Svētie Raksti
Mācība un Derības 3


3. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, 1828. gada jūlijā, attiecībā uz 116 lappušu manuskripta pazaudēšanu, kas tika pārtulkots no Mormona Grāmatas pirmās daļas, kura tika saukta par Lehija grāmatu. Pravietis negribīgi bija atļāvis, lai šīs lappuses no viņa uzraudzības pārietu Martinam Herisam, kurš īsu laiku bija kalpojis kā pierakstītājs Mormona Grāmatas tulkošanā. Atklāsme tika dota caur Urīmu un Tumīmu. (Skat. 10. nodaļu.)

1–4, Tā Kunga ceļš ir viens mūžīgs aplis; 5–15, Džozefam Smitam ir jānožēlo grēki vai viņš zaudēs spēju tulkot; 16–20, Mormona Grāmata iznāk, lai glābtu Lehija pēcnācējus.

1 Dieva adarbi un nodomi, un plāni nevar tikt izjaukti, nedz tie var iznīkt.

2 Jo aDievs nestaigā pa līkumotām takām, nedz arī Viņš nogriežas pa labo roku, nedz pa kreiso, nedz arī Viņš atkāpjas no tā, ko Viņš ir sacījis, tādējādi Viņa takas ir taisnas un Viņa bceļš ir viens mūžīgs aplis.

3 Atceries, atceries, ka tas nav Dieva adarbs, kas tiek izjaukts, bet cilvēku darbs.

4 Jo, lai gan cilvēkam var būt daudzas atklāsmes un spēks darīt daudzus varenus darbus, ja viņš alielās ar savu paša spēku un nonievā Dieva bpadomus, un seko savas paša gribas un cmiesīgo vēlmju pavēlēm, viņam jākrīt un viņš izsauc taisnā Dieva datriebību pār sevi.

5 Lūk, tev tika uzticētas šīs lietas, bet cik stingras bija pavēles tev; un atceries arī solījumus, kas tev tika doti, ja tu tās nepārkāpsi.

6 Un lūk, cik bieži tu esi apārkāpis Dieva pavēles un likumus un ļāvies cilvēku bpierunāšanai.

7 Jo lūk, tev nav ajābīstas cilvēka vairāk kā Dieva. Lai arī cilvēki nonievā Dieva padomus un bnicina Viņa vārdus,—

8 tomēr tev bija jābūt uzticīgam; un Viņš būtu izstiepis Savu roku un aizsargājis tevi pret visām apretinieka ugunīgajām bbultām, un Viņš būtu bijis kopā ar tevi katrā cgrūtību reizē.

9 Lūk, tu esi Džozefs un tu tiki izvēlēts darīt Tā Kunga darbu, bet pārkāpuma dēļ, ja tu neuzmanīsies, tu kritīsi.

10 Bet atceries, Dievs ir žēlsirdīgs; tādēļ nožēlo to, ko tu esi darījis, kas ir pretrunā ar to pavēli, ko Es tev devu, un tu joprojām esi izraudzīts un atkal tiec aicināts pie darba;

11 ja tu to nedarīsi, tu tiksi atstāts un kļūsi kā pārējie cilvēki un tev vairs nebūs dāvanas.

12 Un kad tu nodod to, ko Dievs tev bija devis redzēt, un spēku atulkot, tu nodod to, kas bija svēts, ļauna bcilvēka rokās,

13 kurš nonievājis Dieva padomus un lauzis svētākos solījumus, kas tika doti Dieva priekšā, un paļāvies uz savu paša spriedumu un alielījies ar savu paša gudrību.

14 Un šis ir iemesls tam, ka tu uz laiku esi zaudējis savas privilēģijas,—

15 jo tu esi ļāvis, ka tava avadītāja padoms tiek samīdīts jau sākumā.

16 Tomēr Mans darbs turpināsies, jo tā kā zināšanas par aGlābēju nonāca pasaulē caur jūdu bliecību, patiesi tā czināšanas par Glābēju nāks pie Maniem ļaudīm—

17 un pie anefijiešiem, un jēkabiešiem, un jāzepiešiem, un zoramiešiem, caur viņu tēvu liecību—

18 un šī aliecība nāks zināma blamaniešiem un lemuēliešiem, un ismaēliešiem, kas ckrita neticībā dēļ savu tēvu nekrietnības, kuriem Tas Kungs bija ļāvis diznīcināt to brāļus nefijiešus dēļ viņu nekrietnībām un viņu negantībām.

19 Un tieši šim anolūkam ir saglabātas šīs bplāksnes, kas satur šos pierakstus—lai Tā Kunga csolījumi taptu piepildīti, kurus Viņš ir devis Saviem ļaudīm;

20 un lai alamanieši uzzinātu par saviem tēviem, un lai viņi zinātu Tā Kunga solījumus, un lai viņi bticētu evaņģēlijam un cpaļautos uz Jēzus Kristus nopelniem, un tiktu dslavināti caur ticību Viņa Vārdam, un lai caur savu grēku nožēlošanu viņi tiktu izglābti. Āmen.