Svētie Raksti
Mācība un Derības 54


54. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ņūelam Naitam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 10. jūnijā. Tompsonā, Ohaio štatā, dzīvojošiem Baznīcas locekļiem bija atšķirīgi viedokļi par jautājumiem, kas attiecās uz īpašumu ziedošanu. Tika izrādīta savtība un mantkārība. Pēc savas misijas pie šeikeriem (skat. 49. nodaļas ievadu) Lemans Kaplijs bija lauzis savu derību ziedot savu lielo saimniecību kā mantojuma vietu svētajiem, kas ieradās no Kolesvilas Ņujorkas štatā. Kā sekas tam, Ņūels Naits (Tompsonā dzīvojošo Baznīcas locekļu vadītājs) un citi elderi bija atnākuši pie Pravieša, vaicādami kā rīkoties. Pravietis jautāja Tam Kungam un saņēma šo atklāsmi, kurā ir pavēlēts Baznīcas locekļiem Tompsonā pamest Lemana Kaplija saimniecību un doties uz Misūri.

1–6, Svētajiem ir jātur evaņģēlija derības, lai iegūtu žēlastību; 7–10, Viņiem ir jābūt pacietīgiem ciešanās.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs, patiesi aAlfa un Omega, sākums un gals, patiesi Tas, kurš tika bsists krustā par pasaules grēkiem—

2 lūk, patiesi, patiesi Es saku tev, Mans kalp Ņūel Nait, tev ir jāstāv stingri tajā amatā, kurā Es esmu Tevi iecēlis.

3 Un ja tavi brāļi vēlas izbēgt no saviem ienaidniekiem, lai viņi nožēlo visus savus grēkus un top patiesi apazemīgi Manā priekšā un nožēlas pilni.

4 Un tā kā aderība, ko viņi bija noslēguši ar Mani, ir lauzta, patiesi tā ir btukša un nederīga.

5 Un ak vai tam, caur kuru nāk šī aapgrēcība, jo viņam būtu bijis labāk, ja viņš būtu noslīcināts jūras dziļumā.

6 Bet svētīti ir tie, kas ir turējuši derību un ievērojuši pavēles, jo viņi iegūs ažēlastību.

7 Tādēļ tagad ejiet un bēdziet no tās zemes, lai jūsu ienaidnieki nenāktu pret jums; un dodieties ceļā, un ieceliet kuru jūs gribat, lai būtu par jūsu vadītāju un maksātu naudu par jums.

8 Un tā jums ir jādodas ceļā uz apgabaliem rietumos, uz aMisūri zemi, pie robežām ar lamaniešiem.

9 Un pēc tam, kad jūs būsit aizceļojuši, lūk, Es saku jums, meklējiet sev aiztiku kā cilvēki to dara, līdz Es sagatavošu jums vietu.

10 Un vēl, esiet apacietīgi ciešanās, līdz Es bnākšu; un lūk, Es nākšu ātri, un Mana alga būs Man līdzi, un tie, kas būs laikus Mani cmeklējuši, atradīs dmieru savām dvēselēm. Patiesi tā. Āmen.