Svētie Raksti
Mācība un Derības 53


53. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Algernonam Sidnijam Gilbertam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 8. jūnijā. Pēc Sidnija Gilberta lūguma Pravietis jautāja Tam Kungam par brāļa Gilberta darbu un nozīmēšanu Baznīcā.

1–3, Sidnija Gilberta aicinājums un izredzēšana Baznīcā ir tikt ieceltam par elderu; 4–7, Viņam arī ir jākalpo kā bīskapa pārstāvim.

1 Lūk, Es saku tev, Mans kalp Sidnij Gilbert, ka Es esmu dzirdējis tavas lūgšanas; un tu esi piesaucis Mani, lai tev tiktu darīts zināms no Tā Kunga, tava Dieva, attiecībā par tavu aicinājumu un izredzēšanu baznīcā, kuru Es, Tas Kungs, esmu uzcēlis šajās pēdējās dienās.

2 Lūk, Es, Tas Kungs, kas tiku sists krustā par pasaules grēkiem, dodu tev pavēli, lai tu atmestu pasauli.

3 Uzņemies Manu ordināciju—tieši to par elderu, sludināt ticību, grēku nožēlošanu un grēku piedošanu, saskaņā ar Manu vārdu, un Svētā Gara saņemšanu caur roku uzlikšanu;

4 un arī būt par šīs baznīcas pārstāvi tai vietā, ko norādīs bīskaps, saskaņā ar pavēlēm, kuras tiks dotas vēlāk.

5 Un vēl, patiesi Es saku tev, tev jādodas ceļā ar Maniem kalpiem Džozefu Smitu, jaunāko, un Sidniju Rigdonu.

6 Lūk, šie ir pirmie priekšraksti, kurus tu saņemsi; un pārējie tiks darīti zināmi, kad pienāks laiks, atbilstoši tavam darbam Manā vīna dārzā.

7 Un vēl, Es gribu, lai tu mācītos to, ka tikai tas, kas pastāv līdz galam, tiek izglābts. Patiesi tā. Āmen.