Svētie Raksti
Mācība un Derības 119


119. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 8. jūlijā, atbildot uz viņa lūgumu: „Ak Kungs! Parādi saviem kalpiem, cik daudz Tu prasi no Savu ļaužu īpašuma desmitajai tiesai.” Desmitās tiesas likums, kā tas tiek saprasts šodien, nebija ticis dots Baznīcai pirms šīs atklāsmes. Termins desmitā tiesa lūgšanā tikai tika citēts un iepriekšējās atklāsmēs (64:23; 85:3; 97:11) bija nozīmējis nevis tieši vienu desmito daļu, bet visus brīvprātīgos ziedojumus jeb ieguldījumus Baznīcas fondos. Tas Kungs iepriekš bija devis Baznīcai ziedošanas un īpašuma pārvaldīšanas likumu, kurā Baznīcas locekļi (galvenokārt vadošie elderi) bija stājušies ar derību, ka tam jābūt mūžīgam. Tāpēc, ka daudzi nespēja dzīvot saskaņā ar šo derību, Tas Kungs to uz laiku atsauca un tās vietā deva desmitās tiesas likumu visai Baznīcai. Pravietis vaicāja Tam Kungam, cik daudz no viņu īpašuma Viņš pieprasa svētajiem mērķiem. Atbilde bija šī atklāsme.

1–5, Svētajiem ir jāvelta savs liekais īpašums un tad ik gadu jādod kā desmitā tiesa viena desmitā daļa no saviem ienākumiem; 6–7, Tādā veidā Ciānas zeme tiks iesvētīta.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs, Es pieprasu, lai viss viņu liekais īpašums tiktu nodots Manas baznīcas Ciānā bīskapa rokās

2 Mana nama celtniecībai un Ciānas pamatu ielikšanai, un priesterībai, un Manas baznīcas Prezidija parādiem.

3 Un šis būs sākums Manu ļaužu desmitajai tiesai.

4 Un pēc tam tie, kam ir jāmaksā desmitā tiesa, ik gadu maksās vieno desmito daļu no visiem saviem ienākumiem; un tas būs viņiem pastāvīgs likums uz mūžiem, Manai svētajai priesterībai—saka Tas Kungs.

5 Patiesi Es saku jums, notiks, ka visi tie, kas pulcējas Ciānas zemē, kā desmito tiesu nomaksās savus liekos īpašumus un ievēros šo likumu, vai arī viņi netiks atrasti par cienīgiem, lai dzīvotu starp jums.

6 Un Es saku jums, ja Mani ļaudis neievēro šo likumu, lai turētu to svētu un ar šo likumu iesvētītu Ciānas zemi Man, lai Mani likumi un Mani spriedumi tiktu tur turēti, lai tā būtu pati svētākā, lūk, patiesi Es saku jums, tā nebūs jums Ciānas zeme.

7 Un tas būs jums par paraugu visiem Ciānas stabiem. Patiesi tā. Āmen.