Svētie Raksti
Mācība un Derības 105
iepriekšējais nākamais

105. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu uz Fišingas upes Misūri štatā 1834. gada 22. jūnijā. Pravieša vadībā svētie no Ohaio un citām vietām maršēja uz Misūri; šī ekspedīcija vēlāk kļuva pazīstama kā Ciānas nometne. Viņu nolūks bija pavadīt svētos, kas bija izdzīti no Misūri, atpakaļ uz viņu zemēm Džeksonas apgabalā. Misūri štata iedzīvotāji, kas iepriekš vajāja svētos, baidījās no Ciānas nometnes atriebības un steidzīgi uzbruka dažiem svētajiem, kas dzīvoja Kleijas apgabalā, Misūri štatā. Pēc tam, kad Misūri štata gubernators atsauca savu solījumu—atbalstīt svētos, Džozefs Smits saņēma šo atklāsmi.

1–5, Ciāna tiks uzcelta atbilstoši celestiālajam likumam; 6–13, Ciānas pestīšana tiek atlikta uz neilgu laiku; 14–19, Tas Kungs izcīnīs Ciānas kaujas; 20–26, Svētajiem ir jābūt saprātīgiem un nav jālielās ar varenajiem darbiem, tiem pulcējoties; 27–30, Ir jāpērk zemes Džeksonā un apkārtējos apgabalos; 31–34, Elderiem ir jāsaņem endauments Tā Kunga namā Kērtlandē; 35–37, Svētie, kuri ir gan aicināti, gan izredzēti, tiks iesvētīti; 38–41, Svētajiem ir jāpaceļ miera karogs pasaulei.

1 Patiesi Es saku jums, kas esat sapulcējušies kopā, lai jūs varētu uzzināt Manu gribu attiecībā par Manu mocīto ļaužu apestīšanu

2 lūk, Es saku jums, ja nebūtu manu ļaužu apārkāpumi, runājot par baznīcu un nevis par atsevišķiem cilvēkiem, viņi būtu pestīti jau tagad.

3 Bet lūk, viņi nav mācījušies būt paklausīgi tam, ko Es esmu prasījis no viņu rokām, bet ir pilni visāda veida ļaunuma un anedalās savā mantā, kā pienākas svētajiem, ar nabagiem un mocītajiem starp tiem;

4 un nav avienoti atbilstoši tai vienotībai, ko pieprasa celestiālās valstības likums;

5 un aCiāna nevar tikt uzcelta bsavādāk, kā vien uz celestiālās valstības clikuma principiem; savādāk Es nevaru to pieņemt pie Sevis.

6 Un Maniem ļaudīm ir jātiek apārmācītiem, līdz viņi iemācīsies bpaklausību, ja tas ir vajadzīgs, ar to, ko viņi izcieš.

7 Es nerunāju par tiem, kas ir nozīmēti vadīt Manus ļaudis, kas ir Manas baznīcas apirmie elderi, jo viņi nav zem šī nosodījuma;

8 bet Es runāju par Manu baznīcu citur—ir daudzi, kas sacīs: Kur ir viņu Dievs? Lūk, Viņš atbrīvos tos viņu grūtajā dienā, savādāk mēs neiesim uz Ciānu un paturēsim savu naudu.

9 Tādēļ, kā sekas Manu ļaužu apārkāpumiem, ir nepieciešams, lai Mani elderi gaidītu īsu brīdi uz Ciānas pestīšanu,—

10 lai viņi paši var būt sagatavoti un lai Mani ļaudis tiktu pilnīgāk mācīti, un gūtu pieredzi, un pilnīgāk zinātu savus apienākumus, un to, ko Es prasu no viņu rokām.

11 Un tas nevar tikt īstenots, līdz Mani aelderi netiek bapdāvināti ar spēku no augšienes.

12 Jo lūk, Es esmu sagatavojis lielu endaumentu un svētību, lai aizlietu pār tiem, ciktāl viņi ir uzticīgi un turpina pazemībā Manā priekšā.

13 Tādēļ ir nepieciešams Manī, lai Mani elderi gaidītu īsu brīdi uz Ciānas pestīšanu.

14 Jo lūk, Es neprasu no viņu rokām izcīnīt Ciānas kaujas; jo, kā Es teicu iepriekšējā pavēlē, tā arī Es izpildīšu—Es aizcīnīšu jūsu kaujas.

15 Lūk, apostītāju Es esmu sūtījis postīt un iznīcināt Manus ienaidniekus; un nedaudz gadu vēlāk viņi netiks atstāti apgānīt Manu mantojumu un bzaimot Manu Vārdu zemēs, ko Es esmu cveltījis Manu svēto sapulcināšanai.

16 Lūk, Es esmu pavēlējis Savam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, teikt Mana nama aspēkam, patiesi Maniem karavīriem, Maniem jaunajiem un pusmūža vīriem, pulcēties kopā Manu ļaužu atpestīšanai un nojaukt Manu ienaidnieku torņus, un izklīdināt viņu bsargus;

17 bet Mana nama spēks nav uzklausījis Manus vārdus.

18 Bet tā kā ir tie, kas ir uzklausījuši Manus vārdus, Es esmu sagatavojis svētību un aendaumentu tiem, ja viņi paliks uzticīgi.

19 Es esmu izdzirdējis viņu lūgšanas un pieņemšu viņu ziedojumu; un ir nepieciešams Manī, lai viņi tiktu vesti tik tālu viņu aticības pārbaudīšanai.

20 Un tagad, patiesi Es saku jums, pavēli Es dodu jums, ka visi tie, kas ir nākuši šurp, kas var palikt apkārtējos apgabalos, lai viņi paliek;

21 un tie, kas nevar palikt, kuriem ir ģimenes austrumos, lai viņi paliek uz neilgu laiku, atbilstoši tam, kā Mans kalps Džozefs tiem norādīs;

22 jo Es došu viņam padomu par šo lietu, un visam, ko viņš tiem noliks, ir jātiek izpildītam.

23 Un lai visi Mani ļaudis, kas dzīvo apkārtējos apgabalos, ir ļoti uzticīgi un lūgšanu pilni, un pazemīgi Manā priekšā, un neatklāj tās lietas, ko es esmu atklājis viņiem, līdz tā būs gudrība Manī, ka tām ir jātop atklātām.

24 Nerunājiet par sodiem, nedz alielieties ar ticību vai vareniem darbiem, bet uzmanīgi pulcējieties kopā, cik vien daudz vienā apgabalā var, atbilstoši cilvēku noskaņojumam;

25 un lūk, Es došu jums labvēlību un laipnību viņu acīs, lai jūs varētu palikt amierā un drošībā, kad jūs teiksit ļaudīm: Spriediet ar tiesu un taisnību mums saskaņā ar likumu un atlīdziniet par mums pāri nodarīto.

26 Tagad, lūk, Es saku jums, Mani draugi, šādā veidā jūs varat atrast labvēlību ļaužu acīs, līdz Israēla akarapulks kļūs ļoti liels.

27 Un Es mīkstināšu ļaužu sirdis, kā Es mīkstināju afaraona sirdi, laiku pa laikam, līdz Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, un Maniem elderiem, kurus Es esmu nozīmējis, būs laiks sapulcināt Mana nama spēku,

28 un sūtīt agudrus vīrus izpildīt to, ko Es esmu pavēlējis attiecībā uz visu zemju bpirkšanu, kas var tikt pirktas Džeksonas apgabalā un blakus apgabalos visapkārt.

29 Jo tā ir Mana griba, lai šīs zemes tiktu pirktas, un pēc tam, kad tās būs nopirktas, lai tās būtu Maniem svētajiem saskaņā ar ziedošanas alikumiem, ko Es esmu devis.

30 Un pēc tam, kad šīs zemes būs nopirktas, Es turēšu Israēla akarapulkus par nevainīgiem, ieņemot savas pašu zemes, ko viņi iepriekš nopirkuši par savu naudu, un par Manu ienaidnieku torņu nojaukšanu, kas uz tām varētu būt, un viņu sargu izklīdināšanu, un par batriebšanu par Mani Maniem ienaidniekiem līdz trešajai un ceturtajai paaudzei tiem, kas nīst Mani.

31 Bet vispirms lai Mans karapulks kļūst ļoti liels, un lai tas tiek aiesvētīts Manā priekšā, lai tas var kļūt gaišs kā saule, skaidrs kā bmēness un lai tā karogi būtu briesmīgi visām tautām;

32 lai šīs pasaules ķēniņvalstis tiktu piespiestas atzīt, ka Ciānas valstība patiesi ir mūsu Dieva un mūsu Kristus avalstība; tādēļ bpakļausimies viņas likumiem.

33 Patiesi Es saku jums, ir nepieciešams Manī, lai Manas baznīcas pirmie elderi saņemtu savu aendaumentu no augšienes Manā namā, ko Es esmu pavēlējis uzcelt Manā Vārdā Kērtlandes zemē.

34 Un lai šīs pavēles, ko Es esmu devis attiecībā uz Ciānu un viņas alikumiem, tiek ievērotas un izpildītas pēc viņas pestīšanas.

35 Ir bijusi aaicināšanas diena, bet laiks pienācis izraudzīšanas dienai; un lai tiek izraudzīti tie, kas ir bcienīgi.

36 Un tas tiks pavēstīts Manam kalpam ar Gara balsi, kuri tiek aizraudzīti, un viņi tiks biesvētīti;

37 un ciktāl viņi sekos apadomam, ko viņi saņem, viņiem būs spēks pēc daudzām dienām pabeigt visu, kas piederas Ciānai.

38 Un vēl Es saku jums, lūdziet pēc miera, ne tikai tiem ļaudīm, kas jūs ir situši, bet arī visiem ļaudīm;

39 un paceliet amiera bkarogu un pasludiniet mieru zemes galiem;

40 un piedāvājiet miera priekšlikumus tiem, kas jūs ir situši, saskaņā ar Gara balsi, kas ir jūsos, un avisas lietas strādās kopā jūsu labumam.

41 Tādēļ esiet uzticīgi; un skatieties un raugiet, aEs esmu ar jums līdz pat galam. Patiesi tā. Āmen.