Mācība un Derības 82
  Footnotes
  Theme

  82. nodaļa

  Atklāsme, dota Pravietim Džozefam Smitam Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, 1832. gada 26. aprīlī (History of the Church, 1. sēj. 267–269.lpp.). Šis notikums bija Baznīcas vispārējā padome, kurā Pravietis Džozefs Smits tika atbalstīts kā Augstās Priesterības prezidents, šajā amatā viņš jau iepriekš bija iecelts augsto priesteru, elderu un Baznīcas locekļu konferencē Amherstā, Ohaio štatā, 1832. gada 25. janvārī (skat. 75. nodaļas priekšvārdu). Agrāk neparasti vārdi tika izmantoti šīs atklāsmes publikācijā, lai noslēptu nosaukto personu identitāti (skat. 78. nodaļas priekšvārdu).

  1–4, Kur daudz tiek dots, daudz tiek prasīts; 5–7, Tumsība valda pasaulē; 8–13, Tas Kungs ir saistīts, kad mēs darām to, ko Viņš saka; 14–18, Ciānai jāpieaug skaistumā un svētumā; 19–24, Katram cilvēkam ir jāmeklē labums savam tuvākam.

  1 Patiesi, patiesi Es saku jums, Mani kalpi, ka, cik daudz jūs esat apiedevuši cits citam jūsu pārkāpumus, tāpat Es, Tas Kungs, piedodu jums.

  2 Tomēr, tur ir tādi starp jums, kas ir ārkārtīgi grēkojuši; jā, patiesi avisi no jums ir grēkojuši; bet patiesi Es saku jums, bīstieties turpmāk, un atturieties no grēka, lai smagi sodi nekristu pār jūsu galvām.

  3 Jo no tā, kuram adaudz tiek dots, daudz tiek bprasīts; un tas, kurš cgrēko pret lielāku dgaismu, saņems lielāku nosodījumu.

  4 Jūs piesaucat Manu Vārdu pēc aatklāsmēm, un Es dodu tās jums; un ciktāl jūs neturat Manus vārdus, ko Es dodu jums, jūs kļūstat par pārkāpējiem; un btaisnība un tiesa ir sods, kas noteikts Manā likumā.

  5 Tādēļ ko Es saku vienam, Es saku visiem: aSargieties, jo bienaidnieks izplata savas valdīšanas un ctumsība valda;

  6 un Dieva dusmas iedegas pret zemes iedzīvotājiem, un nav neviena, kas dara labu, visi ir novirzījušies no aceļa.

  7 Un tagad, patiesi Es saku jums, Es, Tas Kungs, nepielīdzināšu jums nevienu agrēku, ejiet savus ceļus un negrēkojiet vairs, bet pie tās dvēseles, kas grēko, atgriezīsies biepriekšējie grēki, saka Tas Kungs jūsu Dievs.

  8 Un vēl, Es saku jums, Es dodu jums ajaunu pavēli, lai jūs varētu saprast Manu gribu attiecībā uz jums;

  9 jeb, citiem vārdiem, Es dodu jums norādījumus, kā jums ir ajārīkojas Manā priekšā, lai tas pārvērstos jums par glābšanu.

  10 Es, Tas Kungs, esmu asaistīts, kad jūs darāt, ko Es saku, bet kad jūs nedarāt, ko Es saku, jums nav solījuma.

  11 Tādēļ, patiesi Es saku jums, ka ir nepieciešams Maniem kalpiem Edvardam Partridžam un Nevelam K. Vitnejam, A. Sidnijam Gilbertam un Sidnijam Rigdonam, un Manam kalpam Džozefam Smitam un Džonam Vitmeram, un Oliveram Kauderijam, un V. V. Felpsam un Martinam Herisam tikt saistītiem aar saistībām un derību, kas nevar tikt lauzta ar pārkāpumu, citādi nekavējoties sekos sods, jūsu dažādajos pārvaldījumos—

  12 lai vadītu nabago lietas, un visu, kas piederas bīskapijai gan Ciānas zemē, gan Kērtlandes zemē;

  13 jo Es esmu iesvētījis Kērtlandes zemi Manis noliktajā laikā Visuaugstā svēto labumam un Ciānas astabam.

  14 Jo Ciānai jāpieaug skaistumā un svētumā; tās robežām ir jāpaplašinās; tās stabiem ir jānostiprinās; jā, patiesi Es saku jums, aCiānai ir jāceļas un jātērpjas savās bskaistajās drānās.

  15 Tādēļ Es dodu jums šo pavēli, lai jūs saistītos ar šo derību, un tas tiks darīts saskaņā ar Tā Kunga likumiem.

  16 Lūk, šeit arī ir gudrība Manī jūsu labumam.

  17 Un jums ir jābūt avienlīdzīgiem, jeb, citiem vārdiem, jums ir jābūt vienādām tiesībām uz īpašumiem, lai jūs labi pārvaldītu jūsu pārvaldījumu lietas, katram cilvēkam atbilstoši viņa vēlmēm un viņa vajadzībām, ciktāl viņa vēlmes ir taisnīgas—

  18 un tas viss dzīvā Dieva baznīcas labumam, lai katrs cilvēks varētu pilnveidot savu atalantu, lai katrs cilvēks varētu iegūt citus talantus, jā, pat simtkārtīgi, lai nodotu Tā Kunga bkrātuvē, lai kļūtu par visas baznīcas kopīgo īpašumu—

  19 katrs cilvēks, meklēdams labumu savam tuvākam un darīdams visu ar aaci, vērstu tikai uz Dieva godību.

  20 Šo akārtību Es esmu nolicis, lai būtu par mūžīgu kārtību jums un jūsu pēctečiem, ciktāl jūs negrēkojat.

  21 Un ar dvēseli, kas grēko pret šo derību un nocietina savu sirdi pret to, ir jārīkojas saskaņā ar Manas baznīcas likumiem, un jānodod aSātana sitieniem līdz pestīšanas dienai.

  22 Un tagad, patiesi Es saku jums, un tā ir gudrība, dariet sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, un viņi jūs neiznīcinās.

  23 Atstājiet tiesu Manā ziņā, jo tā ir Mana un Es aatmaksāšu. Miers lai ir ar jums; Manas svētības lai paliek ar jums.

  24 Jo patiesi avalstība vēl ir jūsu, un būs mūžīgi, ja jūs neatkritīsit no savas nelokāmības. Patiesi tā. Āmen.

  True