2. Nefija 30
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

30. nodaļa

Pievērstie citticībnieki tiks ieskaitīti pie derības tautas. Daudzi lamanieši un jūdi ticēs Vārdam un kļūs mīļoti ļaudis. Israēls tiks atjaunots un bezdievīgie iznīcināti. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tagad lūk, mani mīļotie brāļi, es gribētu runāt uz jums, jo es, Nefijs, negribu pieļaut, lai jūs uzskatītu, ka jūs esat taisnīgāki, nekā būs citticībnieki. Jo lūk, ja jūs neturēsit Dieva baušļus, jūs visi tāpat iesit bojā; un to vārdu dēļ, kas tika sacīti, jums nevajag uzskatīt, ka citticībnieki tiks pilnīgi iznīcināti.

2 Jo lūk, es saku jums, ka, cik daudzi no citticībniekiem nožēlos grēkus, tik kļūs par Tā Kunga aderības ļaudīm; un, cik daudzi no bjūdiem nenožēlos grēkus, tik tiks atstumti; jo Tas Kungs neslēdz derību ne ar vienu citu, kā tikai ar tiem, kas cnožēlo grēkus un tic Viņa Dēlam, kas ir Israēla Svētais.

3 Un tagad es gribu pravietot vairāk par jūdiem un citticībniekiem. Jo pēc tam, kad parādīsies grāmata, par kuru runāju, un tiks uzrakstīta citticībniekiem un atkal aizzīmogota Tam Kungam, būs daudzi, kas aticēs vārdiem, kuri būs rakstīti; un bviņi nesīs tos mūsu atlikušajiem pēcnācējiem.

4 Un tad mūsu atlikušie pēcnācēji uzzinās par mums, kā mēs izgājām no Jeruzālemes un ka viņi ir jūdu pēcteči.

5 Un Jēzus Kristus evaņģēlijs tiks pasludināts aviņu vidū; tāpēc btiem tiks atjaunotas czināšanas par viņu tēviem un arī zināšanas par Jēzu Kristu, kas ir bijis starp viņu tēviem.

6 Un tad viņi priecāsies, jo tie zinās, ka tā ir svētība viņiem no Dieva rokas; un viņu tumsības zvīņas sāks krist no viņu acīm, un nepaies daudzas paaudzes viņu starpā, līdz tie kļūs tīra un amīļota tauta.

7 Un notiks, ka ajūdi, kas ir izklīdināti, arī bsāks ticēt Kristum; un viņi sāks pulcēties kopā uz zemes virsas; un, cik daudzi noticēs Kristum, tik arī kļūs par mīļotu tautu.

8 Un notiks, ka Dievs Tas Kungs iesāks Savu darbu starp visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām, lai nestu atjaunošanu Saviem ļaudīm uz zemes.

9 Un ar taisnību aDievs Tas Kungs btiesās nabago un patiesi aizstāvēs zemes clēnprātīgo. Un Viņš sitīs zemi ar Savas mutes rīksti, un ar Savu lūpu dvašu Viņš nokaus ļaunos.

10 Jo drīz nāks alaiks, kad Dievs Tas Kungs radīs lielu bšķelšanos ļaužu starpā, un ļaunos Viņš iznīcinās, un Viņš cpasargās Savus ļaudis, jā, pat ja būs tā, ka Viņam vajadzēs diznīcināt ļaunos ar uguni.

11 Un ataisnība būs Viņa gurnu josta, un uzticība Viņa lielu siksna.

12 aUn tad vilks mājos pie jēra, un leopards apgulsies pie kazlēna, un teļš un jauns lauva, un trekni lopi būs kopā, un mazs bērns tos ganīs.

13 Un govs un lācis ganīsies, un viņu bērni gulēs kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis.

14 Un zīdainis rotaļāsies pie odzes alas, un nupat no krūts nošķirts bērns izstieps savu roku uz odzes midzeni.

15 Neviens nedz ievainos, nedz nokaus visā Manā svētajā kalnā, jo zeme būs pilna ar atziņu par To Kungu, kā ūdeņi piepilda jūru.

16 Tāpēc avisu tautu darbi taps darīti zināmi; jā, visi darbi taps darīti bzināmi cilvēku bērniem.

17 Nav nekā slepena, kas netiks aatklāts, nav neviena tumsības darba, kas netiks celts gaismā; un nav nekā, kas ir aizzīmogots uz zemes un kas netiks atraisīts.

18 Tāpēc visas lietas, kas ir tikušas atklātas cilvēku bērniem, tanī dienā tiks atklātas; un Sātanam uz ilgu laiku avairs nebūs varas pār cilvēku bērnu sirdīm. Un tagad, mani mīļotie brāļi, es beidzu savu sakāmo.