Mācība un Derības 53
  Footnotes
  Theme

  53. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Algernonam Sidnijam Gilbertam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada jūnijā (History of the Church, 1. sēj., 179–180. lpp.). Pēc Sidnija Gilberta lūguma Pravietis jautāja Tam Kungam par brāļa Gilberta darbu un nozīmēšanu Baznīcā.

  1–3, Sidnija Gilberta aicinājums un izredzēšana Baznīcā ir tikt ieceltam par elderu; 4–7, Viņam arī ir jākalpo kā bīskapa pārstāvim.

  1 Lūk, Es saku tev, Mans kalp Sidnij Gilbert, ka Es esmu dzirdējis tavas lūgšanas; un tu esi piesaucis Mani, lai tev tiktu darīts zināms no Tā Kunga, tava Dieva, attiecībā par tavu aicinājumu un aizredzēšanu baznīcā, kuru Es, Tas Kungs, esmu uzcēlis šajās pēdējās dienās.

  2 Lūk Es, Tas Kungs, kas tiku asists krustā par pasaules grēkiem, dodu tev pavēli, lai tu batmestu pasauli.

  3 Uzņemies Manu ordināciju—tieši to par elderu, sludināt ticību, grēku nožēlošanu un agrēku piedošanu, saskaņā ar Manu vārdu, un Svētā Gara saņemšanu caur broku uzlikšanu;

  4 un arī būt par šīs baznīcas apārstāvi tai vietā, ko norādīs bīskaps, saskaņā ar pavēlēm, kuras tiks dotas vēlāk.

  5 Un vēl, patiesi Es saku tev, tev jādodas ceļā ar Maniem kalpiem Džozefu Smitu, jaunāko, un Sidniju Rigdonu.

  6 Lūk, šie ir pirmie priekšraksti, kurus tu saņemsi; un pārējie tiks darīti zināmi, kad pienāks laiks, atbilstoši tavam darbam Manā vīna dārzā.

  7 Un vēl, Es gribu, lai tu mācītos to, ka tikai tas, kas apastāv līdz galam, tiek izglābts. Patiesi tā. Āmen.

  True