Mācība un Derības 52
  Footnotes
  Theme

  52. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Baznīcas elderiem Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada 7. jūnijā (History of the Church, 1. sēj., 175–179. lpp.). Kērtlandē bija tikusi noturēta konference, kas sākās 3. un noslēdzās 6. jūnijā. Šajā konferencē tika veiktas pirmās īpašās iesvētīšanas augstā priestera amatā, un daži viltus un maldu garu vēstījumi tika atpazīti un norāti.

  1–2, Tiek norādīts nākamo konferenci noturēt Misūri štatā; 3–8, Tiek doti rīkojumi dažiem elderiem ceļot kopā; 9–11, Elderiem ir jāmāca to, ko apustuļi un pravieši rakstījuši; 12–21, Tie, kas ir Gara apgaismoti, nes uzslavas un gudrības augļus; 22–44, Dažādi elderi tiek nozīmēti doties sludināt evaņģēliju, dodoties uz konferenci Misūri.

  1 Lūk, tā saka Tas Kungs elderiem, kurus Viņš ir aaicinājis un izraudzījis šajās pēdējās dienās, ar Sava Gara balsi—

  2 sakot: Es, Tas Kungs, darīšu zināmu jums, ko Es gribu, lai jūs darītu no šī brīža līdz nākamajai konferencei, kas tiks noturēta Misūrī, uz azemes, ko Es biesvētīšu Saviem ļaudīm, kas ir cJēkaba atlikums, un tiem, kas ir mantinieki saskaņā ar dderību.

  3 Tādēļ patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, un Sidnijs Rigdons dodas ceļā uzreiz, kolīdz sagatavošanās var tikt veikta, lai pamestu savas mājas, un ceļo uz Misūri zemi.

  4 Un kā viņi būs uzticīgi Man, tā viņiem tiks darīts zināms, kas viņiem būs jādara;

  5 un arī, kā viņi būs uzticīgi, viņiem tiks darīta zināma ajūsu mantojuma zeme.

  6 Un kā viņi nebūs uzticīgi, viņi tiks padzīti, patiesi kā Es gribēšu, kā Man šķitīs labi.

  7 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps Laimens Vaits un Mans kalps Džons Korills dodas ceļā steidzīgi;

  8 un arī Mans kalps Džons Murdoks, un Mans kalps Hairams Smits dodas ceļā uz to pašu vietu pa Detroitas ceļu.

  9 Un lai viņi dodas no šejienes, sludinādami vārdu pa ceļam, nesakot aneko citu, kā vien to, ko bpravieši un apustuļi rakstījuši, un to, kas tiem ir mācīts no cMierinātāja caur ticības lūgšanu.

  10 Lai viņi iet apa divi, un lai viņi sludina pa ceļam katrā sanāksmē, kristīdami ar būdeni, un uzlikdami tiem crokas ūdens malā.

  11 Jo tā saka Tas Kungs, Es ātri pabeigšu Savu darbu ataisnībā, jo nāk dienas, kad Es sūtīšu savu tiesu uzvarai.

  12 Un lai Mans kalps Laimens Vaits sargās, jo Sātans viņu grib asijāt kā pelavas.

  13 Un lūk, tas, kas ir auzticīgs, tiks iecelts par valdnieku pār daudzām lietām.

  14 Un vēl, Es došu jums paraugu visās lietās, lai jūs netiktu pievilti, jo Sātans ir visapkārt zemē, un viņš iet, pievildams tautas—

  15 tādēļ to, kas lūdz, kura gars ir anožēlas pilns, to Es bpieņemu, ja viņš paklausa Maniem cpriekšrakstiem.

  16 Tas, kurš runā, kura gars ir nožēlas pilns, kura valoda ir lēnprātīga un iedvesmojoša, tas ir no Dieva, ja viņš paklausa Maniem priekšrakstiem.

  17 Un vēl, tas, kas trīc zem Mana spēka, tiks darīts astiprs un nesīs uzslavas un bgudrības augļus, saskaņā ar atklāsmēm un patiesībām, ko Es esmu devis jums.

  18 Un vēl, tas, kas tiek uzvarēts un anenes augļus, patiesi atbilstoši šim paraugam, tas nav no Manis.

  19 Tādēļ, pēc šī parauga jūs apazīsit garus visos gadījumos zem visas debess.

  20 Un tās dienas ir pienākušas; pēc cilvēku ticības atiem tiks darīts.

  21 Lūk, šī pavēle tiek dota visiem elderiem, kurus Es esmu izraudzījis.

  22 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Mans kalps aTomass B. Maršs un Mans kalps Ezra Teirs arī dodas ceļā, sludinādami vārdu pa ceļam, uz to pašu zemi.

  23 Un vēl, lai Mans kalps Īzāks Morlijs un Mans kalps Ezra Būts dodas ceļā, arī sludinādami vārdu pa ceļam, uz to pašu zemi.

  24 Un vēl, lai Mans kalps aEdvards Partridžs un Martins Heriss dodas ceļā ar Maniem kalpiem Sidniju Rigdonu un Džozefu Smitu, jaunāko.

  25 Lai Mani kalpi Deivids Vitmers un Hervijs Vaitloks arī dodas ceļā, un sludina pa ceļam, uz to pašu zemi.

  26 Un lai Mani kalpi aPārlijs P. Prets un bOrsons Prets dodas ceļā un sludina pa ceļam, līdz pat tai pašai zemei.

  27 Un lai Mani kalpi Salamans Henkoks un Simeons Kārters arī dodas ceļā uz to pašu zemi, un sludina pa ceļam.

  28 Lai Mani kalpi Edsons Fullers un Džeikobs Skots arī dodas ceļā.

  29 Lai Mani kalpi Lēvijs V. Henkoks un Cebedijs Koltrins arī dodas ceļā.

  30 Lai Mani kalpi Reinolds Kehūns un Samuēls H. Smits arī dodas ceļā.

  31 Lai Mani kalpi Vīlers Boldvins un Viljams Kārters arī dodas ceļā.

  32 Un lai Mani kalpi aNevels Naits un Sīlahs J. Grifins abi tiek ordinēti un arī dodas ceļā.

  33 Jā, patiesi Es saku, lai viņi visi dodas uz vienu vietu, pa dažādiem ceļiem, un nevienam cilvēkam nebūs celt uz cita apamata, nedz ceļot pa cita pēdām.

  34 Tas, kas ir uzticīgs, tas tiks pasargāts un svētīts ar daudz aaugļiem.

  35 Un vēl, Es saku jums, lai Mani kalpi Džozefs Veikfīlds un Salamans Hamfrijs dodas ceļā uz austrumu zemēm;

  36 lai viņi strādā ar savām ģimenēm, anesludinot neko citu, kā vien praviešus un apustuļus, to, ko viņi ir bredzējuši un dzirdējuši un kam nešaubīdamies ctic, lai pravietojumi varētu tikt piepildīti.

  37 Kā pārkāpuma sekas, lai tas, kas tika dāvāts Hemanam Basetam, tiek viņam anoņemts un uzlikts uz Simonda Raidera galvas.

  38 Un vēl, patiesi Es saku jums, lai Džareds Kārters tiek aordinēts par priesteri, un arī Džordžs Džeimss tiek ordinēts par bpriesteri.

  39 Lai atlikušie elderi auzrauga draudzes un sludina vārdu apgabalos visapkārt tiem; un lai viņi strādā ar savām pašu rokām, lai tur netiktu piekopta nedz belku pielūgšana, nedz ļaunprātība.

  40 Un atcerieties visās lietās anabagos un btrūkumcietējus, slimos un nomocītos, jo tas, kas tā nedara, tas nav Mans māceklis.

  41 Un vēl, lai Mani kalpi Džozefs Smits, jaunākais, un Sidnijs Rigdons un Edvards Partridžs paņem sev līdzi aieteikumu no baznīcas. Un lai viens tiek paņemts arī Manam kalpam Oliveram Kauderijam.

  42 Un tā, patiesi kā Es teicu, ja jūs esat uzticīgi, jūs sapulcēsities kopā, lai līksmotu aMisūri zemē, kas ir jūsu bmantojuma zeme, kas tagad ir jūsu ienaidnieku zeme.

  43 Bet lūk, Es, Tas Kungs, pasteidzināšu pilsētu tās laikā un kronēšu uzticīgos ar aprieku un ar līksmi.

  44 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, Dieva Dēls, un Es viņus apaaugstināšu pēdējā dienā. Patiesi tā. Āmen.