Svētie Raksti
Mācība un Derības 3


3. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1828. gada jūlijā, attiecībā uz 116 lappušu manuskripta pazaudēšanu, kas tika pārtulkots no Mormona Grāmatas pirmās daļas, kura tika saukta par Lehija grāmatu. Pravietis negribīgi bija atļāvis, lai šīs lappuses no viņa uzraudzības pārietu Martinam Herisam, kurš īsu laiku bija kalpojis kā pierakstītājs Mormona Grāmatas tulkošanā. Atklāsme tika dota caur Urīmu un Tumīmu. (Skat. 10. nodaļu.)

1–4, Tā Kunga ceļš ir viens mūžīgs aplis; 5–15, Džozefam Smitam ir jānožēlo grēki vai viņš zaudēs spēju tulkot; 16–20, Mormona Grāmata iznāk, lai glābtu Lehija pēcnācējus.

1 Dieva darbi un nodomi, un plāni nevar tikt izjaukti, nedz tie var iznīkt.

2 Jo Dievs nestaigā pa līkumotām takām, nedz arī Viņš nogriežas pa labo roku, nedz pa kreiso, nedz arī Viņš atkāpjas no tā, ko Viņš ir sacījis, tādējādi Viņa takas ir taisnas un Viņa ceļš ir viens mūžīgs aplis.

3 Atceries, atceries, ka tas nav Dieva darbs, kas tiek izjaukts, bet cilvēku darbs.

4 Jo, lai gan cilvēkam var būt daudzas atklāsmes un spēks darīt daudzus varenus darbus, ja viņš lielās ar savu paša spēku un nonievā Dieva padomus, un seko savas paša gribas un miesīgo vēlmju pavēlēm, viņam jākrīt un viņš izsauc taisnā Dieva atriebību pār sevi.

5 Lūk, tev tika uzticētas šīs lietas, bet cik stingras bija pavēles tev; un atceries arī solījumus, kas tev tika doti, ja tu tās nepārkāpsi.

6 Un lūk, cik bieži tu esi pārkāpis Dieva pavēles un likumus un ļāvies cilvēku pierunāšanai.

7 Jo lūk, tev nav jābīstas cilvēka vairāk kā Dieva. Lai arī cilvēki nonievā Dieva padomus un nicina Viņa vārdus,—

8 tomēr tev bija jābūt uzticīgam; un Viņš būtu izstiepis Savu roku un aizsargājis tevi pret visām pretinieka ugunīgajām bultām, un Viņš būtu bijis kopā ar tevi katrā grūtību reizē.

9 Lūk, tu esi Džozefs un tu tiki izvēlēts darīt Tā Kunga darbu, bet pārkāpuma dēļ, ja tu neuzmanīsies, tu kritīsi.

10 Bet atceries, Dievs ir žēlsirdīgs; tādēļ nožēlo to, ko tu esi darījis, kas ir pretrunā ar to pavēli, ko Es tev devu, un tu joprojām esi izraudzīts un atkal tiec aicināts pie darba;

11 ja tu to nedarīsi, tu tiksi atstāts un kļūsi kā pārējie cilvēki un tev vairs nebūs dāvanas.

12 Un kad tu nodod to, ko Dievs tev bija devis redzēt, un spēku tulkot, tu nodod to, kas bija svēts, ļauna cilvēka rokās,

13 kurš nonievājis Dieva padomus un lauzis svētākos solījumus, kas tika doti Dieva priekšā, un paļāvies uz savu paša spriedumu un lielījies ar savu paša gudrību.

14 Un šis ir iemesls tam, ka tu uz laiku esi zaudējis savas privilēģijas,—

15 jo tu esi ļāvis, ka tava vadītāja padoms tiek samīdīts jau sākumā.

16 Tomēr Mans darbs turpināsies, jo tā kā zināšanas par Glābēju nonāca pasaulē caur jūdu liecību, patiesi tā zināšanas par Glābēju nāks pie Maniem ļaudīm—

17 un pie nefijiešiem, un jēkabiešiem, un jāzepiešiem, un zoramiešiem, caur viņu tēvu liecību—

18 un šī liecība nāks zināma lamaniešiem un lemuēliešiem, un ismaēliešiem, kas krita neticībā dēļ savu tēvu nekrietnības, kuriem Tas Kungs bija ļāvis iznīcināt to brāļus nefijiešus dēļ viņu nekrietnībām un viņu negantībām.

19 Un tieši šim nolūkam ir saglabātas šīs plāksnes, kas satur šos pierakstus—lai Tā Kunga solījumi taptu piepildīti, kurus Viņš ir devis Saviem ļaudīm;

20 un lai lamanieši uzzinātu par saviem tēviem, un lai viņi zinātu Tā Kunga solījumus, un lai viņi ticētu evaņģēlijam un paļautos uz Jēzus Kristus nopelniem, un tiktu slavināti caur ticību Viņa Vārdam, un lai caur savu grēku nožēlošanu viņi tiktu izglābti. Āmen.

Drukāt