Svētie Raksti
Mācība un Derības 108


108. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1835. gada 26. decembrī. Šī nodaļa tika saņemta pēc Laimena Šermana lūguma, kurš pirms tam bija ticis iecelts par Septiņdesmito, un kurš bija atnācis pie Pravieša ar lūgumu pēc atklāsmes, lai uzzinātu savus pienākumus.

1–3, Laimenam Šermanam piedoti viņa grēki; 4–5, Viņš tiek ieskaitīts pie Baznīcas vadošajiem elderiem; 6–8, Viņš tiek aicināts sludināt evaņģēliju un stiprināt savus brāļus.

1 Patiesi tā saka Tas Kungs uz tevi, Manu kalp Laimen: Tavi grēki ir tev piedoti, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij, nākot šurpu šajā rītā, lai saņemtu padomu no tā, kuru Es esmu nozīmējis.

2 Tādēļ lai tava dvēsele aatpūšas attiecībā uz tavu garīgo stāvokli, un nepretojies vairs Manai balsij.

3 Un celies, un esi uzmanīgāks turpmāk savu solījumu ievērošanā, kurus tu esi devis un kurus tu dod, un tu tiksi svētīts ar ārkārtīgi lielām svētībām.

4 Gaidi pacietīgi, līdz asvinīga sapulce tiks sasaukta no Maniem kalpiem, tad tu tiksi pieminēts ar pirmajiem no Maniem elderiem un saņemsi tiesības caur ordināciju kopā ar citiem Maniem elderiem, kurus Es esmu izredzējis.

5 Lūk, šis ir Tēva asolījums tev, ja tu paliksi uzticīgs.

6 Un tas tiks izpildīts pār tevi tanī dienā, kad tev būs tiesības asludināt Manu evaņģēliju, kur vien Es tevi sūtīšu, no tā brīža un turpmāk.

7 Tādēļ astiprini savus brāļus visās savās sarunās, visās savās lūgšanās, visos savos pamudinājumos un visos savos darbos.

8 Un skaties un raugi, Es esmu ar tevi, lai svētītu tevi un aatbrīvotu tevi uz mūžiem. Āmen.