Svētie Raksti
Mācība un Derības 71


71. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam un Sidnijam Rigdonam Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada 1. decembrī. Pravietis bija turpinājis tulkot Bībeli ar Sidniju Rigdonu kā savu pierakstītāju, līdz šī atklāsme tika saņemta, kad tulkošana uz laiku tika atlikta, tā lai viņi varētu izpildīt šeit doto norādījumu. Brāļiem bija jādodas sludināt, lai mazinātu nedraudzīgās jūtas, kas bija izveidojušās pret Baznīcu dažu publicētu vēstuļu dēļ, kuras bija uzrakstījis atkritējs Ezra Būts.

1–4, Džozefs Smits un Sidnijs Rigdons tiek sūtīti pasludināt evaņģēliju; 5–11, Svēto ienaidnieki tiks satriekti.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs jums, Mani kalpi Džozef Smit, jaunākais, un aSidnij Rigdon, ka patiesi ir pienācis laiks, kad ir nepieciešami un noderīgi Manī, lai jūs atvērtu savas mutes, bpasludinot Manu evaņģēliju, valstības lietas, izskaidrodami tās cnoslēpumus no Svētajiem Rakstiem, atbilstoši tai Gara un spēka daļai, kas jums tiks dota, tā kā Es gribēšu.

2 Patiesi Es saku jums, pasludiniet pasaulei apkārtējos apgabalos un arī baznīcā, kādu laika sprīdi, līdz kamēr jums tiks darīts zināms tālākais.

3 Patiesi tas ir norīkojums uz laiku, ko Es dodu jums.

4 Tādēļ strādājiet Manā vīna dārzā. Aiciniet zemes iedzīvotājus un sniedziet liecību, un sagatavojiet ceļu pavēlēm un atklāsmēm, kas nāks.

5 Tagad lūk, šī ir gudrība; kas lasa, tas lai asaprot un arī bpieņem;

6 jo tam, kas pieņem, tiks dots apārpilnam, pat spēks.

7 Tādēļ aapklusiniet savus ienaidniekus; aiciniet tos bstāties jums pretī gan publiski, gan personiski; un ciktāl jūs būsit uzticīgi, viņu kauns tiks izpausts.

8 Tādēļ lai viņi izklāsta savus spēcīgos apgalvojumus pret To Kungu.

9 Patiesi, tā saka Tas Kungs jums: Nevienam aierocim, kas ir vērsts pret jums, neveiksies;

10 un ja kāds cilvēks pacels balsi pret jums, viņš tiks satriekts Manis noliktajā laikā.

11 Tādēļ turiet Manas pavēles; tās ir patiesas un uzticamas. Patiesi tā. Āmen.