Mācība un Derības 78
  Footnotes
  Theme

  78. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1832. gada martā (History of the Church, 1. sēj. 255–257. lpp.). Džozefam Smitam no Tā Kunga tika norādīta kārtība ar nolūku izveidot krātuvi nabadzīgajiem. Ne vienmēr bija vēlams, lai to indivīdu vārdi, pie kuriem Tas Kungs vērsās atklāsmēs, būtu zināmi pasaulei; tādēļ, publicējot šo un dažas sekojošās atklāsmes, brāļi tika saukti citos vārdos, nevis savos īstajos. Kad nepieciešamība turēt indivīdu vārdus noslēpumā bija beigusies, viņu īstie vārdi tika doti iekavās. Tā kā šodien vairs nav lielas nozīmes turpināt lietot šifrētos vārdus, tagad šeit tiek lietoti tikai īstie vārdi, kā dots oriģinālajā manuskriptā.

  1–4, Svētajiem ir jānodibina un jāizveido krātuve; 5–12, Gudra viņu īpašumu izmantošana vedīs uz glābšanu; 13–14, Baznīcai ir jābūt neatkarīgai no zemes spēkiem; 15–16, Mihaēls (Ādams) kalpo Svētā (Kristus) vadībā; 17–22, Svētīti ir uzticīgie, jo tie iemantos visu.

  1 Tas Kungs runāja uz Džozefu Smitu, jaunāko, teikdams: Klausieties Mani, saka Tas Kungs, jūsu Dievs, kas esat ordinēti Manas baznīcas aAugstajā priesterībā, kas esat sapulcējušies kopā;

  2 un uzklausiet apadomu no Tā, kurš ir bordinējis jūs no augstumiem, kurš runās jūsu ausīs gudrības vārdus, lai glābšana varētu jums būt tanī, ko jūs esat stādījuši Man priekšā, saka Dievs Tas Kungs.

  3 Jo patiesi Es saku jums, laiks ir pienācis un ir tuvu; un skatieties un raugiet, ir vajadzīgs, lai būtu Manu ļaužu aorganizācija, kas regulētu un izveidotu bkrātuvi cnabagajiem no Maniem ļaudīm, gan šajā vietā, gan dCiānas zemē—

  4 par ilgstošu un mūžīgu veidojumu un kārtību Manai baznīcai, lai virzītu uz priekšu to lietu, ko jūs esat atbalstījuši, uz cilvēka glābšanu un jūsu Tēva, kas ir debesīs, godībai;

  5 lai jūs varētu būt avienlīdzīgi debesu lietu saistībās, jā, un zemes lietās arī, lai iegūtu debesu lietas.

  6 Jo, ja jūs neesat vienlīdzīgi zemes lietās, jūs nevarat būt vienlīdzīgi, iegūstot debesu lietas;

  7 jo, ja jūs gribat, lai Es dotu jums vietu acelestiālajā pasaulē, jums ir bjāsagatavojas, cdarot to, ko Es esmu pavēlējis jums un pieprasījis no jums.

  8 Un tagad, patiesi tā saka Tas Kungs, ir nepieciešams, lai jūs, kas esat apvienojušies šajā akārtā, visu darītu Manai bgodībai;

  9 jeb, citiem vārdiem, lai Mans kalps Nevels K. Vitnejs un Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, un Mans kalps Sidnijs Rigdons apspriežas ar svētajiem, kas ir Ciānā;

  10 savādāk aSātans meklē novērst viņu sirdis no patiesības, ka viņi tiktu aptumšoti un nesaprastu tās lietas, kas ir sagatavotas priekš viņiem.

  11 Tādēļ pavēli Es dodu jums, sagatavoties un noorganizēties ar saistību jeb mūžīgo aderību, kas nevar tikt lauzta.

  12 Un tas, kas to lauž, zaudēs savu amatu un stāvokli baznīcā, un tiks nodots aSātana sitieniem līdz pestīšanas dienai.

  13 Lūk, tā ir sagatavošanās, ar ko Es jūs sagatavoju, un pamats, un paraugs, ko Es jums dodu, ar ko jūs varat izpildīt tās pavēles, kas jums ir dotas;

  14 lai caur Manu gādību, neskatoties uz abēdām, kas jums uzbruks, lai Mana baznīca varētu stāvēt neatkarīga pār visām citām radībām zem celestiālās pasaules;

  15 lai jūs varētu nonākt pie tā akroņa, kas jums sagatavots, un tiktu darīti par bvaldniekiem pār daudzām valstībām, saka Dievs Tas Kungs, Ciānas Svētais, kurš radījis cAdam-ondi-Āmana pamatu;

  16 kurš iecēla aMihaēlu par jūsu princi un nostiprināja viņa pēdas, un pacēla viņu augšā, un deva viņam glābšanas atslēgas Svētā,—kurš ir bez dienu sākuma vai dzīves gala—vadībā un zem Viņa padoma.

  17 Patiesi, patiesi Es saku jums, jūs esat mazi bērni, un jūs vēl neesat sapratuši, cik lielas svētības Tēvam ir rokās un sagatavotas priekš jums;

  18 un jūs nespējat tagad visu apanest, tomēr turiet drošu prātu, jo Es bvadīšu jūs uz priekšu. Valstība ir jūsu un tās svētības ir jūsu, un cmūžības bagātības ir jūsu.

  19 Un tas, kurš pieņem visu ar apateicību, tiks darīts godības pilns; un šīs zemes lietas tiks piemestas, jā, pat bsimtkārt vairāk.

  20 Tādēļ dariet to, ko Es esmu jums pavēlējis, saka jūsu Pestītājs, patiesi Dēls aĀmans, kurš visu sagatavo, pirms Viņš jūs bpaņem;

  21 jo jūs esat aPirmdzimtā baznīca, un Viņš bpaņems jūs mākonī, un noteiks katram cilvēkam viņa daļu.

  22 Un tas, kas ir uzticīgs un agudrs bpārvaldnieks, iemantos cvisu. Āmen.

  True