Mācība un Derības 74
  Footnotes
  Theme

  74. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1832. gada janvārī (History of the Church, 1. sēj. 242. lpp.). Pravietis raksta: „Saņemot iepriekšējo Tā Kunga vārdu [M&D 73.], es atsāku Svēto Rakstu tulkošanu, un strādāju uzcītīgi gandrīz līdz pašai konferencei, kurai bija jāsanāk 25. janvārī. Šajā laikā es arī saņēmu sekojošo, kā 1. vēstules korintiešiem 7. nodaļas 14. panta izskaidrojumu” (History of the Church, 1. sēj. 242. lpp.).

  1–5, Pāvils iesaka savu dienu Baznīcai neturēt Mozus likumu; 6–7, Mazi bērni ir svēti un ir svētīti caur Izpirkšanu.

  1 Jo aneticīgais vīrs ir svētīts caur sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru; citādi jūsu bērni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti.

  2 Tad, apustuļu dienās, apgraizīšanas likums tika turēts starp visiem jūdiem, kas neticēja Jēzus Kristus evaņģēlijam.

  3 Un notika, ka tur izcēlās liels astrīds starp ļaudīm par bapgraizīšanas likumu, jo neticīgais vīrs vēlējās, lai viņa bērni tiktu apgraizīti un taptu pakļauti cMozus likumam, kurš bija izpildīts.

  4 Un notika, ka bērni, būdami audzināti pakļauties Mozus likumam, sekoja savu tēvu atradīcijām un neticēja Kristus evaņģēlijam, ar ko tie vairs nebija svēti.

  5 Tādēļ šī iemesla dēļ apustulis rakstīja baznīcai, dodams tiem pavēli nevis no Tā Kunga, bet no sevis, ka ticīgajam nevajag aapvienoties ar neticīgo; ja vien bMozus likums netiek izbeigts to starpā,

  6 lai viņu bērni varētu palikt bez apgraizīšanas; un lai tradīcijas varētu tik izbeigtas, kuras saka, ka mazi bērni nav svēti, jo tā tas bija starp jūdiem;

  7 bet mazi abērni ir bsvēti, būdami csvētīti caur Jēzus Kristus dIzpirkšanu; un tas ir tas, ko Svētie Raksti nozīmē.