2. Nefija 22
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

22. nodaļa

Tūkstošgades dienā visi cilvēki slavēs To Kungu. Viņš dzīvos starp tiem. Salīdziniet ar Jesajas 12. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tanī dienā tu sacīsi: Ak Kungs, es Tevi slavēšu! Kaut arī Tu biji dusmīgs uz mani, Tavas dusmas ir rimušās un Tu mani mierināji.

2 Lūk, Dievs ir mana pestīšana, es apaļaušos un nebaidīšos, jo Tas Kungs bJehova ir mans stiprums un mana dziesma; Viņš ir kļuvis arī par manu pestīšanu.

3 Tāpēc ar prieku jūs smelsit aūdeni no pestīšanas avotiem.

4 Un tanī dienā jūs sacīsit: aSlavējiet To Kungu, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā, daudziniet, ka Viņa Vārds ir augsti teicams!

5 aDziediet Tam Kungam slavas dziesmas, jo Viņš ir darījis varenus darbus, tas ir zināms visā zemē!

6 aGavilējiet un līksmojiet jūs, Ciānas iedzīvotāji, jo liels ir Israēla Svētais jūsu vidū!