Svētie Raksti
Mācība un Derības 132
iepriekšējais nākamais


132. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Navū, Ilinoisas štatā, pierakstīta 1843. gada 12. jūlijā, saistīta ar jauno un mūžīgo derību, kas ietver laulības derības mūžīgumu un daudzsievības principu. Kaut arī šī atklāsme tika pierakstīta 1843. gadā, pierādījumi rāda, ka daži šajā atklāsmē minētie principi Pravietim bija zināmi jau 1831. gadā. Skat. 1. oficiālo deklarāciju.

1–6, Paaugstināšana tiek sasniegta caur jauno un mūžīgo derību; 7–14, Tiek izklāstīti šīs derības nosacījumi un noteikumi; 15–20, Celestiālā laulība un ģimenes vienības turpinājums dod iespēju cilvēkiem kļūt par dieviem; 21–25, Šaurs jo šaurs ceļš ved uz mūžīgajām dzīvēm; 26–27, Tiek dots likums attiecībā par Svētā Gara zaimošanu; 28–39, Mūžīgā pieauguma un paaugstināšanas solījumi ir doti praviešiem un svētajiem visos laikos; 40–47, Džozefam Smitam tiek dota vara saistīt un aizzīmogot uz zemes un debesīs; 48–50, Tas Kungs aizzīmogo uz viņu viņa paaugstināšanu; 51–57, Emmai Smitai tiek ieteikts būt uzticīgai un patiesai; 58–66, Tiek izklāstīti likumi, kas nosaka daudzsievību.

1 Patiesi, tā saka Tas Kungs tev, Manu kalp Džozef, ka tā, kā tu prasīji no Manas rokas uzzināt un saprast, ar ko Es, Tas Kungs, attaisnoju Savus kalpus Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu, kā arī Savus kalpus Mozu, Dāvidu un Salamanu attiecībā uz principu un mācību, ka viņiem bija daudz asievu un blakussievu—

2 skaties un raugi, Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un Es atbildēšu tev attiecībā par šo lietu.

3 Tādēļ asagatavo savu sirdi saņemt un paklausīt tiem norādījumiem, ko Es tev grasos dot; jo visiem tiem, kam šis likums ir atklāts, ir jāpaklausa tam.

4 Jo lūk, Es atklāju tev jaunu un mūžīgu aderību; un, ja tu nepakļausies šai derībai, tad tu esi bnosodīts; jo neviens nevar cnoraidīt šo derību un saņemt atļauju ieiet Manā godībā.

5 Jo visiem tiem, kuriem ir asvētība no Manām rokām, ir jāpakļaujas tam blikumam, kurš ir noteikts šai svētībai, un tā nosacījumiem, kā tika nodibināts pirms pasaules radīšanas.

6 Un kas attiecas uz ajauno un mūžīgo derību, tā tika nodibināta Manas bgodības pilnībai; un tam, kas saņem tās pilnību, vajag un ir jāpakļaujas likumam, vai arī viņš tiks nosodīts—saka Dievs Tas Kungs.

7 Un patiesi Es saku jums, ka šī likuma anosacījumi ir šie: Visas derības, līgumi, saistības, pienākumi, bzvēresti, solījumi, izpildīšanas, savienošanas, apvienības vai cerības, kas nav veiktas un noslēgtas, un caizzīmogotas ar dapsolījuma Svēto Garu gan uz laiku, gan uz visu mūžību no tā, kurš ir iesvaidīts pašā svētākajā veidā, ar eatklāsmi un pavēli caur Mana iesvaidītā starpniecību, kuru Es esmu nozīmējis uz zemes turēt šo spēku (un Es esmu nozīmējis Savam kalpam Džozefam turēt šo spēku pēdējās dienās, un nav neviena cita, kā vien viens uz zemes noteiktā laikā, kuram šīs priesterības spēks un fatslēgas tiek piešķirtas)—nav nekādas iedarbības, vērtības vai spēka pie augšāmcelšanās no mirušajiem un pēc tās; jo visi līgumi, kas nav slēgti ar šādu nolūku, beidzas, kad cilvēki nomirst.

8 Lūk, Mans nams ir kārtības nams, saka Dievs Tas Kungs, un nevis apjukuma nams.

9 Vai Es pieņemšu aupuri—saka Tas Kungs—kas nav veikts Manā Vārdā?

10 Vai arī Es pieņemšu no jūsu rokām to, ko Es neesmu anoteicis?

11 Un vai Es ko noteikšu jums—saka Tas Kungs—savādāk, kā vien ar likumu, tā kā Es un Mans Tēvs iepriekš anoteicām priekš jums, pirms pasaule bija?

12 Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs; un Es dodu jums šo pavēli,—ka neviens cilvēks anetiks pie Tēva kā vien caur Mani vai caur Manu vārdu, kas ir Mans likums—saka Tas Kungs.

13 Un viss, kas ir pasaulē, vai tas ir cilvēku noteikts, ar troņiem vai valdībām, vai varām, vai arī slavenības, lai kādas tās arī būtu, kas nav caur Mani vai caur Manu Vārdu—saka Tas Kungs—tiks nogāztas un anepaliks pēc tam, kad cilvēki nomirs, nedz augšāmcelšanās reizē, nedz pēc tās—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

14 Jo visas lietas, kas paliek, ir caur Mani; un visas lietas, kas nav caur Mani, tiks sagrautas un iznīcinātas.

15 Tādēļ ja vīrietis aprec sev sievu pasaulē, un viņš prec to nedz caur Mani, nedz caur Manu vārdu, un viņš noslēdz derību ar to tik ilgi, cik viņš ir pasaulē un tā ar viņu, viņu derība un laulība nav spēkā, kad tie nomirst un kad tie ir prom no šīs pasaules; tādēļ viņi nav saistīti ne ar kādu likumu, kad tie ir prom no šīs pasaules.

16 Tādēļ, kad viņi ir prom no šīs pasaules, viņi nedz prec, nedz top aprecēti; bet tiek nozīmēti par beņģeļiem debesīs, šie eņģeļi ir kalpojošie kalpotāji, lai kalpotu tiem, kas ir daudz lielāka un neizmērojama, un mūžīgas godības svara cienīgi.

17 Jo šie eņģeļi nepakļāvās Manam likumam; tādēļ viņi nevar pieaugt, bet paliek atšķirti un vieni, bez paaugstināšanas, savā glābtajā stāvoklī uz visu mūžību; un no tā laika nav dievi, bet Dieva eņģeļi mūžīgi mūžos.

18 Un vēl patiesi Es saku jums, ja vīrietis prec sievieti un noslēdz derību ar viņu uz laiku un uz visu mūžību, ja šī derība nav caur Mani vai caur Manu vārdu, kas ir Mans likums, un nav aizzīmogota ar apsolījuma Svēto Garu caur to, ko Es esmu iesvaidījis un nozīmējis šim spēkam, tad tā nav nedz derīga, nedz spēkā, kad viņi ir prom no šīs pasaules, tāpēc ka viņi nav savienoti caur Mani—saka Tas Kungs—nedz caur Manu vārdu; kad viņi vairs nav šai pasaulē, tā nevar tur tikt pieņemta tāpēc, ka tur ir nozīmēti eņģeļi un dievi, kuriem tie nevar paiet garām; tādējādi tie nevar iemantot Manu godību; jo Mans nams ir kārtības nams—saka Dievs Tas Kungs.

19 Un vēl patiesi Es saku jums, ja vīrietis prec sievu caur Manu vārdu, kas ir Mans likums, un ar ajauno un mūžīgo derību, un tā tiek baizzīmogota uz tiem ar capsolījuma Svēto Garu no tā, kurš ir iesvaidīts, kuram Es esmu nozīmējis šīs priesterības datslēgas un šo spēku; un tiem tiks teikts: Jūs uzcelsities pie pirmās augšāmcelšanās un, ja tas būs pēc pirmās augšāmcelšanās, tad pie nākamās augšāmcelšanās; un iemantosit etroņus, valstības, valdības un varas, valdīšanas, visus augstumus un dziļumus, tad Jēra fDzīvības Grāmatā tiks ierakstīts tas, ka viņš neizdarīs slepkavību, ar ko tiek izlietas nevainīgas asinis, un, ja jūs pakļausities Manai derībai un neizdarīsit nevienu slepkavību, izlejot nevainīgas asinis, tiem visās lietās tiks izpildīts viss, ko Mans kalps būs tiem piešķīris, laikā un caur visu mūžību; un tas pilnībā būs spēkā, kad viņi vairs nebūs šai pasaulē; un viņi paies garām eņģeļiem un dieviem, kas tur ir nolikti, uz savu gpaaugstināšanu un godību visās lietās, kā ticis aizzīmogots uz viņu galvām, šī godība būs pilnība un pēcnācēju turpinājums mūžīgi mūžos.

20 Tad viņi būs dievi, tāpēc ka tiem nebūs gala; tādēļ viņi būs no mūžības uz mūžību, tāpēc ka viņi turpinās; tad viņi būs pār visu, tāpēc ka visas lietas ir pakļautas tiem. Tad viņi būs adievi, tāpēc ka viņiem ir bvisa vara, un eņģeļi būs tiem pakļauti.

21 Patiesi, patiesi Es saku jums, ja vien jūs nepakļausities Manam alikumam, jūs nevarēsit sasniegt šo godību.

22 Jo ašauri ir vārti un šaurs ir bceļš, kas ved uz paaugstināšanu un cdzīvju turpinājumu, un maz būs to, kas to atradīs, tāpēc ka jūs nepieņemat Mani pasaulē, nedz arī jūs pazīstat Mani.

23 Bet, ja jūs pieņemat Mani pasaulē, tad jūs pazīsit Mani un saņemsit savu paaugstināšanu; lai tur, akur Es esmu, būtu arī jūs.

24 Šīs ir amūžīgās dzīves—pazīt vienīgo gudro un patieso Dievu un Jēzu Kristu, kuru Viņš ir bsūtījis. Es tas esmu. Pieņemiet jūs tādēļ Manu likumu.

25 aPlati ir vārti, un ceļš ir plats, kas ved uz bnāvēm; un daudz ir to, kas pa tiem ieiet, tāpēc ka viņi Mani cnepieņem, nedz arī pakļaujas Manam likumam.

26 Patiesi, patiesi Es saku jums, ja vīrietis prec sievu saskaņā ar Manu vārdu un viņi tiek aizzīmogoti ar aapsolījuma Svēto Garu, saskaņā ar Manu norīkojumu, un viņš vai viņa izdarīs jebkādu grēku vai pārkāpumu pret jauno un mūžīgo derību, un jebkāda veida zaimošanu, un ja viņi bneizdarīs nekādu slepkavību, ar ko viņi izlietu nevainīgas asinis, tad tomēr viņi augšāmcelsies pie pirmās augšāmcelšanās un ieies savā paaugstināšanā; bet viņi tiks iznīcināti miesā un tiks cnodoti dSātana sitieniem līdz pestīšanas dienai—saka Dievs Tas Kungs.

27 Svētā Gara azaimošana, kas bnetiks piedota nedz pasaulē, nedz ārpus šīs pasaules, ir tanī, ja jūs izdarāt slepkavību, ar ko jūs izlejat nevainīgas asinis, un piekrītat Manai nāvei pēc tam, kad jūs esat saņēmuši jauno un mūžīgo derību—saka Dievs Tas Kungs; un tas, kas nepakļaujas šim likumam, nekādā veidā nevar ieiet Manā godībā, bet tiks cnosodīts—saka Tas Kungs.

28 Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un došu tev Manas svētās priesterības likumu, kā Es un Mans Tēvs iepriekš noteicām, pirms pasaule bija.

29 aĀbrahāms saņēma visas lietas, ko viņš saņēma, ar atklāsmi un pavēli, ar Manu vārdu—saka Tas Kungs—un ir iegājis savā paaugstināšanā, un sēd savā tronī.

30 Ābrahāms saņēma asolījumus attiecībā uz saviem pēcnācējiem un savu gurnu augļiem—no šiem bgurniem tu esi, proti, Mans kalps Džozefs,—kuri turpināsies tik ilgi, cik vien viņi būs pasaulē; un kas attiecas uz Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem, viņi turpināsies ārpus pasaules; gan pasaulē, gan ārpus pasaules viņi turpināsies tik neskaitāmi kā czvaigznes; jeb, ja jūs gribētu saskaitīt smilšu graudiņus jūras krastā, jūs nevarētu tos saskaitīt.

31 Šis solījums ir arī jūsu, tāpēc ka jūs esat no aĀbrahāma, un solījums tika dots Ābrahāmam; un ar šo likumu ir turpinājums Mana Tēva darbiem, ar ko Viņš pagodina Sevi.

32 Jūs ejiet tādēļ un dariet Ābrahāma adarbus; jūs stājieties Manā likumā, un jūs tiksit izglābti.

33 Bet, ja jūs neieiesit Manā likumā, jūs nevarēsit saņemt Mana Tēva solījumu, ko Viņš deva Ābrahāmam.

34 Dievs apavēlēja Ābrahāmam, un bSāra deva cHagaru Ābrahāmam par sievu. Un kāpēc viņi to darīja? Tāpēc, ka tas bija likums; un no Hagaras cēlās daudz ļaužu. Tas, tādējādi, starp visām citām lietām, bija solījumu izpildīšana.

35 Vai Ābrahāms tika tādēļ zem nosodījuma? Patiesi Es saku jums: Nē, jo Es, Tas Kungs, apavēlēju to.

36 Ābrahāmam tika apavēlēts upurēt savu dēlu bĪzāku; tomēr bija rakstīts: Tev nebūs cnokaut. Taču Ābrahāms neatteicās, un tas tika ieskaitīts viņam par dtaisnību.

37 Ābrahāms saņēma ablakussievas, un tās dzemdināja viņam bērnus; un tas viņam tika ieskaitīts par taisnību, tāpēc ka tās tika dotas viņam un viņš pakļāvās Manam likumam; kā arī Īzāks un bJēkabs nedarīja neko citu, kā vien to, kas tiem bija pavēlēts; un tāpēc, ka viņi nedarīja neko citu, kā vien to, kas tiem bija pavēlēts, viņi ir iegājuši savā cpaaugstināšanā, saskaņā ar solījumiem, un sēd troņos, un nav eņģeļi, bet ir dievi.

38 aDāvids arī saņēma bdaudzas sievas un blakussievas, un arī Mani kalpi Salamans un Mozus, kā arī daudzi citi no Maniem kalpiem, no radīšanas sākuma līdz šim laikam; un nekur tie negrēkoja, kā vien tanīs lietās, ko tie nesaņēma no Manis.

39 Dāvida sievas un blakussievas tika viņam adotas no Manis ar Nātāna, Mana kalpa roku, un citiem no praviešiem, kuriem bija šī spēka batslēgas; un nevienā no šīm lietām viņš negrēkoja pret Mani, kā vien gadījumā ar cŪriju un viņa sievu; un tādēļ viņš ir kritis no savas paaugstināšanas un saņēmis savu daļu; un viņš nemantos tās ārpus šīs pasaules, jo Es esmu ddevis tās citam—saka Tas Kungs.

40 Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un Es devu tev, Mans kalp Džozef, norīkojumu un aatjaunoju visas lietas. Lūdz, ko vien tu gribi, un tas tiks dots tev saskaņā ar Manu vārdu.

41 Un tā kā tu esi jautājis attiecībā par laulības pārkāpšanu, patiesi, patiesi Es saku tev, ja vīrietis saņem sievu jaunajā un mūžīgajā derībā un ja viņa ir ar citu vīrieti, un Es neesmu nozīmējis viņai ar svēto iesvaidīšanu, viņa ir pārkāpusi laulību un tiks iznīcināta.

42 Ja viņa nav jaunajā un mūžīgajā derībā un viņa ir ar citu vīrieti, viņa ir apārkāpusi laulību.

43 Un ja viņas vīrs ir ar citu sievieti un viņš bija zem azvēresta, viņš ir lauzis savu zvērestu un ir pārkāpis laulību.

44 Un ja viņa nav pārkāpusi laulību, bet ir nevainīga un nav lauzusi savu zvērestu, un viņa to zina, un Es atklāju to tev, Mans kalp Džozef, tad tev būs vara ar Manas svētās priesterības spēku ņemt viņu un dot viņu tam, kas nav pārkāpis laulību, bet ir bijis auzticīgs; jo viņš tiks darīts par valdnieku pār daudzām lietām.

45 Jo Es esmu piešķīris tev priesterības aatslēgas un spēku, ar ko Es batjaunoju visas lietas un daru zināmas tev visas lietas noliktajā laikā.

46 Un patiesi, patiesi Es saku jums, ka viss, ko jūs aaizzīmogojat uz zemes, būs aizzīmogots debesīs; un viss, ko jūs saistāt uz zemes Manā Vārdā un ar Manu vārdu—saka Tas Kungs—būs mūžīgi saistīts debesīs; un visi grēki, ko jūs bpiedosit uz zemes, būs mūžīgi piedoti debesīs; un visi grēki, ko jūs atstāsit uz zemes, būs atstāti debesīs.

47 Un vēl patiesi Es saku tev, ka visu, ko tu svētī, Es svētīšu, un visu, ko tu nolādi, Es anolādēšu, saka Tas Kungs, jo Es, Tas Kungs, esmu tavs Dievs.

48 Un vēl patiesi Es saku tev, Mans kalp Džozef, ka viss, ko tu dod uz zemes, un katrs, kam tu kādu dod uz zemes ar Manu vārdu un saskaņā ar Manu likumu, tiks piemeklēts ar svētībām un nevis lāstiem, un ar Manu spēku—saka Tas Kungs—un būs bez nosodījuma uz zemes un debesīs.

49 Jo Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un būšu ar tevi līdz pat apasaules galam un cauri visai mūžībai; jo patiesi Es baizzīmogoju uz tevis tavu cpaaugstināšanu un sagatavoju troni tev Mana Tēva valstībā ar Ābrahāmu, tavu dtēvu.

50 Lūk, Es esmu redzējis tavus aupurus un piedošu tev visus tavus grēkus; Es esmu redzējis tavus upurus paklausībā tam, ko Es tev esmu sacījis. Ej, tādēļ, un Es sagatavošu ceļu tavai izglābšanai, kā Es bpieņēmu, kad Ābrahāms upurēja savu dēlu Īzāku.

51 Patiesi Es saku tev: Pavēli Es dodu savai kalponei Emmai Smitai, tavai sievai, kuru Es esmu tev devis, lai viņa atturas un nebauda no tā, ko Es pavēlēju tev upurēt viņai; jo Es to darīju—saka Tas Kungs—lai pārbaudītu jūs abus, kā Es darīju ar Ābrahāmu, un lai Es varētu pieprasīt upuri no jūsu rokas ar derību un ziedojumu.

52 Un lai Mana kalpone aEmma Smita pieņem visas tās, kas ir dotas Manam kalpam Džozefam un kuras ir tikumīgas un šķīstas Manā priekšā; un tās, kuras nav šķīstas, un ir teikušas, ka viņas ir šķīstas, tiks iznīcinātas—saka Dievs Tas Kungs.

53 Jo Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un jums būs paklausīt Manai balsij; un Es dodu Savam kalpam Džozefam, ka viņš tiks darīts par valdnieku pār daudzām lietām; jo viņš ir bijis auzticīgs pār mazumu, un no šī brīža Es stiprināšu viņu.

54 Un Es pavēlu Savai kalponei Emmai Smitai pakļauties un pieķerties Manam kalpam Džozefam un nevienam citam. Bet ja viņa nepakļausies šai pavēlei, viņa tiks iznīcināta—saka Tas Kungs—jo Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un iznīcināšu viņu, ja viņa nepakļausies Manam likumam.

55 Bet ja viņa nepakļausies šai pavēlei, tad Mans kalps Džozefs darīs viņai visu, kā viņš viņai ir teicis; un Es svētīšu Džozefu un vairošu viņu, un došu viņam asimtkārtīgi šai pasaulē tēvus un mātes, brāļus un māsas, namus un zemes, sievas un bērnus, un bmūžīgo dzīvju kroņus mūžīgajās pasaulēs.

56 Un vēl patiesi Es saku, lai Mana kalpone apiedod Manam kalpam Džozefam viņa pārkāpumus, un tad viņai tiks piedoti viņas pārkāpumi, ar ko viņa ir pārkāpusi pret Mani; un Es, Tas Kungs, tavs Dievs, svētīšu viņu un vairošu viņu, un likšu viņas sirdij priecāties.

57 Un vēl Es saku, lai Mans kalps Džozefs neizlaiž no savām rokām savu īpašumu, lai ienaidnieks nenāktu un neiznīcinātu viņu; jo Sātans ameklē iznīcināt; jo Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, un Džozefs ir Mans kalps; un skaties un raugi, Es esmu ar viņu, kā Es biju ar Ābrahāmu, tavu tēvu, līdz pat viņa bpaaugstināšanai un godībai.

58 Tagad, kas attiecas uz apriesterības likumu—ir daudzas lietas, kas tam piederas.

59 Patiesi, ja vīrietis tiek Mana Tēva aicināts, kā tika aĀrons, ar Manu paša balsi un ar Tā balsi, kurš sūta Mani, un Es esmu apveltījis viņu ar šīs priesterības spēka batslēgām, ja viņš dara visu Manā Vārdā un saskaņā ar Manu likumu un Manu vārdu, viņš negrēkos, un Es attaisnošu viņu.

60 Lai tādēļ neviens neuzbrūk Manam kalpam Džozefam; jo Es viņu attaisnošu; jo viņš nesīs upuri, ko Es prasīšu no viņa rokām par viņa pārkāpumiem—saka Tas Kungs, jūsu Dievs.

61 Un vēl, kas attiecas uz priesterības likumu—ja vīrietis apprec ajaunavu un vēlas apprecēt bcitu, un pirmā dod savu piekrišanu, un ja viņš apprec otru, un tās ir jaunavas un nav devušas zvērestu nevienam citam vīrietim, tad viņš ir attaisnots; viņš nevar pārkāpt laulību, jo tās ir dotas viņam; jo viņš nevar pārkāpt laulību ar to, kas pieder viņam un nevienam citam.

62 Un ja viņam ir dotas desmit jaunavas ar šo likumu, viņš nevar pārkāpt laulību, jo tās pieder viņam, un tās ir dotas viņam; tādējādi viņš ir attaisnots.

63 Bet ja viena vai otra no desmit jaunavām pēc tam, kad tā ir apprecēta, būs ar citu vīrieti, tā pārkāps laulību un tiks iznīcināta; jo tās ir dotas viņam avairoties un piepildīt zemi, saskaņā ar Manu pavēli, un izpildīt to solījumu, kuru deva Mans Tēvs pirms pasaules radīšanas, un viņu paaugstināšanai mūžīgajās pasaulēs, lai viņas dzemdinātu cilvēku dvēseles; jo tanī tiek Mana Tēva bdarbs turpināts, lai viņš tiktu godināts.

64 Un vēl patiesi, patiesi Es saku jums, ja vīrietim, kurš tur šī spēka atslēgas, ir sieva, un viņš māca tai Manas priesterības likumu, kas attiecas uz šīm lietām, tad tā ticēs un kalpos viņam, vai arī tā tiks iznīcināta, saka Tas Kungs, jūsu Dievs; jo Es iznīcināšu to; jo Es vairošu Savu Vārdu pār visiem tiem, kas pieņem Manu likumu un pakļaujas tam.

65 Tādēļ tas būs likumīgi Manī, ja tā nepieņems šo likumu—viņam pieņemt visu, ko Es, Tas Kungs, viņa Dievs, tam došu—tāpēc, ka tā netic un nekalpo viņam saskaņā ar Manu vārdu; un viņa tad kļūs par pārkāpēju; un viņš tiek atbrīvots no Sāras likuma, kura kalpoja Ābrahāmam saskaņā ar likumu, kad Es pavēlēju Ābrahāmam ņemt Hagaru par sievu.

66 Un tagad, kas attiecas uz šo likumu, patiesi, patiesi Es saku tev, Es atklāšu vairāk tev vēlāk, tādēļ lai šis ir pietiekami šim brīdim. Lūk, Es esmu Alfa un Omega. Āmen.