Mācība un Derības 115
  Footnotes
  Theme

  115. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Fārvestā, Misūri štatā, 1838. gada 26. aprīlī, kas dara zināmu Dieva gribu attiecībā uz tās vietas iekārtošanu un Tā Kunga nama celtniecību (History of the Church, 3. sēj. 23–25. lpp.). Šī atklāsme ir vērsta uz Baznīcas prezidējošajām amatpersonām.

  1–4, Tas Kungs nosauc Savu baznīcu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu; 5–6, Ciāna un tās stabi ir glābiņa un patvēruma vietas svētajiem; 7–16, Svētajiem tiek pavēlēts uzcelt Tā Kunga namu Fārvestā; 17–19, Džozefs Smits tur Dieva valstības atslēgas uz zemes.

  1 Patiesi tā saka Tas Kungs uz jums, Manu kalp aDžozef Smit, jaunākais, un arī Manu kalp bSidnij Rigdon, un arī Manu kalp cHairam Smit, un jūsu padomniekiem, kuri ir un tiks nozīmēti vēlāk;

  2 un arī uz tevi, Manu kalp aEdvard Partridž, un viņa padomniekiem;

  3 un arī uz Saviem uzticīgajiem kalpiem, kas ir no Manas baznīcas Ciānā Augstās Padomes, jo tādi tā tiks saukta, un uz visiem elderiem un Manas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas ļaudīm, kas izklīdināti pa visu pasauli;

  4 jo tā tiks Mana abaznīca saukta pēdējās dienās, patiesi bPēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca.

  5 Patiesi Es saku jums visiem: aCelies un mirdzi, lai tava gaisma varētu būt par bkarogu visām tautām;

  6 un lai asapulcināšana uz bCiānas zemes un tās cstabos varētu būt par glābiņu un dpatvērumu no vētras un no niknuma, kad tas tiks eizliets bez mēra pār visu zemi.

  7 Lai pilsēta Fārvesta ir svēta un iesvētīta zeme Man; un tā tiks saukta par vissvētāko, jo zeme, uz kuras tu stāvi, ir asvēta.

  8 Tādēļ Es pavēlu jums auzcelt namu Man Manu svēto sapulcināšanai, lai viņi varētu bpielūgt Mani.

  9 Un lai tur ir šī darba sākums, un pamatu likšana un sagatavošanas darbi šajā nākamajā vasarā;

  10 un lai sākums ir nākošā jūlija ceturtajā dienā; un no tā laika lai Mani ļaudis strādā uzcītīgi, lai uzceltu namu Manam Vārdam;

  11 un pēc aviena gada no šīs dienas lai viņi atsāk Mana bnama pamatu likšanu.

  12 Tā lai viņi no tā laika turpmāk strādā uzcītīgi, līdz tas tiks pabeigts, no tā stūrakmeņa līdz tā augšai, līdz tur nepaliks nekas, kas nav pabeigts.

  13 Patiesi Es saku jums, lai nedz Mans kalps Džozefs, nedz Mans kalps Sidnijs, nedz Mans kalps Hairams neieslīgst vairāk parādos nama celtniecībai Manam Vārdam;

  14 bet lai nams tiek celts Manam Vārdam atbilstoši aparaugam, ko Es tiem rādīšu.

  15 Un, ja Mani ļaudis to necels atbilstoši paraugam, ko Es rādīšu viņu prezidijam, Es nepieņemšu to no viņu rokām.

  16 Bet, ja Mani ļaudis to cels atbilstoši paraugam, ko Es rādīšu viņu prezidijam, patiesi Manam kalpam Džozefam un viņa padomniekiem, tad Es pieņemšu to no Savu ļaužu rokām.

  17 Un vēl, patiesi Es saku jums, tā ir Mana griba, lai Fārvestas pilsēta tiktu steidzīgi uzcelta Manu svēto sapulcināšanai;

  18 un arī lai citas vietas tiktu nozīmētas astabiem apkārtējos apgabalos, kā tas tiks pavēstīts Manam kalpam Džozefam laiku pa laikam.

  19 Jo lūk, Es būšu ar viņu un Es iesvētīšu viņu ļaužu priekšā; jo viņam Es esmu devis šīs avalstības un kalpošanas atslēgas. Patiesi tā. Āmen.