Svētie Raksti
2. oficiālā deklarācija


2. oficiālā deklarācija

Mormona Grāmata māca, ka „visi ir vienādi Dieva priekšā”, tostarp „[baltais un melnais, vergs un brīvais, vīrs un sieva]” (2. Nefija 26:33). Visā Baznīcas pastāvēšanas vēsturē cilvēki no katras rases un tautības daudzās valstīs ir tapuši kristīti un ir dzīvojuši uzticīgu Baznīcas locekļu dzīvi. Džozefa Smita dzīves laikā daži melnādainie vīrieši tika ordinēti priesterībā. Baznīcas vēstures agrīnajā posmā tās vadītāji pārstāja piešķirt priesterību afrikāņu izcelsmes melnādainiem vīriešiem. Baznīcas pieraksti nesniedz skaidru ieskatu par šī paraduma rašanās iemesliem. Baznīcas vadītāji uzskatīja, ka bija nepieciešama atklāsme no Dieva, lai mainītu šo paradumu, un lūgšanu pilni meklēja vadību. Šī atklāsme nāca pie Baznīcas prezidenta Spensera V. Kimbala un tika apstiprināta citiem Baznīcas vadītājiem Soltleikas templī 1978. gada 1. jūnijā. Šī atklāsme izbeidza visus rasu ierobežojumus, kas reiz tika attiecināti uz priesterību.

Katram, uz kuru tas var attiekties:

1978. gada 30. septembrī Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 148. pusgada Vispārējā konferencē prezidents N. Eldons Teners, pirmais padomnieks Baznīcas Augstākajā prezidijā, stādīja priekšā sekojošo:

Šā gada jūnija sākumā Augstākais prezidijs paziņoja, ka prezidents Spensers V. Kimbals ir saņēmis atklāsmi, kas izplata priesterību un tempļa svētības uz visiem cienīgiem vīriešiem—Baznīcas locekļiem. Prezidents Kimbals ir lūdzis, lai es paziņoju konferencei, ka pēc tam, kad viņš bija saņēmis šo atklāsmi, kura viņam nāca pēc ilgas meditēšanas un lūgšanas svētā tempļa svētajās istabās, viņš stādīja to priekšā saviem padomniekiem, kuri pieņēma to un piekrita tai. Tad tā tika stādīta priekšā Divpadsmit apustuļu kvorumam, kas vienbalsīgi tai piekrita, un pēc tam tika stādīta priekšā visiem pārējiem Augstākajiem pilnvarotajiem, kuri tāpat to vienbalsīgi apstiprināja.

Prezidents Kimbals palūdza, lai es tagad nolasītu šo vēstuli:

1978. gada 8. jūnijs.

Visām augstākajām un vietējām Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas amatpersonām visā pasaulē:

Dārgie brāļi!

Būdami liecinieki tam, kā Tā Kunga darbs izplešas pa zemi, mēs esam pateicīgi, ka ļaudis no daudzām tautām ir atsaukušies uz atjaunotā evaņģēlija vēstījumu un pievienojušies Baznīcai arvien pieaugošā skaitā. Tas savukārt ir iedvesmojis mūsu vēlēšanos izplatīt uz katru cienīgu Baznīcas locekli visas privilēģijas un svētības, ko evaņģēlijs dod.

Zinot par solījumiem, ko bija devuši pravieši un Baznīcas prezidenti, kas ir bijuši pirms mums, ka kādreiz Dieva mūžīgajā iecerē visi mūsu brāļi, kuri ir cienīgi, varēs saņemt priesterību, un, liecinot par to uzticību, kuriem priesterība netika dota, mēs esam ļoti lūguši, ilgi un nopietni, par šiem mūsu uzticīgajiem brāļiem, pavadīdami daudzas stundas tempļa Augšējā istabā, lūdzoties no Tā Kunga dievišķu vadību.

Viņš ir uzklausījis mūsu lūgšanas un ar atklāsmi ir apstiprinājis, ka ilgi solītā diena ir pienākusi, kad katrs uzticīgs, cienīgs vīrietis Baznīcā var saņemt svēto priesterību, ar spēku izmantot tās dievišķās pilnvaras un baudīt ar saviem mīļotajiem katru svētību, kas no tās plūst, ieskaitot tempļa svētības. Tādējādi visi cienīgie vīrieši—Baznīcas locekļi—var tikt ordinēti priesterībā neatkarīgi no rases vai ādas krāsas. Priesterības vadītājiem ir doti norādījumi sekot visu kandidātu rūpīgai intervēšanas politikai, lai nodrošinātu viņu atbilstību noteiktajām cienīguma prasībām to ordinācijai Ārona vai Melhisedeka priesterībā.

Mēs svinīgi paziņojam, ka Tas Kungs tagad ir darījis zināmu Savu gribu visu Viņa bērnu svētībai pa visu zemi, kuri uzklausīs Viņa pilnvaroto kalpu balsi un sagatavosies katras evaņģēlija svētības saņemšanai.

Patiesi jūsu,

Spensers V. Kimbals

N. Eldons Teners

Merions G. Romnijs

Augstākais prezidijs

Atzīstot Spenseru V. Kimbalu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu, tiek ierosināts, lai mēs kā Baznīcas locekļu pilnsapulce pieņemtu šo atklāsmi kā Tā Kunga vārdu un gribu. Visi, kas „par”, lūdzu, parādiet to, paceļot savu labo roku. Kas „pret”, parādot to tādā pašā veidā.

Iepriekšminētais priekšlikums tika vienbalsīgi atbalstīts.

Soltleiksitija, Jūtas štats, 1978. gada 30. septembris.