Svētie Raksti
Mācība un Derības 109
iepriekšējais nākamais

109. nodaļa

Lūgšana, kas tika teikta, iesvētot templi Kērtlandē, Ohaio štatā, 1836. gada 27. martā. Saskaņā ar Pravieša rakstīto paziņojumu, šī lūgšana tika dota viņam ar atklāsmi.

1–5, Kērtlandes templis tika uzcelts, kā vieta, ko apmeklēt Cilvēka Dēlam; 6–21, Tam ir jābūt lūgšanas, gavēšanas, ticības, mācīšanās, godības un kārtības namam, un Dieva namam; 22–33, Lai tie, kas nav nožēlojuši grēkus un pretojas Tā Kunga ļaudīm, tiek likti kaunā; 34–42, Lai svētie var doties uz priekšu spēkā un sapulcināt Ciānas taisnīgos; 43–53, Lai svētie tiek atbrīvoti no tām briesmīgajām lietām, kas tiks izlietas pār nekrietnajiem pēdējās dienās; 54–58, Lai tautas, ļaudis un baznīcas tiek sagatavotas evaņģēlijam; 59–67, Lai jūdi, lamanieši un viss Israēls tiek pestīts; 68–80, Lai svētie tiek kronēti ar godību un slavu un iegūst mūžīgo glābšanu.

1 aPaldies Tavam Vārdam, ak Kungs, Israēla Dievs, kas turi bderību un izrādi žēlastību Saviem kalpiem, kuri staigā taisnīgi Tavā priekšā no visas savas sirds—

2 Tu, kas esi pavēlējis Saviem kalpiem auzcelt namu Tavam Vārdam šajā vietā [Kērtlandē].

3 Un tagad Tu redzi, ak Kungs, ka Tavi kalpi ir izdarījuši saskaņā ar Tavu pavēli.

4 Un tagad mēs lūdzam Tevi, Svētais Tēvs, Jēzus Kristus, Tava klēpja Dēla, Vārdā, vienīgi kura Vārdā cilvēku bērnu glābšana var tikt veikta, mēs lūdzam Tevi, ak Kungs, pieņemt šo anamu, mūsu, Tavu kalpu, broku darbu, kuru Tu mums pavēlēji uzcelt.

5 Jo Tu zini, ka mēs esam paveikuši šo darbu cauri lielām bēdām; un no savas nabadzības mēs esam devuši no savas mantas, lai uzceltu anamu Tavam Vārdam, lai Cilvēka Dēlam būtu vieta, lai parādītos Saviem ļaudīm.

6 Un kā Tu esi teicis aatklāsmē, kas dota mums, saukdams mūs par Taviem draugiem, sakot: Sasauciet svētu sapulci, kā Es jums esmu pavēlējis;

7 un tā kā visiem nav ticības, meklējiet uzcītīgi un māciet cits citam gudrības vārdus; jā, meklējiet labākajās grāmatās gudrības vārdus; meklējiet zināšanas studējot un arī ar ticību;

8 organizējieties; sagatavojiet katru nepieciešamo lietu; un izveidojiet namu, patiesi lūgšanu namu, gavēšanas namu, ticības namu, mācīšanās namu, godības namu, kārtības namu, Dieva namu;

9 lai jūsu ienākšana būtu Tā Kunga Vārdā; lai jūsu iziešana būtu Tā Kunga Vārdā; lai visi jūsu sveicieni būtu Tā Kunga Vārdā, ar paceltām rokām uz Visuaugstāko—

10 un tagad, Svētais Tēvs, mēs lūdzam Tevi palīdzēt mums, Taviem ļaudīm, ar Tavu labvēlību, sasaucot mūsu svēto sapulci, lai tas tiktu darīts Tev par godu un ar Tavu dievišķo piekrišanu;

11 un tādā veidā, lai mēs tiktu atrasti par cienīgiem Tavās acīs, lai nodrošinātu to asolījumu izpildīšanu, ko Tu esi devis mums, Taviem ļaudīm, mums dotajās atklāsmēs;

12 lai Tava agodība būtu uz Taviem ļaudīm un uz šī, Tava, nama, ko mēs tagad iesvētām Tev, lai tas tiktu iesvētīts un veltīts, un būtu svēts, un lai Tava svētā klātbūtne nepārtraukti būtu šajā namā;

13 un lai visi ļaudis, kas nāks pār Tā Kunga nama slieksni, varētu sajust Tavu spēku un justos spiesti atzīt, ka Tu esi iesvētījis to un ka tas ir Tavs nams, Tava svētuma vieta.

14 Un Tu dāvā, Svētais Tēvs, lai visi tie, kas pielūgs šajā namā, tiktu mācīti gudrības vārdiem no labākajām grāmatām un lai viņi meklētu zināšanas studējot un arī ar ticību, kā Tu esi sacījis;

15 un lai viņi augtu Tevī un saņemtu Svētā Gara pilnību, un tiktu organizēti atbilstoši Taviem likumiem, un būtu sagatavoti iegūt katru nepieciešamo lietu;

16 un lai šis nams būtu lūgšanu nams, gavēšanas nams, ticības nams, godības un Dieva nams, patiesi Tavs nams;

17 lai katra Tavu ļaužu ienākšana šinī namā būtu Tā Kunga Vārdā;

18 lai katra viņu iznākšana no šī nama būtu Tā Kunga Vārdā;

19 un lai visi viņu sveicieni būtu Tā Kunga Vārdā, ar svētām rokām, paceltām uz Visuaugstāko;

20 un lai nekam anetīram nebūtu ļauts ieiet Tavā namā, lai to neapgānītu;

21 un kad tavi ļaudis pārkāpj, jebkurš no tiem, viņi steidzīgi nožēlotu grēkus un atgrieztos pie Tevis, un atrastu labvēlību Tavās acīs, un tiktu atjaunoti tām svētībām, kuras Tu esi noteicis izliet pār tiem, kuri Tevi agodās Tavā namā.

22 Un mēs lūdzam Tevi, Svētais Tēvs, lai Tavi kalpi izietu no šī nama, apbruņoti ar Tavu spēku, un lai Tavs Vārds būtu uz tiem, un Tava godība būtu tiem apkārt, un Tavi aeņģeļi rūpētos par tiem;

23 un no šīs vietas viņi varētu nest ārkārtīgi lielas un godpilnas vēstis taisnīgumā līdz zemes agaliem, lai viņi varētu zināt, ka šis ir Tavs darbs un ka Tu esi izstiepis Savu roku, lai izpildītu to, ko Tu esi runājis ar praviešu muti attiecībā uz pēdējām dienām.

24 Mēs lūdzam Tevi, Svētais Tēvs, nostiprināt tos ļaudis, kas pielūgs un godpilni turēs vārdu un stāju šajā, Tavā, namā, uz visām paaudzēm un uz mūžību;

25 lai nevienam ierocim, kas avērsts pret tiem, neveiktos; lai tas, kas rok tiem bbedri, pats iekristu tajā;

26 lai nevienai ļaundarības savienībai nebūtu varas pacelties un auzvarēt Tavus ļaudis, uz kuriem Tavs bVārds tiks ienests šinī namā;

27 un, ja kādi ļaudis sacelsies pret šiem ļaudīm, lai Tavas dusmas iedegtos pret tiem;

28 un, ja viņi satrieks šos ļaudis, Tu satrieksi viņus, Tu cīnīsies par Saviem ļaudīm, kā Tu darīji cīņas dienā, lai viņi tiktu atbrīvoti no visu savu ienaidnieku rokām.

29 Mēs lūdzam Tevi, Svētais Tēvs, likt kaunā un pārsteigt, un likt negodā un apmulsumā visus tos, kas ir izplatījuši melīgus ziņojumus apkārt pa pasauli pret Tavu kalpu vai kalpiem, ja tie nenožēlos grēkus, kad mūžīgais evaņģēlijs tiks sludināts viņu ausīs;

30 un lai visi viņu darbi iznīktu un tiktu aizslaucīti ar akrusu un ar sodiem, kurus tu sūtīsi uz tiem Savās dusmās, lai būtu gals bmeliem un neslavas celšanai pret Taviem ļaudīm.

31 Jo Tu zini, ak Kungs, ka Tavi kalpi ir bijuši nevainīgi Tavā priekšā, liecinot par Tavu Vārdu, par ko viņi ir cietuši šīs lietas.

32 Tādēļ mēs lūdzam Tavā priekšā pilnīgu un galīgu atbrīvošanu no šī ajūga;

33 salauz to, ak Kungs, noņem to no Tavu kalpu kakliem ar Savu spēku, lai mēs varētu celties šīs paaudzes vidū un darīt Tavu darbu.

34 Ak Jehova, apžēlojies par šiem ļaudīm, un kā visi cilvēki agrēko, piedod Tavu ļaužu pārkāpumus, un lai tie tiek izdzēsti uz mūžiem.

35 Lai Tavu kalpotāju aiesvaidīšana tiek aizzīmogota uz tiem ar spēku no augšienes.

36 Lai tas uz viņiem tiek izpildīts, kā uz tiem Vasarsvētku dienā; lai dāvana runāt amēlēs un to tulkošanas dāvana tiek izlieta pār Taviem ļaudīm, pat it kā uguns bmēles.

37 Un lai Tavs nams tiek piepildīts ar Tavu agodību kā ar stipru brāzmainu vēju.

38 Uzliec uz Saviem kalpiem derības aliecību, lai, kad viņi iziet un pasludina Tavu vārdu, viņi varētu baizzīmogot bauslību un sagatavot Tavu svēto sirdis visiem tiem sodiem, kurus Tu grasies sūtīt Savā niknumā pār czemes iedzīvotājiem viņu pārkāpumu dēļ, lai Tavi ļaudis varētu nepagurt grūtību dienā.

39 Un kurā pilsētā Tavi kalpi ieies, un tās pilsētas ļaudis pieņems viņu liecību, lai Tavs miers un Tava glābšana ir pār to pilsētu; lai viņi varētu sapulcināt no tās pilsētas taisnīgos, lai tie varētu nākt uz aCiānu vai uz tās stabiem, Tavām nozīmētajām vietām, ar mūžīgā prieka dziesmām;

40 un līdz tas tiks paveikts, lai Tavi sodi nekrīt pār to pilsētu.

41 Un kurā pilsētā Tavi kalpi ieies un tās pilsētas ļaudis nepieņems Tavu kalpu liecību, un Tavi kalpi brīdinās tos glābties no šīs samaitātās paaudzes, lai ar to pilsētu notiek atbilstoši tam, ko Tu esi runājis ar Savu praviešu muti.

42 Bet atbrīvo, ak Jehova, mēs ļoti lūdzam Tevi, Savus kalpus no viņu rokām, un attīri tos no viņu asinīm.

43 Ak Kungs, mēs nepriecājamies par mūsu līdzcilvēku iznīcināšanu; viņu advēseles ir ļoti dārgas Tavā priekšā;

44 bet Tavam vārdam ir jātiek piepildītam. Palīdzi Saviem kalpiem pasacīt, ar Savu alabvēlību palīdzot tiem—Tavs prāts lai notiek, ak Kungs, un ne mūsu.

45 Mēs zinām, ka Tu esi runājis ar Savu praviešu muti briesmīgas lietas attiecībā par ļaunajiem apēdējās dienās,—ka Tu izliesi Savus sodus bez mēra;

46 tādēļ, ak Kungs, atbrīvo Savus ļaudis no ļauno posta; padari spējīgus Savus kalpus aizzīmogot bauslību un saistīt liecību, lai viņi būtu sagatavoti dedzināšanas dienai.

47 Mēs lūdzam Tevi, Svētais Tēvs, atcerēties tos, kurus ir izdzinuši no viņu mantojuma zemēm Misūri štata Džeksonas apgabala iedzīvotāji, un salauz, ak Kungs, šo ciešanu jūgu, kas tiem ir uzlikts.

48 Tu zini, ak Kungs, ka viņi ir ļaunu cilvēku ļoti apspiesti un mocīti; un mūsu sirdis aizplūst bēdās viņu smago slogu dēļ.

49 Ak Kungs, acik ilgi Tu cietīsi, ka šiem ļaudīm ir jānes šīs ciešanas un viņu nevainīgo brēcieni pacelsies līdz Tavām ausīm, un viņu basinis būs kā liecība Tavā priekšā, un neparādīsi Savu liecību Viņu labad?

50 aApžēlojies, ak Kungs, pār tiem ļaunajiem laupītājiem, kuri ir izdzinuši Tavus ļaudis, lai viņi varētu pārstāt laupīt, lai viņi varētu nožēlot savus grēkus, ja grēku nožēlošana būs atrodama;

51 bet ja viņi to nedarīs, atsedz Savu roku, ak Kungs, un aatpestī to, ko Tu esi nozīmējis par Ciānu Saviem ļaudīm.

52 Un ja nevar būt savādāk, lai Tavu ļaužu lieta neciestu neveiksmi Tavā priekšā, lai tavas dusmas iedegas un tavs sašutums krīt pār tiem, lai viņi iznīktu, gan saknes, gan zari, zem debess;

53 bet, cik daudz viņi nožēlos grēkus, Tu esi laipns un žēlīgs un novērsīsi Savu niknumu, kad Tu raugies uz Sava Iesvaidītā vaigu.

54 Apžēlojies, ak Kungs, par visām zemes tautām; apžēlojies par mūsu zemes valdniekiem, lai šie principi, kurus tik godpilni un cēli aizstāvēja mūsu tēvi, proti—mūsu zemes aKonstitūcija—tiktu nostiprināti uz mūžiem.

55 Atceries ķēniņus, valdniekus, augstmaņus un visus zemes diženos, un visus ļaudis, un baznīcas, un zemes nabagos, trūkumcietējus un nomocītos;

56 lai viņu sirdis tiktu mīkstinātas, kad Tavi kalpi ies no Tava nama, ak Jehova, lai liecinātu par Tavu Vārdu, lai viņu aizspriedumi dotu ceļu ataisnības priekšā un Tavi ļaudis gūtu labvēlību visu acīs;

57 lai visi zemes gali zinātu, ka mēs, Tavi kalpi, esam adzirdējuši Tavu balsi un ka Tu esi sūtījis mūs;

58 lai no šiem visiem Tavi kalpi, Jēkaba dēli, sapulcinātu taisnīgos, lai celtu svētu pilsētu Tavam Vārdam, kā Tu tiem esi pavēlējis.

59 Mēs lūdzam Tevi nozīmēt Ciānai citus astabus bez šī viena, kuru Tu esi nozīmējis, lai Tavu ļaužu bpulcēšanās ritētu lielā spēkā un varenībā, lai Tavs darbs tiktu cātri pabeigts taisnībā.

60 Tad nu šos vārdus, ak Kungs, mēs esam runājuši Tavā priekšā attiecībā par atklāsmēm un pavēlēm, kuras Tu esi devis mums, kuras ir saistītas ar acitticībniekiem.

61 Bet Tu zini, ka Tev ir liela mīlestība pret Jēkaba bērniem, kuri ir tikuši izkaisīti pa kalniem ilgu laiku apmākušajā un tumšajā dienā.

62 Mēs tādēļ lūdzam Tevi apžēloties par Jēkaba bērniem, lai aJeruzāleme no šīs stundas varētu sākt tikt pestīta;

63 un verdzības jūgs varētu sākt tikt noņemts no aDāvida nama;

64 un aJūdas bērni varētu sākt atgriezties bzemēs, kuras Tu devi Ābrahāmam, viņu tēvam.

65 Un izdari, lai Jēkaba aatlikums, kas ir ticis nolādēts un satriekts savu pārkāpumu dēļ, tiktu bpievērsts no viņu savvaļas un mežonīgā stāvokļa mūžīgā evaņģēlija pilnībai;

66 lai viņi varētu nolikt savus asins izliešanas ieročus un izbeigt savus dumpjus.

67 Un lai visi aIsraēla izklīdinātie atlikumi, kas ir tikuši aizdzīti līdz zemes galiem, nāktu pie patiesības atziņas, noticētu Mesijam un tiktu atpestīti no apspiešanas, un priecātos Tavā priekšā.

68 Ak Kungs, atceries Savu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, un visas viņa ciešanas un vajāšanas—kā viņš anoslēdza derību ar bJehovu un solīja Tev, ak Varenais Jēkaba Dievs—un tās pavēles, ko Tu esi devis viņam, un ka viņš sirsnīgi ir centies izpildīt Tavu gribu.

69 Apžēlojies, ak Kungs, par viņa sievu un bērniem, lai viņi tiktu paaugstināti Tavā klātbūtnē un pasargāti ar Tavu palīdzošo roku.

70 Apžēlojies par visiem viņu atuviniekiem, lai viņu aizspriedumi tiktu salauzti un aizskaloti kā ar plūdiem, lai viņi tiktu pievērsti un pestīti ar Israēlu, un zinātu, ka Tu esi Dievs.

71 Atceries, ak Kungs, prezidentus, patiesi visus Tavas baznīcas prezidentus, lai Tava labā roka tos paaugstinātu, ar visām viņu ģimenēm un viņu tuviniekiem, lai viņu vārdi tiktu iemūžināti un būtu mūžīgā piemiņā no paaudzes uz paaudzi.

72 Atceries visu Tavu baznīcu, ak Kungs, ar visām viņu ģimenēm, un visus viņu tuviniekus, ar visiem viņu slimajiem un nomocītajiem, ar visiem zemes nabagajiem un lēnprātīgajiem; lai avalstība, kuru Tu esi izveidojis bez roku palīdzības, varētu kļūt par lielu kalnu un piepildīt visu zemi;

73 lai Tava baznīca varētu iznākt no tumsības tuksneša un spīdēt spoži kā amēness, skaidri kā saule un briesmīgi kā karapulks ar karogiem;

74 un tikt saposta kā līgava tai dienai, kad Tu atsegsi debesis un darīsi, ka kalni aizplūdīs Tavā klātbūtnē un bielejas pacelsies, nelīdzenās vietas tiks nogludinātas; lai Tava godība varētu piepildīt zemi;

75 lai, kad bazūne sauks mirušos, mēs tiktu aaizrauti mākonī satikt Tevi, lai mēs vienmēr būtu ar To Kungu;

76 lai mūsu drānas būtu tīras, lai mēs būtu tērpti taisnības aapmetņos, ar palmu zariem mūsu rokās un godības bkroņiem uz mūsu galvām, un pļaut mūžīgo cprieku par visām mūsu dciešanām.

77 Ak Kungs, Dievs Visuvarenais, uzklausi mūs šajos mūsu lūgumos un atbildi mums no debesīm, Tava svētā mājokļa, kur Tu sēdi tronī ar agodību, slavu, spēku, varenību, varu, valdīšanu, patiesību, taisnību, tiesu, žēlastību un pilnības bezgalību, no mūžības uz mūžību.

78 Ak klausies, klausies, klausies mūs, ak Kungs! Un atbildi uz šīm lūgšanām, un pieņem šī nama iesvētīšanu Tev, mūsu roku darbu, ko mēs esam uzcēluši Tavam Vārdam;

79 un arī šo baznīcu, lai uzliktu tai Savu Vārdu. Un palīdzi mums ar Tava Gara spēku, lai mūsu balsis varētu sajaukties ar tiem spožajiem, spīdošajiem aserafiem ap Tavu troni, ar slavējošām ovācijām, dziedot: Ozianna Dievam un bJēram!

80 Un lai šie Tavi iesvaidītie tiek atērpti glābšanā un Tavi svētie gavilē priekā. Āmen un āmen.