārliecināti, ka Jēzus ir Kristus, Mūžīgais Dievs;

13 un ka Viņš parādās visiem tiem, kas Viņam tic, ar aSvētā Gara spēku; jā, katrai tautai, ciltij, valodai un tautībai, darot varenus darbus, zīmes un brīnumus cilvēku starpā pēc viņu ticības.

14 Bet lūk, es pravietoju jums par apēdējām dienām, par dienām, kad Dievs Tas Kungs batklās šīs lietas cilvēku bērniem.

15 Pēc tam, kad mani pēcnācēji un manu brāļu pēcnācēji būs krituši neticībā un citticībnieku sakauti, jā, pēc tam, kad Dievs Tas Kungs būs aplencis viņus visapkārt un uzbēris uzbērumus, un uzcēlis nocietinājumus pret tiem, un pēc tam, kad viņi būs satriekti pīšļos, tā ka viņu vairs nebūs, tomēr taisno vārdi tiks rakstīti un ticīgo lūgšanas uzklausītas, un netiks aizmirsti visi tie, kas krituši neticībā.

16 Jo tie, kas tiks nokauti, arunās uz viņiem no pazemes, un viņu runa klusu pacelsies no pīšļiem, un viņu balss būs kā mirušo garu izsaucējam; jo Dievs Tas Kungs dos viņam spēku, lai viņš varētu par tiem čukstēt kā no pazemes, un viņu runa būs čuksti no pīšļiem.

17 Jo tā saka Dievs Tas Kungs: Viņi arakstīs to, kas tiks darīts viņu starpā, un tas tiks rakstīts un aizzīmogots grāmatā, un tiem, kas būs krituši neticībā, tās nebūs, jo viņi btiecas iznīcināt Dieva darbus.

18 Tāpēc tāpat kā tie, kas tika iznīcināti, tika iznīcināti ātri; un viņu varmāku pulki būs kā putošas apelavas, kas pazūd, jā, tā saka Dievs Tas Kungs, tas notiks piepeši, vienā acumirklī.

19 Un notiks, ka tie, kas būs krituši neticībā, tiks asatriekti ar citticībnieku roku.

20 Un citticībnieki ir uzpūtušies alepnībā savās acīs un bpaklupuši, jo liels ir viņu cklupšanas akmens. Viņi ir dibinājuši daudzas dbaznīcas, tomēr viņi ir nicinājuši Dieva spēku un brīnumus un sludinājuši sev savu pašu gudrību un savu pašu emācību, lai viņi varētu gūt peļņu un fsamalt nabago sejas.

21 Un ir dibinātas daudzas baznīcas, kas izraisa askaudību un naidu, un ļaunprātību.

22 Un ir arī aslepenas savienības, tāpat kā senos laikos, atbilstoši velna savienībām, jo viņš ir visu šo lietu radītājs; jā, slepkavu un tumsības darbu radītājs; jā, un viņš ved tos aiz linu valga pie viņu kakla, līdz viņš sasies tos ar savām stiprajām saitēm uz visiem laikiem.

23 Bet lūk, mani mīļotie brāļi, es saku jums, ka Dievs Tas Kungs nedarbojas tumsībā.

24 Viņš nedara neko kā vien to, kas nāk par labu pasaulei; jo Viņš amīl pasauli pat tā, ka atdod Savu paša dzīvību, lai Viņš varētu bvisus cilvēkus vilkt pie sevis. Tāpēc nav neviena, kam Viņš pavēlētu nesaņemt Viņa glābšanu.

25 Lūk, vai Viņš ir saucis uz kādu, sakot: Atkāpies no Manis? Lūk, es saku jums: Nē!; bet Viņš saka: aNāciet šurp pie manis visi jūs, zemes gali, bpērciet pienu un medu bez naudas un bez maksas.

26 Lūk, vai Viņš ir pavēlējis kādam pamest sinagogas jeb Viņa lūgšanu namus? Lūk, es saku jums: Nē!

27 Vai Viņš ir pavēlējis kādam, lai tas nesaņemtu Viņa aglābšanu? Lūk, es saku jums: Nē!, bet Viņš ir bdevis to par brīvu visiem cilvēkiem, un Viņš ir pavēlējis Saviem ļaudīm, ka viņiem ir jāpārliecina visi cilvēki cnožēlot grēkus.

28 Lūk, vai Tas Kungs ir pavēlējis kādam, lai tas nesaņemtu Viņa laipnību? Lūk, es saku jums: Nē!, bet avisiem cilvēkiem ir vienādas priekšrocības, un nevienam netiek liegts.

29 Viņš pavēl, lai nebūtu aviltus priesterības, jo lūk, tā ir viltus priesterība, ka cilvēki sludina un uzdodas par pasaules gaismu, lai viņi gūtu peļņu un pasaules bslavu, bet viņi netiecas pēc Ciānas labuma.

30 Lūk, Tas Kungs to ir aizliedzis, tāpēc Dievs Tas Kungs ir devis pavēli, lai visiem cilvēkiem būtu ažēlsirdība, kas ir bmīlestība. Un, ja tiem nebūs žēlsirdības, tad tie nebūs nekas. Tāpēc, ja viņiem būtu žēlsirdība, viņi nepieļautu, ka Ciānas strādnieks iet bojā.

31 Bet aCiānas strādnieks strādās Ciānai; jo, ja viņi strādā par bnaudu, viņi ies bojā.

32 Un atkal, Dievs Tas Kungs ir apavēlējis, lai cilvēki nenokautu, lai viņi nemelotu, lai viņi nezagtu, lai viņi bnelietīgi nevalkātu Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu, lai viņi neskaustu, lai viņi nedarītu ļaunprātības, lai viņi nestrīdētos cits ar citu, lai viņi nepiekoptu netiklību un lai viņi nedarītu nevienu no šīm lietām, jo tie, kas tās darīs, ies bojā.

33 Jo neviena no šīm nekrietnībām nenāk no Tā Kunga, jo Viņš dara to, kas ir labs cilvēku bērniem, un Viņš nedara neko kā tikai to, kas ir saprotams cilvēku bērniem; un Viņš aicina visus nākt pie Viņa un baudīt Viņa labestību; un Viņš nevienam aneliedz nākt pie Viņa, nedz baltam nedz melnam, nedz vergam nedz brīvam, nedz vīram nedz sievai; un Viņš atceras bpagānus; un cvisi ir vienādi Dieva priekšā, gan jūdi, gan citticībnieki.