Svētie Raksti
Mācība un Derības 68


68. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada 1. novembrī, atbildot uz lūgšanu, lai Tā Kunga prāts tiktu darīts zināms attiecībā uz Orsonu Haidu, Lūku S. Džonsonu, Laimenu E. Džonsonu un Viljamu E. Maklelinu. Lai arī daļa no šīs atklāsmes bija adresēta šiem četriem vīriem, vairums satura ir attiecināms uz visu Baznīcu. Džozefa Smita vadībā šī atklāsme tika paplašināta, kad tā tika izdota Mācības un Derību 1835. gada izdevumā.

1–5, Elderu vārdi, kad viņi ir Svētā Gara iedvesmoti, ir Svētie Raksti; 6–12, Elderiem ir jāsludina un jākristī, un zīmes sekos tiem, kas patiesi tic; 13–24, Pirmdzimtais no Ārona dēliem var kalpot kā prezidējošais bīskaps (tas ir, turēt vadības atslēgas kā bīskaps) Augstākā prezidija vadībā; 25–28, Vecākiem tiek pavēlēts mācīt evaņģēliju saviem bērniem; 29–35, Svētajiem ir jāievēro sabats, cītīgi jāstrādā un jālūdz.

1 Mans kalps Orsons Haids tika aicināts ar savu ordināciju pasludināt mūžīgo evaņģēliju ar dzīvā Dieva Garu no ļaudīm uz ļaudīm un no zemes uz zemi, ļauno sanāksmēs, viņu sinagogās, pārspriežot un izskaidrojot tiem visus Svētos Rakstus.

2 Un skatieties un raugiet, šis ir paraugs visiem tiem, kas tika ordinēti šai priesterībā, kuru misija ir nolikta tiem doties uz priekšu—

3 un šis ir paraugs tiem, lai viņi runātu, kā tie tiek Svētā Gara iedvesmoti.

4 Un tas, ko tie runās Svētā Gara iedvesmoti, būs Svētie Raksti, būs Tā Kunga griba, būs Tā Kunga prāts, būs Tā Kunga vārds, būs Tā Kunga balss un Dieva spēks glābšanai.

5 Lūk, šis ir Tā Kunga solījums jums, ak jūs, Mani kalpi.

6 Tādēļ turiet drošu prātu un nebīstieties, jo Es, Tas Kungs, esmu ar jums un stāvēšu jums klāt, un jūs sniegsit liecību par Mani, patiesi Jēzu Kristu, ka Es esmu dzīvā Dieva Dēls, ka Es biju, ka Es esmu un ka Es nākšu.

7 Šis ir Tā Kunga vārds uz tevi, Mans kalp Orson Haid, un arī uz Manu kalpu Lūku Džonsonu un uz Manu kalpu Laimenu Džonsonu, un uz Manu kalpu Viljamu E. Maklelinu, un uz Manas baznīcas uzticīgajiem elderiem:

8 Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju ikvienai radībai, darbodamies varā, ko Es esmu jums devis, kristīdami Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā.

9 Un tas, kas tic un top kristīts, tiks izglābts, un tas, kas netic, tiks pazudināts.

10 Un tas, kas tic, tiks svētīts ar zīmēm, kas sekos, tā kā tas ir rakstīts.

11 Un jums tiks dots zināt laiku zīmes un zīmes par Cilvēka Dēla atnākšanu;

12 un par cik daudziem Tēvs sniegs liecību, jums tiks dota vara saistīt tos mūžīgajai dzīvei. Āmen.

13 Un tagad, attiecībā uz punktiem papildus derībām un pavēlēm, tie ir šie:

14 Tur atliek vēlāk, Tā Kunga noliktajā laikā, iecelt citus bīskapus baznīcā, lai kalpotu tāpat kā pirmais;

15 tādēļ tiem jābūt par augstajiem priesteriem, kas ir cienīgi, un viņus iecels Melhisedeka priesterības Augstākais prezidijs, izņemot tikai, ja viņi ir Ārona īstenie pēcteči.

16 Un ja viņi ir Ārona īstenie pēcteči, viņiem ir likumīgas tiesības uz bīskapa amatu, ja viņi ir pirmdzimtie no Ārona dēliem;

17 jo pirmdzimtajam pieder tiesības uz priekšsēdētāja amatu pār šo priesterību un tās atslēgām jeb pilnvarām.

18 Nevienam vīrietim nav likumīgu tiesību uz šo amatu—turēt šīs priesterības atslēgas, ja vien viņš nav Ārona īstenais pēctecis un pirmdzimtais.

19 Bet, tā kā Melhisedeka priesterības augstajam priesterim ir pilnvaras pildīt pienākumus visos zemākajos amatos, viņš var pildīt pienākumus bīskapa amatā, ja neviens Ārona īstenais pēctecis nav atrodams, ja viņš tiek aicināts un iecelts, un ordinēts šai varā zem Melhisedeka priesterības Augstākā prezidija rokām.

20 Un Ārona īstenajam pēctecim arī ir jātiek šī Prezidija noteiktam un atrastam par cienīgu, un iesvaidītam, un ordinētam zem šī Prezidija rokām, savādāk viņi nav likumīgi pilnvaroti izpildīt pienākumus savā priesterībā.

21 Bet, pamatojoties uz lēmumu attiecībā par viņu tiesībām uz priesterību, kas pāriet no tēva dēlam, viņi var pieprasīt savu iesvaidīšanu, ja jebkurā brīdī viņi var pierādīt savu izcelsmi jeb noteikt to ar atklāsmi no Tā Kunga zem augstāk nosauktā Prezidija rokām.

22 Un vēl, neviens bīskaps, ne augstais priesteris, kas tiks nozīmēts šai kalpošanai, nevar tikt tiesāts vai sodīts par jebkuru noziegumu, izņemot kā vien baznīcas Augstākā prezidija priekšā;

23 un ja viņš tiek atrasts par vainīgu šī Prezidija priekšā ar liecību, kas nevar tikt apšaubīta, viņš tiks nosodīts;

24 un, ja viņš nožēlo grēkus, viņam tiks piedots, saskaņā ar baznīcas derībām un pavēlēm.

25 Un vēl, cik daudz vecākiem ir bērni Ciānā vai jebkurā no tās stabiem, kas ir izveidoti, kuri nemāca tiem saprast grēku nožēlošanas, ticības Kristum, dzīvā Dieva Dēlam, un kristīšanas, un Svētā Gara dāvanas ar roku uzlikšanu mācību, kad tie ir astoņus gadus veci, grēks būs uz vecāku galvām.

26 Jo tas būs likums Ciānas iedzīvotājiem vai jebkurā no tās stabiem, kas ir izveidoti.

27 Un viņu bērniem ir jātop kristītiem savu grēku piedošanai, kad tie ir astoņus gadus veci, un jāsaņem roku uzlikšana.

28 Un viņiem arī ir jāmāca saviem bērniem lūgt un staigāt taisnīgi Tā Kunga priekšā.

29 Un Ciānas iedzīvotājiem būs arī ievērot sabata dienu, lai turētu to svētu.

30 Un Ciānas iedzīvotājiem arī būs atcerēties savus darbus, ciktāl viņi ir nozīmēti strādāt, visā uzticībā, jo dīkdienis tiks pieminēts Tā Kunga priekšā.

31 Tagad Es, Tas Kungs, neesmu apmierināts ar Ciānas iedzīvotājiem, jo starp tiem ir dīkdieņi; un viņu bērni arī aug ļaundarībā; un viņi netiecas nopietni pēc mūžības bagātībām, bet viņu acis ir pilnas alkatības.

32 Tam nevajadzētu tā būt un tas ir jāizbeidz viņu starpā; tādēļ lai Mans kalps Olivers Kauderijs aiznes šos vārdus uz Ciānas zemi.

33 Un pavēli Es dodu tiem: Ka tas, kas neievēro savas lūgšanas Tā Kunga priekšā noteiktajā laikā, lai tas tiek pieminēts Manu ļaužu soģa priekšā.

34 Šie vārdi ir patiesi un uzticami; tādēļ nepārkāpiet tos nedz ko atņemiet no tiem.

35 Lūk, Es esmu Alfa un Omega, un Es nākšu ātri. Āmen.