Svētie Raksti
Mācība un Derības 35
iepriekšējais nākamais

35. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Feijetā vai netālu no tās, Ņujorkas štatā, 1830. gada 7. decembrī. Šajā laikā Pravietis gandrīz katru dienu bija aizņemts, veicot Bībeles tulkošanu. Tulkošana sākās agrākais 1830. gada jūnijā, un gan Olivers Kauderijs, gan Džons Vitmers bija kalpojuši kā pierakstītāji. Tā kā viņi tagad bija aicināti citiem pienākumiem, Sidnijs Rigdons tika dievišķi aicināts un iecelts, lai kalpotu par Pravieša pierakstītāju šajā darbā (skat. 20. pantu). Džozefa Smita vēsturē, šīs atklāsmes pieraksta ievadā, ir teikts: „Decembrī Sidnijs Rigdons ieradās [no Ohaio], lai izjautātu To Kungu, un ar viņu ieradās Edvards Pārtridžs. … Neilgi pēc šo divu brāļu ierašanās, tā teica Tas Kungs.”

1–2, Kā cilvēki var kļūt par Dieva dēliem; 3–7, Sidnijs Rigdons tiek aicināts kristīt un piešķirt Svēto Garu; 8–12, Zīmes un brīnumi tiek veikti ar ticību; 13–16, Tā Kunga kalpi kuls visas tautas ar Gara spēku; 17–19, Džozefs Smits tur noslēpumu atslēgas; 20–21, Izredzētie izturēs Tā Kunga atnākšanas dienu; 22–27, Israēls tiks izglābts.

1 Klausieties aTā Kunga, jūsu Dieva, balsi, kurš ir tieši bAlfa un Omega, sākums un gals, kura cceļš ir viens mūžīgs aplis, dtāds pats vakar, šodien un mūžīgi.

2 Es esmu Jēzus Kristus, Dieva Dēls, kurš tika asists krustā par pasaules grēkiem, tieši par visiem, kas bticēs Manam Vārdam, lai viņi kļūtu par Dieva cdēliem, patiesi dvienoti Manī, kā Es esmu evienots Tēvā, kā Tēvs ir vienots Manī, lai mēs būtu vienoti.

3 Lūk, patiesi, patiesi Es saku Savam kalpam Sidnijam, Es esmu raudzījies uz tevi un taviem darbiem. Es esmu dzirdējis tavas lūgšanas un sagatavojis tevi lielākam darbam.

4 Tu esi svētīts, jo tu darīsi lielas lietas. Lūk, tu tiki sūtīts, tāpat kā aJānis, sagatavot ceļu Manā un bElijas priekšā, kam jānāk, un tu to nezināji.

5 Tu kristīji ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet viņi anesaņēma Svēto Garu;

6 bet tagad Es dodu tev pavēli, lai tu akristītu ar ūdeni, un viņi saņems bSvēto Garu ar croku uzlikšanu, tāpat kā apustuļi senatnē to deva.

7 Un notiks, ka būs liels darbs tajā zemē, tieši starp acitticībniekiem, jo viņu neprāts un viņu negantības būs darītas zināmas visu laužu acīs.

8 Jo Es esmu Dievs, un Mana roka nav akļuvusi īsāka, un Es rādīšu bbrīnumus, czīmes un brīnumdarbus visiem tiem, kas dticēs Manam Vārdam.

9 Un kas vien to lūgs Manā Vārdā aticībā, tie bizdzīs cvelnus; tie ddziedinās slimos, tie darīs, ka aklie atgūs savu acu gaismu un kurlie dzirdēs, un mēmie runās, un klibie staigās.

10 Un drīzi nāks laiks, kad lielas lietas tiks rādītas cilvēku bērniem;

11 bet abez ticības nekas netiks rādīts, izņemot bBābeles cizpostīšanu, tās pašas, kas lika visām tautām dzert no viņas dnetiklības dusmu vīna.

12 Un nav aneviena, kas darītu labu, izņemot tos, kas ir gatavi pieņemt Mana evaņģēlija pilnību, ko Es esmu sūtījis šai paaudzei.

13 Tādēļ Es aicinu pasaules avājos, tos, kas ir bnemācīti un nicināti, lai kultu tautas ar Mana Gara spēku;

14 un viņu roka būs Mana roka, un Es būšu viņu avairogs un viņu aizsargs; un Es apjozīšu viņu gurnus, un viņi vīrišķīgi cīnīsies par Mani; un viņu bienaidnieki būs zem viņu kājām; un Es likšu zobenam ckrist viņu labad, un ar Sava sašutuma duguni Es pasargāšu tos.

15 Un anabadzīgajiem un blēnprātīgajiem tiks sludināts evaņģēlijs, un viņi craudzīsies pēc Manas atnākšanas laika, jo tas ir dtuvu

16 un viņi mācīsies līdzību par avīģes koku, jo patiesi tagad vasara ir tuvu.

17 Un Es esmu sūtījis Mana evaņģēlija apilnību ar Mana kalpa bDžozefa roku, un viņa vājībā Es esmu to svētījis;

18 un Es esmu devis viņam to lietu, kuras bija aaizzīmogotas, noslēpumu batslēgas, tieši to lietu, kas bija no pasaules cradīšanas, un to lietu, kas nāks no šī brīža līdz Manas atnākšanas laikam, ja viņš būs Manī, un ja nē, citu Es iestādīšu viņa vietā.

19 Tādēļ uzraugi viņu, lai viņa ticība nemitētos, un tas tiks dots ar aMierinātāju, bSvēto Garu, kas zina visas lietas.

20 Un pavēli Es dodu tev—lai tu arakstītu priekš viņa; un Svētie Raksti tiks doti tieši tā, kā tie ir Manā paša sirdī, Manis bizredzēto glābšanai;

21 jo viņi uzklausīs Manu abalsi un redzēs Mani, un nebūs miegā, un bizturēs Manas catnākšanas dienu, jo viņi būs šķīstīti, tāpat kā Es esmu dšķīsts.

22 Un tagad Es saku atev, paliec ar viņu, un viņš ceļos ar tevi, neatstāj viņu, un noteikti šīs lietas tiks piepildītas.

23 Un akad jūs nerakstīsit, lūk, viņam tiks dots pravietot; un tu sludināsi Manu evaņģēliju un piesauksi bsvētos praviešus, lai pierādītu viņa vārdus, kā tie tiks doti viņam.

24 aTuriet visas pavēles un derības, ar kurām jūs esat saistīti; un Es bsatricināšu debesis jūsu labumam, un cSātans drebēs, un Ciāna dlīksmos uz kalniem un plauks;

25 un aIsraēls tiks bizglābts Manis noliktajā laikā; un ar catslēgām, kuras Es došu, viņi tiks vadīti, un vairs vispār netiks samulsināti.

26 Priecājieties savās sirdīs un esiet laimīgi, jūsu apestīšana tuvojas.

27 Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, avalstība ir tava, līdz Es nākšu. Lūk, Es bnākšu ātri. Patiesi tā. Āmen.