Svētie Raksti
Mācība un Derības 124
iepriekšējais nākamais

124. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Navū, Ilinoisas štatā, 1841. gada 19. janvārī. Dēļ pieaugošām vajāšanām un nelikumīgām rīcībām, ko pret tiem veica oficiālas amatpersonas, svētie bija tikuši piespiesti pamest Misūri štatu. Izskaušanas pavēle, ko bija izdevis Lilburns V. Bogss, Misūri štata gubernators, datēta ar 1838. gada 27. oktobri, nebija atstājusi tiem izvēli. 1841. gadā, kad šī atklāsme tika dota, Navū pilsēta, kas aizņēma bijušā Komerces ciema teritoriju Ilinoisas štatā, tika svēto uzcelta, un šeit tika izveidota Baznīcas galvenā mītne.

1–14, Džozefam Smitam tiek pavēlēts sūtīt svinīgu ziņu par evaņģēliju Savienoto Valstu prezidentam, gubernatoriem un visu tautu valdniekiem; 15–21, Hairams Smits, Deivids V. Patens, Džozefs Smits, vecākais, Sidnijs Rigdons un citi gan starp dzīvajiem, gan mirušajiem ir svētīti par savu godprātību un tikumību; 22–28, Svētajiem tiek pavēlēts uzcelt namu svešinieku uzņemšanai un templi Navū; 29–36, Kristīšanās par mirušajiem ir jāveic tempļos; 37–44, Tā Kunga ļaudis vienmēr ceļ tempļus svēto priekšrakstu izpildīšanai; 45–55, Svētie tiek atbrīvoti no tempļa celšanas Džeksonas apgabalā dēļ tā, ka viņu ienaidnieki tos apspiež; 56–83, Tiek doti norādījumi Navū nama celtniecībai; 84–96, Hairams Smits tiek aicināts būt par patriarhu, saņemt atslēgas un stāties Olivera Kauderija vietā; 97–122, Viljamam Lo un citiem tiek doti padomi viņu darbos; 123–145, Tiek nosauktas vispārējās un vietējās amatpersonas, līdz ar viņu pienākumiem un kvorumu piederību.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs tev, Manu kalp Džozef Smit, Es esmu ļoti apmierināts ar tavu upuri un atzīšanos, ko tu esi veicis; jo šim nolūkam Es esmu tevi cēlis, lai Es varētu parādīt Savu gudrību caur zemes avājajiem.

2 Tavas lūgšanas ir pieņemamas Manā priekšā; un, atbildot uz tām, Es saku tev, ka tu tagad tiec aicināts nekavējoties sūtīt svinīgu ziņu par Manu evaņģēliju un par šo astabu, ko Es esmu iestādījis, lai būtu par Ciānas stūrakmeni, kurš tiks pulēts ar izsmalcinātību, līdzīgi pilij.

3 Šī ziņa ir jāsūta visiem aķēniņiem uz pasaules četriem stūriem, godājamam izvēlētajam prezidentam un augsti godājamiem gubernatoriem tautā, kurā tu dzīvo, un visām zemes tautām, izkaisītām pa pasauli.

4 Lai tā tiek rakstīta alēnprātības garā un ar Svētā Gara spēku, kurš būs tevī visu tās rakstīšanas laiku;

5 jo tas tev tiks dots ar Svēto Garu zināt Manu gribu attiecībā uz šiem ķēniņiem un pilnvarotajiem, pat kas notiks ar tiem nākotnē.

6 Jo lūk, Es grasos tos aicināt pievērst uzmanību Ciānas gaismai un godībai, jo ir pienācis noliktais laiks izrādīt tai labvēlību.

7 Aicini tādēļ tos ar skaļu ziņu un ar savu liecību, nebaidoties tos, jo viņi ir kā azāle, un visa viņu godība kā tās ziedi, kas ātri nobirst, lai viņi arī tiktu atstāti bez attaisnojuma—

8 un lai Es varētu piemeklēt tos piemeklēšanas dienā, kad Es atsegšu Sava vaiga aizsegu, lai dotu apspiedēja daļu starp liekuļiem, kur ir azobu griešana, ja viņi atraidīs Manus kalpus un Manu liecību, ko Es esmu tiem atklājis.

9 Un vēl Es piemeklēšu un mīkstināšu viņu sirdis, daudzu no tiem, jūsu labumam, lai jūs varētu atrast labvēlību viņu acīs, lai viņi varētu nākt pie apatiesības gaismas, un citticībnieki pie Ciānas paaugstināšanas jeb pacelšanas.

10 Jo Manas piemeklēšanas diena nāk steidzīgi, astundā, kad jūs to nedomājat; un kur būs Manu ļaužu drošība un patvērums tiem, kuri no viņiem būs atlikuši?

11 Mostieties, ak zemes ķēniņi! Nāciet, ak, nāciet jūs, ar savu zeltu un savu sudrabu, lai palīdzētu Maniem ļaudīm, namam, kurā mīt Ciānas meitas.

12 Un vēl, patiesi Es saku tev, lai Mans kalps Roberts B. Tompsons palīdz tev uzrakstīt šo ziņu, jo Es esmu ļoti apmierināts ar viņu un lai viņš būtu ar tevi;

13 lai viņš tādēļ uzklausa tavu padomu, un Es svētīšu viņu ar svētību daudzumu; lai viņš ir uzticīgs un patiess visās lietās no šī brīža, un viņš būs varens Manās acīs;

14 bet lai viņš atceras, ka viņa apārvaldījumu Es pieprasīšu no viņa rokām.

15 Un vēl, patiesi Es saku tev, svētīts ir Mans kalps aHairams Smits; jo Es, Tas Kungs, mīlu viņu dēļ viņa sirds bgodaprāta un tāpēc, ka viņš mīl to, kas ir pareizs Manā priekšā—saka Tas Kungs.

16 Vēl lai Mans kalps Džons K. Benets palīdz tev tavā darbā, sūtot Manu vārdu zemes ķēniņiem un ļaudīm, un ir ar tevi, patiesi tevi, Manu kalpu Džozefu Smitu, ciešanu stundā; un viņa alga nezudīs, ja viņš pieņems apadomu.

17 Un dēļ savas mīlestības viņš būs varens, jo viņš būs Mans, ja viņš to darīs—saka Tas Kungs. Es esmu redzējis to darbu, ko viņš ir darījis, ko Es pieņemu, ja viņš turpinās, un Es kronēšu viņu ar svētībām un lielu godību.

18 Un vēl, Es saku tev, ka tā ir Mana griba, lai Mans kalps Laimens Vaits turpina sludināt Ciānai lēnprātības garā un atzīt Mani pasaules priekšā; un Es nesīšu viņu augšup kā uz aērgļa spārniem, un viņš radīs godību un slavu sev un Manam Vārdam.

19 Lai, kad viņš pabeigs savu darbu, Es varētu pieņemt viņu pie Sevis, tāpat kā Es pieņēmu Savu kalpu aDeividu Patenu, kurš tagad ir ar Mani, un arī Savu kalpu bEdvardu Pārtridžu, un arī Savu kalpu krietni gados cDžozefu Smitu, vecāko, kurš sēž dar Ābrahāmu pie viņa labās rokas, un svētīts un svēts viņš ir, jo viņš ir Mans.

20 Un vēl, patiesi Es saku tev, Mans kalps Džordžs Millers ir bez aviltības; viņam var uzticēties viņa sirds godaprāta dēļ; un par to mīlestību, kas viņam ir pret Manu liecību, Es, Tas Kungs, mīlu viņu.

21 Es tādēļ saku tev, Es apstiprinu uz viņa galvas abīskapa amatu, līdzīgi kā Manam kalpam Edvardam Pārtridžam, lai viņš varētu saņemt Mana nama ziedojumus, lai viņš varētu izdalīt svētības pār Manu nabadzīgo ļaužu galvām—saka Tas Kungs. Lai neviens cilvēks nenicina Manu kalpu Džordžu, jo viņš godās Mani.

22 Lai Mans kalps Džordžs un Mans kalps Laimens, un Mans kalps Džons Snaiders, un citi ceļ anamu Manam Vārdam, tādu, kā Mans kalps Džozefs tiem rādīs, tai vietā, kuru arī viņš tiem parādīs.

23 Un tas būs nams uzņemšanai, nams, lai svešinieki varētu nākt no tālienes un rast tur pajumti; tādēļ lai tas ir labs nams, visādā mērā cienīgs atzīšanai, lai noguris aceļotājs varētu atrast veselību un drošību, kamēr viņš pārdomās Tā Kunga vārdu; un to bstūrakmeni, ko Es esmu nolicis Ciānai.

24 Šis nams būs veselīgs mājoklis, ja tas tiks uzcelts Manam Vārdam un ja pārvaldnieks, kas tam tiks iecelts, neļaus nekādai apgānīšanai nākt pār to. Tam jābūt svētam, vai arī Tas Kungs, jūsu Dievs, tur nemitīs.

25 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai visi Mani svētie no tālienes nāk.

26 Un sūtiet ātrus vēstnešus, jā, izraudzītus vēstnešus, un sakiet viņiem: Nāciet ar visu savu zeltu un savu sudrabu, un saviem dārgakmeņiem, un ar visām savām senlietām, un ar visiem, kam ir zināšanas par senlietām, kas grib nākt, var nākt, un nesiet buksusa koku un egles koku, un priedes koku kopā ar visiem vērtīgajiem zemes kokiem;

27 un ar dzelzi, ar varu un ar misiņu, un ar cinku, un ar visām jūsu zemes dārglietām; un celiet anamu Manam Vārdam, lai Visuaugstākais tur bmājotu.

28 Jo nav vieta atrodama uz zemes, kur Viņš varētu nākt un aatjaunot atkal to, kas priekš jums tika zaudēts, jeb ko Viņš bija paņēmis prom, patiesi priesterības pilnību.

29 Jo nav akristāmbaseina uz zemes, lai viņi—Mani svētie—taptu bkristīti par tiem, kas ir miruši,—

30 jo šis priekšraksts pieder Manam namam un nevar būt Man pieņemams, kā tikai jūsu nabadzības dienās, kad jūs neesat spējīgi uzcelt Man namu.

31 Bet Es pavēlu jums, visiem jums, Mani svētie, auzcelt Man namu; un Es dodu jums pietiekami laika, lai uzceltu Man namu; un šajā laikā jūsu kristīšanās būs Man pieņemamas.

32 Bet lūk, šī norīkojuma beigās jūsu kristīšanās par jūsu mirušajiem nebūs Man pieņemamas; un, ja jūs nedarīsit šīs lietas, norīkojuma beigās jūs tiksit noraidīti kā baznīca, ar saviem mirušajiem—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

33 Jo patiesi Es saku jums, ka pēc tam, kad jums būs bijis pietiekami laika, lai uzceltu Man namu, kuram pieder kristīšanās par mirušajiem priekšraksts un kā dēļ tas tika nodibināts pirms pasaules radīšanas, jūsu kristīšanās par jūsu mirušajiem nevar būt Man pieņemamas;

34 jo tanī ir noteiktas svētās priesterības aatslēgas, lai jūs varētu saņemt slavu un godību.

35 Un pēc šī laika jūsu kristīšanās par mirušajiem no tiem, kas ir izkaisīti svešumā, nav Man pieņemamas—saka Tas Kungs.

36 Jo tas ir noteikts, ka Ciānā un tās stabos, un Jeruzālemē, tajās vietās, ko Es esmu nozīmējis apatvērumam, būs vietas jūsu kristīšanai par jūsu mirušajiem.

37 Un vēl patiesi Es saku jums, kā jūsu amazgāšanas var būt Man pieņemamas, ja vien jūs tās neizpildāt namā, kuru jūs esat uzcēluši Manam Vārdam?

38 Jo šī iemesla dēļ Es pavēlēju Mozum, lai viņš uzceltu asaiešanas telti, lai viņi nestu to līdzi tuksnesī, un uzcelt bnamu apsolītajā zemē, lai šie priekšraksti tiktu atklāti, kas bija noslēpti jau pirms bija pasaule.

39 Tādēļ patiesi Es saku jums, ka jūsu aiesvaidīšanas un jūsu mazgāšanas, un jūsu bkristīšanās par mirušajiem, un jūsu csvētās sapulces, un jūsu piemiņas par jūsu dupuriem, ko pienesuši Levija dēli, un par jūsu Dieva vārdiem jūsu evissvētākajās vietās, kur jūs saņemat sarunas, un jūsu likumi un spriedumi atklāsmju un Ciānas dibināšanas sākumam un visu tās iedzīvotāju godībai, slavai un endaumentam tiek noteikti ar Mana svētā nama priekšrakstu, kuru Maniem ļaudīm vienmēr tiek pavēlēts uzcelt Manam svētajam Vārdam.

40 Un patiesi Es saku jums, lai šis nams tiek uzcelts Manam Vārdam, lai Es varētu atklāt Savus priekšrakstus tanī Saviem ļaudīm;

41 jo Man labpatīk aatklāt Manai baznīcai tās lietas, kas ir tikušas turētas bapslēptas kopš pasaules radīšanas, lietas, kas piederas claiku pilnības atklāšanai.

42 Un aEs parādīšu Savam kalpam Džozefam visu, kas piederas šim namam un tā priesterībai, un to vietu, kur tam ir jātiek uzceltam.

43 Un jums to būs celt tajā vietā, kur jūs esat iecerējuši to celt, jo tas ir tas gabals, ko Es esmu izraudzījis, lai jūs tur to celtu.

44 Ja jūs strādāsit ar visu savu spēku, Es iesvētīšu šo gabalu, lai tas tiktu darīts asvēts.

45 Un ja Mani ļaudis uzklausīs Manu balsi un Manu akalpu balsis, kurus Es esmu nozīmējis vadīt Savus ļaudis, lūk, patiesi Es saku jums, viņi netiks izkustināti no savas vietas.

46 Bet, ja viņi neuzklausīs Manu balsi, nedz to vīru balsi, kurus Es esmu nozīmējis, viņi netiks svētīti, tāpēc ka viņi apgāna Manas svētās zemes un Manus svētos priekšrakstus, un statūtus, un Manus svētos vārdus, kurus Es tiem dodu.

47 Un notiks, ka, ja jūs uzcelsit namu Manam Vārdam un nedarīsit tās lietas, ko Es saku, Es neizpildīšu to azvērestu, ko Es jums devu, nedz izpildīšu solījumus, kurus jūs gaidāt no Manām rokām—saka Tas Kungs.

48 Jo svētību avietā jūs paši ar saviem darbiem nesat lāstus, niknumu, sašutumu un sodus paši pār savām galvām ar savām muļķībām un ar visām savām negantībām, ko jūs darāt Manā priekšā—saka Tas Kungs.

49 Patiesi, patiesi Es saku jums, ka tad, kad Es dodu pavēli jebkuram no cilvēku dēliem darīt darbu Manam Vārdam, un šie cilvēku dēli iet ar visu savu spēku un ar visu, kas tiem ir, lai izpildītu šo darbu, un nepārstāj būt auzcītīgi, un viņu ienaidnieki nāk uz tiem un traucē tiem izpildīt to darbu, lūk, Man vairs nepienākas bpieprasīt to darbu no šo cilvēku dēlu rokām, bet pieņemt viņu upurus.

50 Un nekrietnības un Manu svēto likumu un pavēļu pārkāpšanu Es auzlikšu uz to galvām, kuri traucēja Manu darbu, līdz trešajai un ceturtajai bpaaudzei, tik ilgi, cik viņi cnenožēlos grēkus un ienīdīs Mani—saka Dievs Tas Kungs.

51 Tādēļ šī iemesla dēļ Es esmu pieņēmis to upurus, kuriem Es pavēlēju uzcelt pilsētu un anamu Manam Vārdam bDžeksonas apgabalā, Misūri štatā, un kuriem traucēja viņu ienaidnieki—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

52 Un Es atbildēšu ar asodu, niknumu un sašutumu, gaudošanu un ciešanām, un zobu griešanu pār viņu galvām līdz trešajai un ceturtajai paaudzei, tik ilgi, kamēr viņi nenožēlos grēkus un ienīdīs Mani—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

53 Un šo Es dodu jums par paraugu, jūsu mierināšanai par visiem tiem, kuriem ir ticis pavēlēts izdarīt darbu un kuriem ir traucējušas viņu ienaidnieku rokas un apspiešana—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

54 Jo Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, un izglābšu visus tos no jūsu brāļiem, kas ir asirdsšķīsti un kas tikuši bnogalināti Misūri zemē—saka Tas Kungs.

55 Un vēl, patiesi Es saku jums—Es pavēlu jums atkal celt anamu Manam Vārdam, patiesi šinī vietā, lai jūs varētu bpierādīt Man, ka jūs esat uzticīgi visās lietās, ko Es jums pavēlu, lai Es varētu svētīt jūs un kronēt jūs ar slavu, nemirstību un mūžīgo dzīvi.

56 Un tagad Es saku jums, kas attiecas uz Manu uzņemšanas anamu, ko Es esmu pavēlējis jums uzcelt svešinieku uzņemšanai, lai tas tiek uzcelts Manam Vārdam, un lai tas tiek nosaukts Manā Vārdā, un lai Manam kalpam Džozefam un viņa namam ir vieta tanī no paaudzes paaudzē.

57 Jo šo iesvaidīšanu Es esmu licis uz viņa galvu, ka viņa svētības tiks arī uzliktas uz viņa pēcteču galvām pēc viņa.

58 Un kā Es teicu aĀbrahāmam attiecībā par zemes ciltīm, tāpat Es saku Savam kalpam Džozefam: Tevī un tavos bpēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes.

59 Tādēļ lai Manam kalpam Džozefam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir vieta šajā namā no paaudzes paaudzē, mūžīgi mūžos—saka Tas Kungs.

60 Un lai tā nama vārds tiek nosaukts Navū Nams, un lai tas ir burvīgs mājoklis cilvēkam un atpūtas vieta nogurušam ceļiniekam, lai viņš varētu pārdomāt par Ciānas godību un šī—tās pamatakmeņa—godību;

61 lai viņš varētu saņemt arī padomu no tiem, kurus Es esmu nolicis būt kā slavas aaugus un bsargus pār viņas sienām.

62 Lūk, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Džordžs Millers un Mans kalps Laimens Vaits, un Mans kalps Džons Snaiders, un Mans kalps Pīters Hāss organizējas un nozīmē vienu no viņiem būt par prezidentu pār viņu kvorumu ar nolūku uzcelt to namu.

63 Un viņiem jāpieņem pamatlikums, ar ko tie varēs saņemt naudu par akcijām šī nama celtniecībai.

64 Un viņiem nebūs pieņemt mazāk kā piecdesmit dolāru par vienu akciju tanī namā, un viņiem būs atļauts saņemt piecpadsmit tūkstošus dolāru no viena cilvēka par akcijām tajā namā.

65 Bet viņiem nebūs atļauts pieņem vairāk par piecpadsmit tūkstošiem dolāru par akcijām no viena cilvēka.

66 Un viņiem nebūs ļauts pieņemt mazāk par piecdesmit dolāriem par vienu akciju no viena cilvēka tanī namā.

67 Un viņiem nebūs ļauts pieņemt nevienu cilvēku par šī nama akcionāru, ja vien tas nesamaksās par savām akcijām viņiem tieši rokās tanī brīdī, kad viņš saņems akcijas;

68 un atbilstoši akciju kapitāla summai, ko viņš samaksās tiem rokās, viņš saņems akcijas tanī namā; bet, ja viņš neko nesamaksās tiem rokās, viņš nesaņems nevienu akciju tajā namā.

69 Un ja kāds samaksā par akcijām viņiem rokās, tas būs par akcijām tajā namā par viņu un par viņa paaudzēm pēc viņa, no paaudzes paaudzē, tik ilgi, cik viņš un viņa mantinieki turēs tās akcijas un nepārdos vai neizlaidīs tās akcijas no savām rokām pēc savas brīvas gribas un rīcības, ja jūs gribat darīt Manu gribu—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

70 Un vēl, patiesi Es saku jums, ja Mans kalps Džordžs Millers un Mans kalps Laimens Vaits, un Mans kalps Džons Snaiders, un Mans kalps Pīters Hāss saņems kādu apmaksu par akcijām savās rokās, naudā vai īpašumos, ar ko tie var saņemt reālu vērtību naudā, viņiem nebūs piešķirt nevienu daļu no šī kapitāla nekādiem citiem mērķiem kā vien tam namam.

71 Un ja viņi piešķirs jebkādu daļu no tā kapitāla kaut kur citur, nevis tikai tam namam, bez akcionāru piekrišanas, un neatmaksās četrkārtīgi par akcijām, ko viņi būs piešķīruši kaut kur vēl, nevis tikai tam namam, viņi tiks nolādēti un atbrīvoti no savas vietas—saka Dievs Tas Kungs—jo Es, Tas Kungs, esmu Dievs, un Mani nebūs aapsmiet nevienā no šīm lietām.

72 Patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Džozefs maksā par akcijām viņiem rokās tā nama celtniecībai, kā viņam šķiet labi; bet Mans kalps Džozefs nevar maksāt vairāk par piecpadsmit tūkstošiem dolāru akciju kapitālā tanī namā, nedz mazāk par piecdesmit dolāriem; nedz arī kāds cits cilvēks to var—saka Tas Kungs.

73 Un ir arī citi, kas grib zināt Manu gribu attiecībā uz viņiem, jo viņi to ir prasījuši no Manām rokām.

74 Tādēļ Es saku jums attiecībā uz Savu kalpu Vinsonu Naitu, ja viņš grib darīt Manu gribu, lai viņš iegulda akciju kapitālā tajā namā sev un savām paaudzēm pēc sevis, no paaudzes paaudzē.

75 Un lai viņš paceļ savu balsi skaļi un ilgi ļaužu vidū, lai aaizstāvētu nabago un trūkumcietēju lietu; un lai viņš nepieviļ, nedz viņa sirds pagurst; un es bpieņemšu viņa upurus, jo tie man nebūs kā Kaina upuri, jo viņš būs Mans—saka Tas Kungs.

76 Lai viņa ģimene priecājas un novērš savu sirdi no ciešanām; jo Es esmu izraudzījis viņu un iesvaidījis viņu, un viņš tiks godāts savā namā, jo Es piedošu visus viņa grēkus—saka Tas Kungs. Āmen.

77 Patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Hairams iegulda akciju kapitālā tajā namā kā viņam šķiet labi, sev un savām paaudzēm pēc sevis, no paaudzes paaudzē.

78 Lai Mans kalps Īzāks Galands iegulda akciju kapitālā tajā namā; jo Es, Tas Kungs, mīlu viņu par to darbu, ko viņš ir darījis, un piedošu visus viņa grēkus; tādēļ atcerieties, ka viņam ir daļa tajā namā no paaudzes paaudzē.

79 Lai Mans kalps Īzāks Galands tiek nozīmēts starp jums un tiek Mana kalpa Viljama Mārksa ordinēts, un tiek viņa svētīts doties ar Manu kalpu Hairamu paveikt to darbu, ko Mans kalps Džozefs tiem norādīs, un viņi tiks bagātīgi svētīti.

80 Lai Mans kalps Viljams Mārkss iegulda akciju kapitālā tajā namā, kā viņam šķiet labi, sev un savām paaudzēm, no paaudzes paaudzē.

81 Lai Mans kalps Henrijs G. Šervuds iegulda akciju kapitālā tajā namā, kā viņam šķiet labi, sev un saviem pēcnācējiem pēc sevis, no paaudzes paaudzē.

82 Lai Mans kalps Viljams Lo iegulda akciju kapitālā tajā namā par sevi un saviem pēcnācējiem pēc viņa no paaudzes paaudzē.

83 Ja viņš grib darīt Manu gribu, lai viņš neņem savu ģimeni uz austrumu zemēm, pat uz Kērtlandi; tomēr Es, Tas Kungs, uzcelšu Kērtlandi, bet Es, Tas Kungs, esmu sagatavojis pletni tās iedzīvotājiem.

84 Un attiecībā uz Manu kalpu Almonu Babitu ir daudzas lietas, ar ko Es neesmu apmierināts; lūk, viņš cenšas noteikt savu padomu tā padoma vietā, ko Es esmu noteicis, pat Manas baznīcas Prezidijam; un viņš izveido azelta teļu, lai Mani ļaudis to pielūgtu.

85 Lai neviens cilvēks anedodas prom no šīs vietas, kurš nācis šurp, cenzdamies turēt Manas pavēles.

86 Ja viņi dzīvo šeit, lai viņi dzīvo Man; un, ja viņi nomirst šeit, lai viņi nomirst Man; jo viņi aatpūtīsies no visiem saviem darbiem un turpinās savus darbus.

87 Tādēļ lai Mans kalps Viljams uzticas Man un pārstāj baidīties par savu ģimeni zemes slimības dēļ. Ja jūs Mani amīlat, turiet Manas pavēles; un zemes slimība bvērsīsies jums par godību.

88 Lai Mans kalps Viljams iet un pasludina Manu mūžīgo evaņģēliju ar skaļu balsi un ar lielu prieku, kā viņš tiks Mana aGara iedvesmots, Varšavas iedzīvotājiem un arī Kārtidžas iedzīvotājiem, un arī Berlingtonas iedzīvotājiem, un arī Medisonas iedzīvotājiem, un gaida pacietīgi un uzcītīgi pēc tālākiem norādījumiem vispārējā konferencē—saka Tas Kungs.

89 Ja viņš grib darīt Manu gribu, lai viņš no šī brīža uzklausa Mana kalpa Džozefa padomu un ar saviem ienākumiem atbalsta anabago lietu, un izdod jauno Mana svētā vārda btulkojumu zemes iedzīvotājiem.

90 Un, ja viņš to darīs, Es asvētīšu viņu ar svētību daudzumu, ka viņš netiks pamests, nedz viņa pēcnācēji tiks atrasti bubagojot maizi.

91 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Viljams tiek nozīmēts, ordinēts un iesvaidīts kā padomnieks Manam kalpam Džozefam Mana kalpa Hairama vietā, lai Mans kalps Hairams varētu ieņemt priesterības un apatriarha amatu, kurš viņam tika noteikts no viņa tēva ar svētību un arī likumīgi;

92 ka no šī brīža viņš turēs apatriarhālo svētību atslēgas pār visu Manu ļaužu galvām,

93 lai katrs, kuru viņš svētī, tiktu svētīts, un kuru viņš anolād, tiktu nolādēts; lai viss, ko viņš bsaistīs uz zemes, būtu saistīts debesīs; un viss, ko viņš atraisīs uz zemes, būtu atraisīts debesīs.

94 Un no šī laika turpmāk Es nozīmēju viņu, lai viņš būtu pravietis un agaišreģis, un atklājējs Manai baznīcai tāpat kā Mans kalps Džozefs;

95 lai viņš varētu rīkoties saskaņoti arī ar Manu kalpu Džozefu, un lai viņš pieņemtu padomu no Mana kalpa Džozefa, kurš rādīs viņam tās aatslēgas, ar kurām viņš var lūgt un saņemt, un tiks kronēts ar to pašu svētību un godību, un slavu, un priesterību, un priesterības dāvanām, kas kādreiz tika dotas viņam, kas bija Mans kalps bOlivers Kauderijs;

96 lai Mans kalps Hairams liecinātu par tām lietām, ko Es viņam rādīšu, lai viņa vārds būtu svētā piemiņā no paaudzes uz paaudzi mūžīgi mūžos.

97 Lai Mans kalps Viljams Lo arī saņem tās atslēgas, ar kurām viņš var lūgt un saņemt svētības; lai viņš ir apazemīgs Manā priekšā un ir bez bviltus, un viņš saņems Manu Garu, patiesi cMierinātāju, kurš pavēstīs tam patiesību par visām lietām un dos tam tanī pašā stundā, kas viņam jārunā.

98 Un šīs azīmes sekos viņam—viņš bdziedinās slimos un izdzīs velnus, un tiks izglābts no tiem, kas gribētu dot viņam nāvējošu indi;

99 un viņš tiks vadīts pa takām, kur aindīgās čūskas nevar iedzelt viņam papēdī, un biztēlē savās domās viņš pacelsies kā ērgļa spārnos.

100 Un gadījumā, ja Es gribēšu, lai viņš uzceļ mirušos, lai viņš neaiztur savu balsi.

101 Tādēļ lai Mans kalps Viljams sauc skaļi, nesaudzēdams, ar prieku un līksmību, un ar Ozianna Tam, kurš sēž tronī mūžīgi mūžos—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

102 Lūk, Es saku jums, Man ir krājumā misija priekš Mana kalpa Viljama un Mana kalpa Hairama, un tikai priekš viņiem; un lai Mans kalps Džozefs paliek mājās, jo viņš ir vajadzīgs. Pārējo Es jums parādīšu vēlāk. Patiesi tā. Āmen.

103 Un vēl, patiesi Es saku jums, ja Mans kalps aSidnijs kalpos Man un būs par padomnieku Manam kalpam Džozefam, lai viņš ceļas un nāk, un stājas sava aicinājuma amatā, un pazemojas Manā priekšā.

104 Un ja viņš upurēs Man pieņemamu upuri un atzīšanos, un paliks ar Maniem ļaudīm, lūk, Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, dziedināšu viņu, ka viņš tiks izdziedināts; un viņš pacels savu balsi kalnos un būs par arunasvīru Mana vaiga priekšā.

105 Lai viņš nāk un izvieto savu ģimeni kaimiņos, kur Mans kalps Džozefs dzīvo.

106 Un visos savos ceļojumos lai viņš paceļ savu balsi kā ar bazūnes skaņu un brīdina zemes iedzīvotājus bēgt no nākamā niknuma.

107 Lai viņam palīdz Mans kalps Džozefs, un arī lai Mans kalps Viljams Lo palīdz Manam kalpam Džozefam sarakstīt asvinīgu ziņu zemes ķēniņiem, kā Es jums pirms tam teicu.

108 Ja Mans kalps Sidnijs grib darīt Manu gribu, lai viņš nepārceļ savu ģimeni uz aaustrumu zemēm, bet lai nomaina savu mājokli, patiesi kā Es esmu teicis.

109 Lūk, tā nav Mana griba, lai viņš meklētu drošību un patvērumu ārpus tās pilsētas, ko Es jums esmu noteicis, patiesi aNavū pilsētas.

110 Patiesi, Es saku jums, pat tagad, ja viņš uzklausīs Manu balsi, ar viņu viss būs labi. Patiesi tā. Āmen.

111 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Amoss Deiviss maksā akciju kapitālu to rokās, kurus Es esmu nozīmējis uzcelt namu uzņemšanai, patiesi Navū Namu.

112 To lai viņš dara, ja viņš grib daļu; un lai viņš uzklausa Mana kalpa Džozefa padomu un strādā pats ar savām rokām, lai viņš varētu iegūt cilvēku uzticību.

113 Un kad viņš pierādīs, ka viņš ir uzticīgs visās lietās, kas tiks uzticētas viņa pārziņā, jā, pat mazumā, viņš tiks darīts par avaldnieku pār daudzumu;

114 lai viņš tādēļ apazemojas, lai viņš tiktu paaugstināts. Patiesi tā. Āmen.

115 Un vēl, patiesi Es saku jums, ja Mans kalps Roberts D. Fosters paklausīs Manai balsij, lai viņš ceļ namu Manam kalpam Džozefam, saskaņā ar līgumu, ko viņš noslēgs ar to, kā durvis tam būs atvērtas laiku pa laikam.

116 Un lai viņš nožēlo visu savu neprātu un tērpjas ažēlsirdībā; un pārstāj darīt ļaunu, un noliek malā visas savas asās runas;

117 un iemaksā akciju kapitālā arī Navū Nama kvoruma rokās par sevi un par savu paaudzi pēc sevis, no paaudzes paaudzē;

118 un uzklausa Manu kalpu Džozefa un Hairama, un Viljama Lo padomu un pilnvarniekus, ko Es esmu aicinājis likt Ciānas pamatus; un ar viņu būs labi mūžīgi mūžos. Patiesi tā. Āmen.

119 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai neviens cilvēks nemaksā akciju kapitālā Navū Nama kvorumam, ja viņš netic Mormona Grāmatai un tām atklāsmēm, ko Es esmu jums devis—saka Tas Kungs, jūsu Dievs;

120 jo tas, kas ir avairāk vai mazāk nekā šis, nāk no ļauna, un tiks pavadīts ar lāstiem un nevis svētībām—saka Tas Kungs, jūsu Dievs. Patiesi tā. Āmen.

121 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Navū Nama kvorumam ir taisnīga atlīdzība algā par visiem viņu darbiem, ko viņi dara Navū Nama celtniecībā; un lai viņu algas būtu, kā viņi vienosies savā starpā attiecībā uz to lielumu.

122 Un lai katrs cilvēks, kurš iemaksā akciju kapitālā, sedz savu daļu no viņu algām, ja būs nepieciešams, viņu uzturam—saka Tas Kungs—savādāk viņu darbi tiks ieskaitīti tiem kā daļa akciju kapitālā tajā namā. Patiesi tā. Āmen.

123 Patiesi Es saku jums, Es tagad dodu jums aamatpersonas, kas pieder Manai priesterībai, lai jūs varētu turēt tās batslēgas, patiesi priesterības, kura ir pēc cMelhisedeka kārtas, kura ir pēc Mana Vienpiedzimušā Dēla kārtas.

124 Vispirms Es dodu jums Hairamu Smitu būt par apatriarhu pār jums, lai turētu Manas baznīcas bsaistīšanas svētības, pat csolījuma Svēto Garu, ar ko jūs esat dapzīmogoti pestīšanas dienai, lai jūs varētu nekrist, neskatoties uz ekārdināšanas stundu, kas var nākt pār jums.

125 Es dodu jums Savu kalpu Džozefu būt par prezidējošo elderu pār visu Manu baznīcu, būt par tulku, atklājēju, agaišreģi un pravieti.

126 Es dodu viņam par padomniekiem Savu kalpu Sidniju Rigdonu un Savu kalpu Viljamu Lo, lai viņi varētu veidot kvorumu un Augstāko prezidiju, lai saņemtu aDieva vārdus visai baznīcai.

127 Es dodu jums Savu kalpu aBrigamu Jangu būt par prezidentu pār Divpadsmito ceļojošo padomi;

128 šie aDivpadsmit tur atslēgas, lai atvērtu Manas valstības pilnvaras pār četriem zemes stūriem un pēc tam bsūtītu Manu vārdu katrai radībai.

129 Tie ir Hibers Č. Kimbals, Pārlijs P. Prets, Orsons Prets, Orsons Haids, Viljams Smits, Džons Teilors, Džons E. Peidžs, Vilfords Vudrafs, Vilards Ričardss, Džordžs A. Smits;

130 aDeividu Patenu Es esmu bpaņēmis pie Sevis; lūk, viņa priesterību neviens cilvēks viņam neatņem; bet, patiesi Es saku jums, citam ir jātiek nozīmētam tajā pašā aicinājumā.

131 Un vēl, Es saku jums, Es dodu jums aAugsto padomi Ciānas pamatakmenim—

132 proti: Samuēls Bents, Henrijs G. Šervuds, Džordžs V. Heriss, Čārlzs C. Ričs, Tomass Grovers, Ņūels Naits, Deivids Dorts, Dunbars Vilsons—Seimoru Bransonu Es esmu paņēmis pie Sevis; neviens cilvēks neatņem viņam priesterību, bet citam ir jātiek nozīmētam tajā pašā priesterībā viņa vietā; un patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Ārons Džonsons tiek ordinēts šajā aicinājumā viņa vietā—Deivids Fulmers, Alfeus Katlers, Viljams Hantingtons.

133 Un vēl Es dodu jums Donu K. Smitu būt par prezidentu pār augsto priesteru kvorumu;

134 šī iecelšana ir izveidota ar nolūku apmācīt tos, kuri tiks nozīmēti par pastāvīgajiem prezidentiem vai kalpotājiem dažādos astabos, izkaisītos pa pasauli;

135 un viņi var arī ceļot, ja viņi vēlas, bet drīzāk viņi ir ordinēti par pastāvīgajiem prezidentiem; tas ir viņu aicinājuma amats—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

136 Es dodu viņam Amasu Laimenu un Noa Pakardu par padomniekiem, lai viņi varētu prezidēt pār Manas baznīcas Augsto priesteru kvorumu—saka Tas Kungs.

137 Un vēl Es saku jums: Es dodu jums Džonu A. Hiksu, Samuēlu Viljamsu un Džesiju Beikeru, kuru priesterība ir prezidēt pār aelderu kvorumu, šis kvorums ir nodibināts pastāvīgajiem kalpotājiem, tomēr viņi var ceļot, neskatoties uz to viņi ir ordinēti būt par Manas baznīcas pastāvīgajiem kalpotājiem—saka Tas Kungs.

138 Un vēl, Es dodu jums Džozefu Jangu, Džosiju Baterfīldu, Daniēlu Mailsu, Henriju Herimanu, Zeru Pulsiferu, Lēviju Henkoku, Džeimsu Fosteru prezidēt pār aSeptiņdesmito kvorumu;

139 šis kvorums ir nodibināts ceļojošajiem elderiem, lai liecinātu par Manu Vārdu visā pasaulē, kur vien ceļojošā Augstā padome, Mani apustuļi, tos sūtīs sagatavot ceļu Mana vaiga priekšā.

140 Atšķirība starp šo kvorumu un elderu kvorumu ir tā, ka vienam ir jāceļo nepārtraukti un otram ir jāprezidē pār draudzēm laiku pa laikam; vienam ir atbildība prezidēt laiku pa laikam, un otram nav atbildības prezidēt—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

141 Un vēl Es saku jums: Es dodu jums Vinsonu Naitu, Samuēlu H. Smitu un Šadrahu Roundiju, ja viņš to pieņems, prezidēt pār abīskapību; zināšanas par minēto bīskapību jums ir dotas grāmatā bMācība un Derības.

142 Un vēl Es saku jums: Es dodu jums Samuēlu Rolfu un viņa padomniekus pār priesteriem un skolotāju prezidentu un viņa padomniekus; un arī diakonu prezidentu un viņa padomniekus, un arī staba prezidentu un viņa padomniekus.

143 Augstāk minētos amatus un to atslēgas Es esmu devis jums palīdzībai kalpošanas un Manu asvēto pilnveidošanas darbā un tā pārvaldīšanai.

144 Un pavēli Es dodu jums, ka jums ir jāaizpilda visi šie amati un ajāatbalsta to vārdi, kurus Es esmu minējis, vai arī jābalso pret tiem Manā vispārējā konferencē;

145 un ka jums ir jāsagatavo telpas visiem šiem amatiem Manā namā, kad jūs celsit to Manam Vārdam—saka Tas Kungs, jūsu Dievs. Patiesi tā. Āmen.