Svētie Raksti
Mācība un Derības 94
iepriekšējais nākamais

94. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 2. augustā. Hairams Smits, Reinolds Kehūns un Džareds Kārters tiek iecelti par Baznīcas celtniecības komitejas locekļiem.

1–9, Tas Kungs dod pavēli attiecībā uz nama uzsliešanu prezidija darbam; 10–12, Ir jāuzceļ nams spiestuvei; 13–17, Tiek noteikti dažādi mantojumi.

1 Un vēl, patiesi Es saku jums, Mani adraugi, pavēli Es dodu jums, ka jums būs iesākt plānot un sagatavot iesākšanu un dibināšanu Ciānas bstaba pilsētai šeit Kērtlandes zemē, sākot no Mana nama.

2 Un lūk, tam ir jātiek darītam saskaņā ar to aparaugu, ko Es esmu jums devis.

3 Un lai pirmais gabals uz dienvidiem tiek ziedots Man nama uzcelšanai prezidijam, prezidija darbam, lai gūtu atklāsmes, un aprezidija kalpošanas darbam visās lietās, kas piederas baznīcai un valstībai.

4 Patiesi Es saku jums, ka tam jātiek uzceltam piecdesmit piecas reiz sešdesmit piecas pēdas tā platumā un tā garumā iekšējā telpā.

5 Un jābūt zemākajai telpai un augstākajai telpai, atbilstoši tam paraugam, kas jums tiks dots vēlāk.

6 Un tam ir jātop iesvētītam Tam Kungam kopš tā dibināšanas, saskaņā ar priesterības kārtu, saskaņā ar to paraugu, kas jums tiks dots vēlāk.

7 Un tas pilnībā tiks iesvētīts Tam Kungam prezidija darbam.

8 Un jūs nepieļausit nekam anetīram nākt tanī; un Mana bgodība būs tur, un Mana klātbūtne būs tur.

9 Bet, ja tur nāks iekšā kas anetīrs, Mana godība nebūs tur; un Mana klātbūtne tur nenāks iekšā.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, otrais gabals uz dienvidiem ir jāiesvēta Man nama uzcelšanai Man Manu Svēto Rakstu atulkojumu un visu lietu, ko Es jums pavēlēšu, biespiešanai.

11 Un tam ir jābūt piecdesmit piecas reiz sešdesmit piecas pēdas tā platumā un tā garumā iekšējā telpā; un jābūt zemākajai un augstākajai telpai.

12 Un šis nams kopš tā dibināšanas tiks pilnībā iesvētīts Tam Kungam iespiešanas darbam visām lietām, ko Es jums pavēlēšu, lai būtu svēts, neaptraipīts, saskaņā ar paraugu visās lietās, kā tas jums tiks dots.

13 Un uz trešā gabala Mans kalps Hairams Smits saņems savu mantojumu.

14 Un uz pirmā un otrā gabala uz ziemeļiem Mani kalpi Reinolds Kehūns un Džareds Kārters saņems savus mantojumus,—

15 lai viņi varētu darīt to darbu, ko Es esmu tiem nolicis—būt par komiteju, lai celtu Manus namus saskaņā ar pavēli, ko Es, Tas Kungs, esmu jums devis.

16 Šiem diviem namiem nav jātiek uzceltiem, līdz Es došu jums pavēli attiecībā uz tiem.

17 Un tagad Es nedodu jums vairāk šajā reizē. Āmen.