Svētie Raksti
Mācība un Derības 50


50. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 9. maijā. Džozefa Smita vēsturē ir teikts, ka daži no elderiem nav sapratuši dažādu garu, kas bija uz zemes, vēstījumus un ka šī atklāsme tika dota, atbildot uz viņa īpašo jautājumu par šo lietu. Tā saucamie garīgie fenomeni nebija neparasta lieta starp Baznīcas locekļiem, daži no tiem paziņoja, ka saņem vīzijas un atklāsmes.

1–5, Daudz viltus garu ir visapkārt uz zemes; 6–9, Ak vai liekuļiem un tiem, kas tiek padzīti no Baznīcas; 10–14, Elderiem ir jāsludina evaņģēlijs ar Garu; 15–22, Gan sludinātājiem, gan klausītājiem jātiek Gara apgaismotiem; 23–25, Tas, kas neizglīto, nav no Dieva; 26–28, Uzticīgie ir visu lietu īpašnieki; 29–36, Šķīstīto lūgšanas tiek atbildētas; 37–46, Kristus ir Labais Gans un Israēla klints.

1 Klausieties, ak jūs, Manas baznīcas elderi, un pievērsiet ausi dzīvā Dieva balsij; un pievērsiet uzmanību gudrības vārdiem, kas jums tiks doti atbilstoši tam, kā jūs esat jautājuši un esat saskaņā, kas attiecas uz baznīcu un gariem, kas izplatījušies visapkārt uz zemes.

2 Lūk, patiesi Es saku jums, ka ir daudz garu, kas ir viltus gari, kas ir izplatījušies pa zemi, pieviļot pasauli.

3 Un arī Sātans ir centies jūs pievilt, lai viņš varētu jūs nogāzt.

4 Lūk, Es, Tas Kungs, esmu raudzījies uz jums un esmu redzējis negantības baznīcā, kas uzņēmusies Manu Vārdu.

5 Bet svētīti ir tie, kas ir uzticīgi un iztur vai dzīvē, vai nāvē, jo viņi iemantos mūžīgo dzīvi.

6 Bet ak vai tiem, kas ir krāpnieki un liekuļi, jo, tā saka Tas Kungs, Es vedīšu tos uz tiesu.

7 Lūk, patiesi Es saku jums, ka starp jums ir liekuļi, kas ir apkrāpuši dažus, kas ir devuši ienaidniekam spēku; bet lūk, tādi tiks atprasīti.

8 Bet liekuļi tiks pieķerti un tiks padzīti vai nu dzīvē, vai nāvē, patiesi kā Es gribēšu; un ak vai tiem, kas tiek padzīti no Manas baznīcas, jo tie ir pasaules uzveikti.

9 Tādēļ lai katrs cilvēks sargājas, lai viņš nedarītu to, kas nav patiesībā un taisnībā Manā priekšā.

10 Un tagad nāciet, saka Tas Kungs caur Garu Savas baznīcas elderiem, un pārspriedīsim kopīgi, lai jūs varētu saprast;

11 pārspriedīsim, tāpat kā cilvēks pārspriež viens ar otru, seju pret seju.

12 Tad, kad cilvēks pārspriež, viņš tiek cilvēka saprasts, tāpēc ka viņš spriež kā cilvēks; patiesi tā darīšu Es, Tas Kungs, pārspriežot ar jums, lai jūs varētu saprast.

13 Tādēļ Es, Tas Kungs, uzdodu jums šo jautājumu—kam jūs tikāt ordinēti?

14 Sludināt Manu evaņģēliju ar Garu, tieši ar Mierinātāju, kas tika sūtīts mācīt patiesību.

15 Un tad pieņēmāt garus, kurus jūs nevarējāt saprast, un pieņēmāt tos kā no Dieva, un vai šajā jūs esat attaisnoti?

16 Lūk, jūs atbildēsit uz šo jautājumu paši; tomēr Es būšu žēlīgs pret jums; tas, kas ir vājš jūsu vidū, turpmāk tiks darīts stiprs.

17 Patiesi Es saku jums, tas, kas ir Manis ordinēts un sūtīts sludināt patiesības vārdu ar Mierinātāju, patiesības Garā, vai viņš sludina to ar patiesības Garu vai kādā citādā veidā?

18 Un ja tas ir kādā citādā veidā, tas nav no Dieva.

19 Un vēl, tas, kas saņem patiesības vārdu, vai viņš saņem to ar patiesības Garu vai kādā citādā veidā?

20 Ja tas ir kādā citādā veidā, tas nav no Dieva.

21 Tādēļ kāpēc ir tā, ka jūs nevarat saprast un zināt, ka tas, kas saņem vārdu ar patiesības Garu, saņem to tā, kā tas tiek sludināts ar patiesības Garu?

22 Tādēļ tas, kas sludina, un tas, kas saņem, saprot viens otru, un abi iedvesmojas un priecājas kopā.

23 Un tas, kas neiedvesmo, nav no Dieva, un ir tumsa.

24 Tas, kas ir no Dieva, ir gaisma; un tas, kas saņem gaismu un turpina Dievā, saņem vairāk gaismas; un šī gaisma kļūs spožāka un spožāka, līdz iestājas pilnīga diena.

25 Un vēl patiesi Es saku jums, un Es saku to, lai jūs varētu zināt patiesību, lai jūs varētu padzīt tumsu no sava vidus;

26 tas, kas ir Dieva ordinēts un sūtīts, tas ir nozīmēts būt lielākais, neskatoties, ka viņš ir vismazākais un kalps visiem.

27 Tādēļ viņš ir visu lietu īpašnieks; jo visas lietas ir pakļautas viņam, gan debesīs, gan uz zemes, dzīvība un gaisma, Gars un spēks, sūtīti pēc Tēva gribas caur Jēzu Kristu, Viņa Dēlu.

28 Bet neviens cilvēks nav visu lietu īpašnieks, ja vien viņš nav šķīstīts un attīrīts no visiem grēkiem.

29 Un ja jūs esat šķīstīti un attīrīti no visiem grēkiem, jūs lūgsit, ko vien jūs gribēsit Jēzus Vārdā, un tas tiks darīts.

30 Bet ziniet šo, tas tiks jums dots, kas jums ir jālūdz, un tādēļ, ka jūs esat nozīmēti vadībā, gari tiks pakļauti jums.

31 Tādēļ notiks, ka, ja jūs redzat garu vēstām, ko jūs nevarat saprast, un jūs nesaņemat to garu, jūs lūgsit Tēvam Jēzus Vārdā, un, ja Viņš nedod jums to garu, tad jūs varat zināt, ka tas nav no Dieva.

32 Un tas tiks dots jums, spēks pār tādu garu; un jums būs liecināt pret tādu garu skaļā balsī, ka tas nav no Dieva—

33 ne ar zaimu spriedumu, lai jūs netiktu uzveikti, nedz ar lielīšanos, nedz prieku, lai jūs netiktu tā sagrābti.

34 Tas, kas saņem no Dieva, lai tas uzskata to no Dieva; un lai viņš priecājas, ka Dievs viņu uzskata par cienīgu saņemt.

35 Un pievēršot uzmanību un darot šīs lietas, ko jūs esat saņēmuši, un ko jūs saņemsit vēlāk—un valstība ir dota jums no Tēva, un spēks uzvarēt visas lietas, kas nav Viņa noteiktas—

36 un lūk, patiesi Es saku jums, svētīti esat jūs, kas tagad klausāties šos Manus vārdus no Mana kalpa mutes, jo jūsu grēki ir jums piedoti.

37 Lai Mans kalps Džozefs Veikfīlds, pie kura Man labs prāts, un Mans kalps Pārlijs P. Prets dodas starp draudzēm un stiprina tās ar pamācības vārdu;

38 un arī Mans kalps Džons Korills, vai arī visi Mani kalpi, kas ir ordinēti šai amatā, un lai viņi strādā vīna dārzā, un lai neviens cilvēks netraucē viņiem darīt to, ko Es tiem esmu nolicis,—

39 tādēļ šai lietā Mans kalps Edvards Pārtridžs nav attaisnots; tomēr lai viņš nožēlo grēkus, un viņam tiks piedots.

40 Lūk, jūs esat mazi bērni, un jūs nespējat tagad visu panest; jums ir jāaug labvēlībā un patiesības atziņā.

41 Nebīstieties, bērniņi, jo jūs esat Mani, un Es esmu uzvarējis pasauli, un jūs esat no tiem, ko Mans Tēvs Man ir devis;

42 un neviens no tiem, ko Mans Tēvs Man ir devis, netiks pazaudēts.

43 Un Tēvs un Es esam viens. Es esmu Tēvā, un Tēvs ir Manī; un cik daudz jūs Mani esat pieņēmuši, jūs esat Manī, un Es esmu jūsos.

44 Tādēļ Es esmu jūsu vidū, un Es esmu Labais Gans un Israēla klints. Tas, kas ir cēlis uz šīs klints, nekad nekritīs.

45 Un diena nāk, kad jūs dzirdēsit Manu balsi un redzēsit Mani, un zināsit, ka Es esmu.

46 Sargieties tādēļ, lai jūs būtu gatavi. Patiesi tā. Āmen.