Svētie Raksti
Mācība un Derības 82
iepriekšējais nākamais

82. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Independencē, Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, 1832. gada 26. aprīlī. Tas notika Baznīcas augsto priesteru un elderu padomē. Šajā padomē Džozefs Smits tika atbalstīts kā Augstās priesterības prezidents, šajā amatā viņš jau iepriekš bija iecelts augsto priesteru, elderu un Baznīcas locekļu konferencē Amherstā, Ohaio štatā, 1832. gada 25. janvārī (skat. 75. nodaļas ievadu). Šajā atklāsmē atkārtojas norādījumi, kas doti agrākā atklāsmē (78. nodaļa), par uzņēmuma izveidošanu, kas pazīstams kā Apvienotais uzņēmums (Džozefa Smita vadībā termins „uzņēmums” vēlāk tika aizstāts ar terminu „ordenis”)—lai pārvaldītu Baznīcas tirdzniecības un iespiešanas darbību.

1–4, Kur daudz tiek dots, daudz tiek prasīts; 5–7, Tumsība valda pasaulē; 8–13, Tas Kungs ir saistīts, kad mēs darām to, ko Viņš saka; 14–18, Ciānai jāpieaug skaistumā un svētumā; 19–24, Katram cilvēkam ir jāmeklē labums savam tuvākam.

1 Patiesi, patiesi Es saku jums, Mani kalpi, ka, cik daudz jūs esat apiedevuši cits citam jūsu pārkāpumus, tāpat Es, Tas Kungs, piedodu jums.

2 Tomēr starp jums ir tādi, kas ir ārkārtīgi grēkojuši; jā, patiesi avisi no jums ir grēkojuši; bet patiesi Es saku jums, bīstieties turpmāk un atturieties no grēka, lai smagi sodi nekristu pār jūsu galvām.

3 Jo no tā, kuram adaudz tiek dots, daudz tiek bprasīts; un tas, kurš cgrēko pret lielāku dgaismu, saņems lielāku nosodījumu.

4 Jūs piesaucat Manu Vārdu pēc aatklāsmēm, un Es dodu tās jums; un ciktāl jūs neturat Manus vārdus, ko Es dodu jums, jūs kļūstat par pārkāpējiem; un btaisnība un tiesa ir sods, kas noteikts Manā likumā.

5 Tādēļ ko Es saku vienam, Es saku visiem: aSargieties, jo bienaidnieks izplata savas valdīšanas, un ctumsība valda;

6 un Dieva dusmas iedegas pret zemes iedzīvotājiem, un nav neviena, kas dara labu, visi ir novirzījušies no aceļa.

7 Un tagad, patiesi Es saku jums, Es, Tas Kungs, nepielīdzināšu jums nevienu agrēku, ejiet savus ceļus un negrēkojiet vairs, bet pie tās dvēseles, kas grēko, atgriezīsies biepriekšējie grēki, saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

8 Un vēl, Es saku jums, Es dodu jums ajaunu pavēli, lai jūs varētu saprast Manu gribu attiecībā uz jums;

9 jeb, citiem vārdiem, Es dodu jums norādījumus, kā jums ir ajārīkojas Manā priekšā, lai tas pārvērstos jums par glābšanu.

10 Es, Tas Kungs, esmu asaistīts, kad jūs darāt, ko Es saku, bet kad jūs nedarāt, ko Es saku, jums nav solījuma.

11 Tādēļ patiesi Es saku jums, ka ir nepieciešams Maniem kalpiem Edvardam Pārtridžam un Ņūelam K. Vitnijam, A. Sidnijam Gilbertam un Sidnijam Rigdonam, un Manam kalpam Džozefam Smitam un Džonam Vitmeram, un Oliveram Kauderijam, un V. V. Felpsam, un Martinam Herisam tikt asaistītiem ar saistībām un derību, kas nevar tikt lauzta ar pārkāpumu, citādi nekavējoties sekos sods, jūsu dažādajos pārvaldījumos—

12 lai vadītu nabago lietas un visu, kas piederas bīskapijai, gan Ciānas zemē, gan Kērtlandes zemē;

13 jo Es esmu iesvētījis Kērtlandes zemi Manis noliktajā laikā Visuaugstā svēto labumam un Ciānas astabam.

14 Jo Ciānai jāpieaug skaistumā un svētumā; tās robežām ir jāpaplašinās; tās stabiem ir jānostiprinās; jā, patiesi Es saku jums, aCiānai ir jāceļas un jātērpjas savās bskaistajās drānās.

15 Tādēļ Es dodu jums šo pavēli, lai jūs saistītos ar šo derību, un tas tiks darīts saskaņā ar Tā Kunga likumiem.

16 Lūk, šeit arī ir gudrība Manī jūsu labumam.

17 Un jums ir jābūt avienlīdzīgiem jeb, citiem vārdiem, jums ir jābūt vienādām tiesībām uz īpašumiem, lai jūs labi pārvaldītu jūsu pārvaldījumu lietas, katram cilvēkam atbilstoši viņa vēlmēm un viņa vajadzībām, ciktāl viņa vēlmes ir taisnīgas—

18 un tas viss dzīvā Dieva baznīcas labumam, lai katrs cilvēks varētu pilnveidot savu atalantu, lai katrs cilvēks varētu iegūt citus talantus, jā, pat simtkārtīgi, lai nodotu Tā Kunga bkrātuvē, lai kļūtu par visas baznīcas kopīgo īpašumu—

19 katrs cilvēks, meklēdams labumu savam tuvākam un darīdams visu ar aaci, vērstu tikai uz Dieva godību.

20 Šo aordeni Es esmu nolicis, lai būtu par mūžīgu ordeni jums un jūsu pēctečiem, ciktāl jūs negrēkojat.

21 Un ar dvēseli, kas grēko pret šo derību un nocietina savu sirdi pret to, ir jārīkojas saskaņā ar Manas baznīcas likumiem un jānodod Sātana asitieniem līdz pestīšanas dienai.

22 Un tagad, patiesi Es saku jums, un tā ir gudrība, dariet sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, un viņi jūs neiznīcinās.

23 Atstājiet tiesu Manā ziņā, jo tā ir Mana, un Es aatmaksāšu. Miers lai ir ar jums; Manas svētības lai paliek ar jums.

24 Jo patiesi avalstība vēl ir jūsu un būs mūžīgi, ja jūs neatkritīsit no savas nelokāmības. Patiesi tā. Āmen.