Svētie Raksti
Mācība un Derības 97


97. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Kērtlandē, Ohaio štatā, 1833. gada 2. augustā. Šī atklāsme sīki aplūko svēto lietas Ciānā, Džeksonas apgabalā, Misūri štatā, atbildot uz Pravieša lūgumu Tam Kungam pēc informācijas. Baznīcas locekļi Misūri štatā tajā laikā bija pakļauti smagām vajāšanām un 1833. gada 23. jūlijā bija spiesti parakstīt vienošanos par Džeksonas apgabala pamešanu.

1–2, Daudzi no svētajiem Ciānā (Džeksonas apgabalā, Misūri štatā) ir svētīti par savu uzticību; 3–5, Pārlijs P. Prets tiek uzslavēts par savu darbu skolā Ciānā; 6–9, Tie, kas ievēro savas derības, tiek Tā Kunga pieņemti; 10–17, Ciānā ir jātiek uzceltam namam, kurā sirdsšķīstie redzēs Dievu; 18–21, Ciāna ir sirdsšķīstie; 22–28, Ciāna izbēgs no Tā Kunga pletnes, ja viņa būs uzticīga.

1 Patiesi Es saku jums, Mani draugi, Es runāju uz jums ar Savu balsi, patiesi ar Mana Gara balsi, lai Es varētu parādīt jums Savu gribu attiecībā uz jūsu brāļiem aCiānas zemē, daudzi no kuriem ir patiesi pazemīgi un uzcītīgi tiecas mācīties gudrību, un atrast patiesību.

2 Patiesi, patiesi Es saku jums, svētīti ir tādi, jo viņi iegūs; jo Es, Tas Kungs, parādu žēlastību visiem alēnprātīgajiem un visiem tiem, kuriem Es gribu, lai Es tiktu attaisnots, kad Es vedīšu tos uz tiesu.

3 Lūk, Es saku jums attiecībā uz askolu Ciānā, Es, Tas Kungs, esmu ļoti apmierināts, ka būs skola Ciānā, un arī ar Savu kalpu bPārliju P. Pretu, jo viņš ir Manī.

4 Un ciktāl viņš turpinās būt Manī, viņš turpinās vadīt skolu Ciānas zemē, līdz Es došu viņam citas pavēles.

5 Un Es svētīšu viņu ar lielu daudzumu svētību, izskaidrojot visus Svētos Rakstus un noslēpumus skolas un baznīcas Ciānā apmācīšanai.

6 Un atlikušajiem no skolas Es, Tas Kungs, vēlos parādīt žēlastību, tomēr ir tie, kam ir jātiek apārmācītiem, un viņu darbi tiks darīti zināmi.

7 aCirvis kokam pie saknes ir pielikts; un katrs koks, kas nenes labus baugļus, taps nocirsts un iemests ugunī. Es, Tas Kungs, esmu to runājis.

8 Patiesi Es saku jums, visiem no tiem, kas zina, ka viņu asirdis ir bgodīgas un ir salauztas un viņu gari ir nožēlas pilni, un cvēlas ievērot savas derības ar dupuri—jā, katru upuri, ko Es, Tas Kungs, pavēlēšu—viņi ir Manis epieņemti.

9 Jo Es, Tas Kungs, likšu tiem nest kā ļoti auglīgam kokam, kas ir iestādīts labā zemē pie tīra strautiņa un nes daudz vērtīgu augļu.

10 Patiesi Es saku jums, ka tā ir Mana griba, lai anams tiktu uzcelts Man Ciānas zemē pēc tā bparauga, ko Es jums esmu devis.

11 Jā, lai tas tiek uzcelts steidzīgi no Manu ļaužu desmitās tiesas.

12 Lūk, šī ir adesmitā tiesa un upuris, ko Es, Tas Kungs, pieprasu no viņu rokām, lai tiktu uzcelts Man bnams Ciānas glābšanai—

13 par vietu apateicības izrādīšanai visiem svētajiem un par vietu apmācībai visiem tiem, kas tiek aicināti kalpošanas darbam visos viņu dažādos aicinājumos un amatos;

14 lai viņi tiktu pilnveidoti viņu kalpošanas aizpratnē, teorijā, principos un mācībā, visās lietās, kas piederas Dieva bvalstībai uz zemes, šīs valstības catslēgas ir tikušas jums piešķirtas.

15 Un ciktāl Mani ļaudis cels Man namu Tā Kunga Vārdā un neļaus tur nākt nekam anetīram, lai tas netiktu apgānīts, Mana bgodība būs uz tā;

16 jā, un Mana aklātbūtne būs tur, jo Es nākšu tanī; un visi bsirdsšķīstie, kas nāks tanī, redzēs Dievu.

17 Bet ja tas tiks apgānīts, Es nenākšu tanī un Mana godība tur nebūs; jo Es nenākšu nešķīstos tempļos.

18 Un tagad, lūk, ja Ciāna dara šīs lietas, tā aplauks un izplatīsies, un kļūs ļoti brīnišķīga, ļoti liela un ļoti briesmīga.

19 Un zemes atautas godās to un sacīs: Noteikti bCiāna ir mūsu Dieva pilsēta, un noteikti Ciāna nevar krist, nedz arī tikt izkustināta no savas vietas, jo Dievs ir tur un Tā Kunga roka ir tur;

20 un Viņš ir zvērējis ar Savas varenības spēku būt par tās glābšanu un tās augsto atorni.

21 Tādēļ patiesi tā saka Tas Kungs, lai Ciāna priecājas, jo šī ir aCiānasirdsšķīstie; tādēļ lai Ciāna priecājas, kamēr visi ļaunie sēros.

22 Jo skatieties un raugiet, aatriebība nāk steidzīgi pār bezdievīgajiem kā viesulis; un kurš no tā izbēgs?

23 Tā Kunga apletne nāks pāri naktī un dienā, un ziņojumi par to uztrauks visus ļaudis; jā, tas netiks pārtraukts, līdz Tas Kungs nāks;

24 jo Tā Kunga dusmas ir iedegušās pret viņu negantībām un visiem viņu ļaunajiem darbiem.

25 Tomēr Ciāna aizbēgs, ja tā ievēros darīt visas lietas, ko vien Es tai esmu pavēlējis.

26 Bet ja viņa neievēros darīt visu, ko Es tai esmu pavēlējis, Es apiemeklēšu viņu atbilstoši visiem tās darbiem ar smagām bēdām, ar bmēri, ar sērgu, ar zobenu, ar catriebību, ar dpostīgu uguni.

27 Tomēr lai tas šoreiz tiek lasīts viņas ausīs, ka Es, Tas Kungs, esmu pieņēmis viņas ziedojumu; un, ja viņa vairs negrēkos, aneviena no šīm lietām nenāks pār to;

28 un Es asvētīšu viņu ar svētībām un vairošu svētību daudzumu pār to un pār tās paaudzēm mūžīgi mūžos, saka Tas Kungs, jūsu Dievs. Āmen.