Svētie Raksti
Mācība un Derības 44
iepriekšējais nākamais

44. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Kērtlandē, Ohaio štatā, 1831. gada februāra beigās. Pakļaujoties prasībai, kas tajā tika izteikta, Baznīca noteica, ka jūnija sākumā tiks noturēta konference.

1–3, Elderiem ir jāsapulcējas uz konferenci; 4–6, Viņiem ir jāorganizējas saskaņā ar zemes likumiem un lai rūpētos par nabagiem.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs Saviem kalpiem—ir noderīgi Manī, lai Manas baznīcas elderi tiktu sasaukti kopā no austrumiem un no rietumiem, un no ziemeļiem un no dienvidiem ar vēstuli vai kādā citā veidā.

2 Un notiks, ka cik daudz viņi būs uzticīgi un īstenos ticību Manī, Es izliešu Savu aGaru pār tiem tanī dienā, kad viņi sapulcēsies kopā.

3 Un notiks, ka viņi dosies apgabalos visapkārt un asludinās grēku nožēlošanu ļaudīm.

4 Un daudzi tiks apievērsti, tik daudzi, ka jūs iegūsit spēju organizēties bsaskaņā ar cilvēku likumiem;

5 lai jūsu aienaidniekiem nebūtu varas pār jums, lai jūs tiktu pasargāti visās lietās; lai jums būtu iespēja turēt Manus likumus; lai katra saite tiktu sarauta, ar ko ienaidnieks mēģina Manus ļaudis iznīcināt.

6 Lūk, Es saku jums, ka jums ir ajāapmeklē nabagi un trūkumcietēji, un jāsniedz tiem palīdzība, lai viņi tiktu uzturēti, līdz visas lietas tiks paveiktas saskaņā ar Manu likumu, ko jūs esat saņēmuši. Āmen.