Svētie Raksti
Mācība un Derības 100


100. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Perisburgā, Ņujorkas štatā, 1833. gada 12. oktobrī. Divi brāļi, kas bija bijuši prom no savām ģimenēm vairākas dienas, sajuta zināmas bažas par tām.

1–4, Džozefam un Sidnijam jāsludina evaņģēlijs dvēseļu glābšanai; 5–8, Tanī pašā stundā tiem taps dots, kas tiem jārunā; 9–12, Sidnijam ir jābūt runasvīram, un Džozefam ir jābūt atklājējam un varenam liecībā; 13–17, Tas Kungs cels šķīstus ļaudis, un paklausīgie taps izglābti.

1 Patiesi, tā saka Tas Kungs uz jums, Mani draugi, aSidnij un bDžozef, jūsu ģimenēm iet labi; viņi ir Manās rokās, un Es rīkošos ar tiem, kā Man šķitīs labi, jo Manī ir visa vara.

2 Tādēļ sekojiet Man un uzklausiet to padomu, ko Es jums došu.

3 Skatieties un raugiet, Man ir daudz ļaužu šajā vietā, apkārtējos apgabalos; un plašas durvis tiks atvērtas apkārtējos apgabalos šajā austrumu zemē.

4 Tādēļ Es, Tas Kungs, esmu ļāvis jums nākt uz šo vietu; jo tā tas bija nepieciešams Manī dvēseļu aglābšanai.

5 Tādēļ, patiesi Es saku jums, paceliet savas balsis uz šiem ļaudīm; asakiet tās domas, ko Es likšu jūsu sirdīs, un jūs netiksit apkaunoti cilvēku priekšā;

6 jo tas jums tiks adots tanī pašā stundā, jā, tanī pašā mirklī, kas jums jārunā.

7 Bet pavēli Es dodu jums, ka jums būs darīt zināmu katru lietu, ko jūs adarīsit zināmu Manā Vārdā, sirds nopietnībā, blēnprātības garā visās lietās.

8 Un Es dodu jums šo solījumu, ka ciktāl jūs to darīsit, aSvētais Gars tiks izliets, liecinot par visām lietām, ko jūs teiksit.

9 Un ir nepieciešams Manī, lai tu, Mans kalp Sidnij, būtu par arunasvīru šiem ļaudīm; jā, patiesi, Es tevi ordinēšu šim aicinājumam, patiesi būt par runasvīru Manam kalpam Džozefam.

10 Un Es došu viņam spēku būt varenam aliecībā.

11 Un Es došu tev spēku būt avarenam visu Svēto Rakstu izskaidrošanā, lai tu būtu par runasvīru viņam, un viņš būs batklājējs tev, lai tu droši zinātu par visām lietām, kas piederas Manai valstībai uz zemes.

12 Tādēļ turpiniet savu ceļojumu, un lai jūsu sirdis priecājas; jo, skatieties un raugiet, Es esmu ar jums līdz pat galam.

13 Un tagad Es dodu jums vārdu attiecībā par aCiānu. Ciāna tiks bpestīta, kaut arī tā uz īsu brīdi tiek pārmācīta.

14 Tavi brāļi, Mani kalpi aOrsons Haids un Džons Gulds, ir Manās rokās, un, ciktāl viņi turēs Manas pavēles, viņi tiks izglābti.

15 Tādēļ lai jūsu sirdis top mierinātas; jo avisas lietas strādās kopā to labumam, kuri staigā taisnīgi, un baznīcas iesvētīšanai.

16 Jo Es celšu Sev pašam ašķīstus ļaudis, kas kalpos Man taisnībā;

17 un visi tie, kas apiesauc Tā Kunga Vārdu un tur Viņa pavēles, tiks izglābti. Patiesi tā. Āmen.