Svētie Raksti
Mācība un Derības 130
iepriekšējais nākamais

130. nodaļa

Pravieša Džozefa Smita norādījumu punkti Rāmusā, Ilinoisas štatā, 1843. gada 2. aprīlī.

1–3, Tēvs un Dēls var parādīties cilvēkiem personīgi; 4–7, Eņģeļi uzturas celestiālajā sfērā; 8–9, Celestiālā zeme būs milzīgs Urīms un Tumīms; 10–11, Baltais akmens tiek dots visiem, kas iemanto debesu pasauli; 12–17, Otrās Atnākšanas laiks netiek izpausts Pravietim; 18–19, Saprāts, kas iegūts šajā dzīvē, celsies ar mums augšāmcelšanās reizē; 20–21, Visas svētības nāk caur paklausību likumam; 22–23, Tēvam un Dēlam ir ķermeņi no miesas un kauliem.

1 Kad Glābējs aparādīsies, mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. Mēs redzēsim, ka Viņš ir bvīrs, līdzīgs mums.

2 Un tas pats draudzīgums, kas ir starp mums šeit, būs starp mums tur, tikai tas būs saistīts ar amūžīgo godību, kuru mēs tagad nebaudām.

3 Jāņa 14:23aTēva un bDēla parādīšanās šajā pantā ir personīga cparādīšanās; un ideja, ka Tēvs un Dēls dmīt cilvēka sirdī, ir vecs sektantisks uzskats un ir nepareizs.

4 Atbildei uz jautājumu—Vai Dieva alaika, eņģeļu laika, praviešu laika un cilvēka laika rēķināšana ir atbilstoša tai planētai, uz kuras tie mīt?

5 Es atbildu: Jā. Bet nav aeņģeļu, kas kalpo šai zemei, kā tikai tie, kas tai pieder vai ir piederējuši.

6 Eņģeļi nemīt uz tādām planētām kā šī zeme.

7 Bet viņi mīt Dieva klātbūtnē, uz lodes, kas līdzīga astikla un buguns jūrai, kur visas lietas viņu godībai ir pavēstītas, pagājušās, esošās un nākamās, un pastāvīgi ir Tā Kunga priekšā.

8 Tā vieta, kur mīt Dievs, ir milzīgs aUrīms un Tumīms.

9 Šī azeme tās svētīgā un nemirstīgā stāvoklī tiks darīta līdzīga kristālam un būs Urīms un Tumīms tiem iedzīvotājiem, kuri uz tās dzīvos, ar ko visas lietas, kas piederas padotai valstībai vai visām valstībām, kas ir zemākas kārtas, tiks pavēstītas tiem, kas uz tās dzīvos; un šī būs Kristus zeme.

10 Tad baltais akmens, kas minēts Jāņa Atklāsmes grāmatā 2:17, kļūs par Urīmu un Tumīmu katram cilvēkam, kurš saņem to, ar ko lietas, kas piederas augstākai valstības kārtībai, tiks darītas zināmas;

11 un abalts akmens tiek dots katram no tiem, kas nāk celestiālajā valstībā, uz kā ir ierakstīts jauns bvārds, kuru nezin neviens cilvēks, ja vien viņš to nesaņem. Jaunais vārds ir atslēgas vārds.

12 Es pravietoju Dieva Tā Kunga Vārdā, ka sākums tām agrūtībām, kuras radīs daudz asins izliešanu pirms Cilvēka Dēla atnākšanas, būs bDienvidkarolīnā.

13 Tas, iespējams, var izcelties no verdzības jautājuma. Šo man pasludināja balss, kad es nopietni lūdzu par šo jautājumu 1832. gada 25. decembrī.

14 Es vienreiz ļoti nopietni lūdzu, lai uzzinātu Cilvēka Dēla aatnākšanas laiku, kad es izdzirdēju balsi, atkārtojam sekojošo:

15 Džozef, Mans dēls, ja tu dzīvosi, līdz tu būsi astoņdesmit piecus gadus vecs, tu redzēsi Cilvēka Dēla vaigu, tādēļ lai ar to pietiek, un netraucē Mani vairs par šo lietu.

16 Es tiku tā atstāts, nevarēdams izlemt, vai šī atnākšana attiecas uz Tūkstošgades sākumu vai kādu parādīšanos pirms tam, vai arī es nomiršu un tā redzēšu Viņa vaigu.

17 Es ticu, ka Cilvēka Dēla atnākšana nebūs ātrāk par to laiku.

18 Tas asaprāta līmenis, ko mēs sasniedzam šajā dzīvē, celsies ar mums baugšāmcelšanās reizē.

19 Un, ja cilvēks iegūst vairāk azināšanu un saprāta šajā dzīvē caur savu buzcītību un cpaklausību nekā cits, tik daudz dpriekšrocības viņam būs nākamajā pasaulē.

20 Ir alikums, neatsaucami izdots debesīs bpirms šīs pasaules radīšanas, ar ko ir noteiktas visas csvētības

21 un kad mēs iegūstam jebkuru svētību no Dieva, tas ir caur paklausību tam likumam, ar ko tā ir noteikta.

22 aTēvam ir bķermenis no miesas un kauliem, tikpat taustāms kā cilvēka, Dēlam arī; bet cSvētajam Garam nav ķermeņa no miesas un kauliem, bet tas ir gars. Ja tas tā nebūtu, Svētais Gars nevarētu mājot mūsos.

23 Cilvēks var saņemt aSvēto Garu, un tas var nolaisties uz viņu un nepalikt ar viņu.