Svētie Raksti
Mācība un Derības 115


115. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 26. aprīlī, kas dara zināmu Dieva gribu attiecībā uz tās vietas iekārtošanu un Tā Kunga nama celtniecību. Šī atklāsme ir vērsta uz Baznīcas prezidējošajām amatpersonām un locekļiem.

1–4, Tas Kungs nosauc Savu baznīcu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu; 5–6, Ciāna un tās stabi ir glābiņa un patvēruma vietas svētajiem; 7–16, Svētajiem tiek pavēlēts uzcelt Tā Kunga namu Fārvestā; 17–19, Džozefs Smits tur Dieva valstības atslēgas uz zemes.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs uz jums, Manu kalp Džozef Smit, jaunākais, un arī Manu kalp Sidnij Rigdon, un arī Manu kalp Hairam Smit, un jūsu padomniekiem, kuri ir un tiks nozīmēti vēlāk;

2 un arī uz tevi, Manu kalp Edvard Pārtridž, un viņa padomniekiem;

3 un arī uz Saviem uzticīgajiem kalpiem, kas ir no Manas baznīcas Ciānā Augstās padomes, jo tādi tā tiks saukta, un uz visiem elderiem, un Manas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ļaudīm, kas izklīdināti pa visu pasauli;

4 jo tā tiks Mana baznīca saukta pēdējās dienās, patiesi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca.

5 Patiesi Es saku jums visiem: Celies un mirdzi, lai tava gaisma būtu par karogu visām tautām;

6 un lai sapulcināšana uz Ciānas zemes un tās stabos būtu par glābiņu un patvērumu no vētras un no niknuma, kad tas tiks izliets bez mēra pār visu zemi.

7 Lai pilsēta Fārvesta ir svēta un iesvētīta zeme Man; un tā tiks saukta par vissvētāko, jo zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta.

8 Tādēļ Es pavēlu jums uzcelt namu Man Manu svēto sapulcināšanai, lai viņi varētu pielūgt Mani.

9 Un lai šī darba sākums un pamatu likšana, un sagatavošanas darbi ir šajā nākamajā vasarā;

10 un lai sākums ir nākošā jūlija ceturtajā dienā; un no tā laika lai Mani ļaudis strādā uzcītīgi, lai uzceltu namu Manam Vārdam;

11 un pēc viena gada no šīs dienas lai viņi atsāk Mana nama pamatu likšanu.

12 Tā lai viņi no tā laika turpmāk strādā uzcītīgi, līdz tas tiks pabeigts, no tā stūrakmeņa līdz tā augšai, līdz nepaliks nekas, kas nav pabeigts.

13 Patiesi Es saku jums, lai nedz Mans kalps Džozefs, nedz Mans kalps Sidnijs, nedz Mans kalps Hairams neieslīgst vairāk parādos nama celtniecībai Manam Vārdam;

14 bet lai nams tiek celts Manam Vārdam atbilstoši paraugam, ko Es tiem rādīšu.

15 Un, ja Mani ļaudis to necels atbilstoši paraugam, ko Es rādīšu viņu prezidijam, Es nepieņemšu to no viņu rokām.

16 Bet, ja Mani ļaudis to cels atbilstoši paraugam, ko Es rādīšu viņu prezidijam, patiesi Manam kalpam Džozefam un viņa padomniekiem, tad Es pieņemšu to no Savu ļaužu rokām.

17 Un vēl, patiesi Es saku jums, tā ir Mana griba, lai Fārvestas pilsēta tiktu steidzīgi uzcelta Manu svēto sapulcināšanai;

18 un arī lai citas vietas tiktu nozīmētas stabiem apkārtējos apgabalos, kā tas tiks pavēstīts Manam kalpam Džozefam laiku pa laikam.

19 Jo lūk, Es būšu ar viņu, un Es iesvētīšu viņu ļaužu priekšā; jo viņam Es esmu devis šīs valstības un kalpošanas atslēgas. Patiesi tā. Āmen.