Ievads
  Footnotes

  Ievads

  Mācība un Derības ir dievišķu atklāsmju un iedvesmotu deklarāciju krājums, kuras dotas Dieva valstības nodibināšanai un regulēšanai uz zemes pēdējās dienās. Kaut arī vairākums no nodaļām ir adresētas Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem, vēstījumi, brīdinājumi un mudinājumi ir visas cilvēces labā un ietver aicinājumu visiem ļaudīm visur uzklausīt Tā Kunga Jēzus Kristus balsi, kas runā uz tiem viņu laicīgajai labklājībai un viņu mūžīgajai glābšanai.

  Vairākums no atklāsmēm šinī krājumā tika saņemtas caur Džozefu Smitu, jaunāko, pirmo Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Pravieti un prezidentu. Citas nāca klajā caur dažiem viņa pēctečiem Prezidijā (skat. 135., 136. un 138. nodaļas ievadus, un 1. un 2. Oficiālo Deklarāciju).

  Grāmata Mācība un Derības ir viens no Baznīcas pamatdarbiem, kopā ar Svēto Bībeli, Mormona Grāmatu un Dārgo Pērli. Tomēr Mācība un Derības ir unikāla, tāpēc ka tā nav sena dokumenta tulkojums, bet ir mūsdienu izcelsmes un tika dota no Dieva caur Viņa izraudzītajiem praviešiem Viņa svētā darba atjaunošanai un Dieva valstības nodibināšanai uz zemes šinīs dienās. Šajās atklāsmēs ir dzirdama maiga, bet noteikta Tā Kunga Jēzus Kristus balss, kas atkal runā šinī laiku pilnības ērā; un tas darbs, kas tajās tiek uzsākts, ir sagatavojoties Viņa Otrajai Atnākšanai, izpildot visu svēto praviešu vārdus kopš pasaules sākuma un saskaņā ar tiem.

  Džozefs Smits, jaunākais, piedzima 1805. gada 23. decembrī Šeronā, Vindzoras apgabalā, Vērmontas štatā. Savas dzīves sākumposmā viņš ar ģimeni pārcēlās uz Mančestru, Ņujorkas štata rietumos. Tas notika, kad viņš dzīvoja netālu no Mančestras, 1820. gada pavasarī, kad viņam bija četrpadsmit gadu, ka viņš pieredzēja savu pirmo vīziju, kurā viņu personiski apmeklēja Dievs, Mūžīgais Tēvs, un Viņa Dēls Jēzus Kristus. Viņam šajā vīzijā tika pateikts, ka patiesā Jēzus Kristus Baznīca, kas tika nodibināta Jaunās Derības laikos, un kura sniedza evaņģēlija pilnību, nav vairs uz zemes. Sekoja citi dievišķi vēstījumi, kuros viņu mācīja daudzi eņģeļi; viņam tika parādīts, ka Dievam ir īpašs darbs priekš viņa, darāms uz zemes, un ka caur viņu Jēzus Kristus Baznīca tiks atjaunota uz zemes.

  Laika gaitā Džozefs Smits ar dievišķu palīdzību spēja pārtulkot un izdot Mormona Grāmatu. Pa to laiku viņš un Olivers Kauderijs tika iecelti Ārona priesterībā no Jāņa Kristītāja 1829. gada maijā (skat. M&D 13), un drīz vien viņi tika iecelti arī Melhisedeka priesterībā no senajiem apustuļiem Pētera, Jēkaba un Jāņa (skat. M&D 27:12). Sekoja citas iesvētīšanas, kurās Mozus, Elija, Ēlija un daudzi senie pravieši piešķīra tiem priesterības atslēgas (skat. M&D 110; 128:18, 21). Šīs iesvētīšanas patiesībā bija dievišķo pilnvaru atjaunošana cilvēkam uz zemes. 1830. gada 6. aprīlī, debesu vadībā Pravietis Džozefs Smits izveidoja Baznīcu, un tā patiesā Jēzus Kristus Baznīca reiz atkal darbojas kā institūcija starp cilvēkiem, ar pilnvarām mācīt evaņģēliju un izpildīt glābšanas priekšrakstus. (Skat. Dārgā Pērle, Džozefs Smits—Vēsture 1:1–75, un M&D 20).

  Šīs svētās atklāsmes tika saņemtas kā atbilde uz lūgšanu vajadzību brīžos, un radās no reālām dzīves situācijām ar iesaistītiem reāliem cilvēkiem. Pravietis un viņa sabiedrotie meklēja dievišķu vadību, un šīs atklāsmes apliecina, ka viņi to saņēma. Atklāsmēs ir redzama Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana un atklāšana, un ieviešana laiku pilnības ērā. Baznīcas pārcelšanās uz rietumiem no Ņujorkas un Pensilvānijas štata uz Ohaio štatu, uz Misūri štatu, uz Ilinoisas štatu un, beidzot, uz Lielo Ieleju Amerikas rietumos, un svēto varenā cīņa, cenšoties mūsdienās uzcelt Ciānu uz zemes, arī ir parādīta šajās atklāsmēs.

  Dažas no agrīnajām nodaļām ietver jautājumus, kas attiecas uz Mormona Grāmatas tulkošanu un izdošanu (skat. 3., 5., 10., 17. un 19. nodaļu). Dažas vēlākās nodaļas atspoguļo Pravieša Džozefa Smita darbu, veicot iedvesmotu Bībeles tulkošanu, kuras laikā tika saņemtas daudzas no svarīgajām doktrinālajām nodaļām (skat., piemēram, 37., 45., 73., 76., 77., 86., 91. un 132. nodaļu, no kurām katrai ir kāda tieša saistība ar Bībeles tulkošanu).

  Atklāsmēs evaņģēlija mācības ir izklāstītas ar paskaidrojumiem par tādām būtiskām lietām kā Dievības daba, cilvēka izcelšanās, Sātana realitāte, mirstīgās dzīves mērķis, paklausības nepieciešamība, vajadzība pēc grēku nožēlošanas, Svētā Gara iedarbība, priekšraksti un ceremonijas, kas attiecas uz glābšanu, zemes liktenis, cilvēka apstākļi nākamībā pēc augšāmcelšanās un tiesas, laulības attiecību mūžība, un ģimenes mūžīgā daba. Līdzīgi Baznīcas pārvaldes struktūras pakāpeniska atklāšana tiek parādīta bīskapu, Augstākā Prezidija, Divpadsmito padomes un Septiņdesmito aicināšanā un citu prezidējošo amatu un kvorumu dibināšanā. Beidzot liecība, kas tiek dota par Jēzu Kristu—Viņa dievišķīgumu, Viņa varenību, Viņa pilnību, Viņa mīlestību un Viņa pestīšanas spēku—padara šo grāmatu ļoti vērtīgu cilvēces ģimenei un daudz vērtīgāku par visām zemes bagātībām.

  Daļa atklāsmju tika izdotas Ciānā (Independence), Misūri štatā, 1833. gadā zem nosaukuma „A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ” (Pavēļu grāmata Kristus Baznīcas pārvaldīšanai). Attiecībā uz to izdevumu Baznīcas elderi deva svētu liecību, ka Tas Kungs liecināja viņu dvēselēm, ka šīs atklāsmes ir patiesas. Tam Kungam turpinot sazināties ar Saviem kalpiem, papildināts krājums tika publicēts divus gadus vēlāk Kērtlandē, Ohaio štatā, ar nosaukumu Pēdējo Dienu Svēto Baznīcas Mācība un Derības. Šim izdevumam 1835. gadā tika pievienota Divpadsmit apustuļu sekojošā liecība:

  Divpadsmit
  apustuļu liecība par
  Mācības un Derību grāmatas patiesumu

  Liecinieku liecība pie Tā Kunga Pavēļu Grāmatas, šīs pavēles Viņš deva Savai Baznīcai caur Džozefu Smitu, jaunāko, kurš šim nolūkam tika nozīmēts ar Baznīcas balsi:

  Mēs tāpēc gribam dot liecību visai cilvēku pasaulei, katrai radībai uz zemes virsas, ka Tas Kungs ir sniedzis liecību mūsu dvēselēm, caur Svēto Garu, izlietu pār mums, ka šīs pavēles tika dotas ar iedvesmu no Dieva, un ir noderīgas visiem cilvēkiem, un tiešām ir patiesas.

  Mēs dodam šo liecību pasaulei, Tas Kungs ir mūsu palīgs; un tas ir caur Dieva Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus žēlastību, ka mums ir ļauta šī privilēģija dot liecību pasaulei, kurā mēs priecājamies ārkārtīgi, vienmēr lūdzot To Kungu, lai cilvēku bērni varētu gūt labumu no tā.

  Divpadsmito vārdi bija:

  Tomass B. Maršs

  Deivids V. Patens

  Brigams Jangs

  Hibers Č. Kimbals

  Orsons Haids

  V. E. Maklellins

  Pārlijs P. Prets

  Lūka S. Džonsons

  Viljams Smits

  Orsons Prets

  Džons F. Bointons

  Laimens E. Džonsons

  Nākamajos Mācības un Derību izdevumos tika pievienotas papildus atklāsmes un citas pierakstāmas lietas, kas bija saņemtas un atzītas pilntiesīgā Baznīcas sapulcē vai konferencē.

  Sākot ar 1835. gada izdevumu tika ietverta arī septiņu teoloģisku lekciju sērija; tās tika nosauktas par Lectures on Faith (Ticības lekcijas). Tās bija sagatavotas, lai izmantotu Praviešu skolā Kērtlandē, Ohaio štatā, no 1834. līdz 1835. gadam. Kaut arī noderīgas mācībai un izglītošanai, šīs lekcijas tika izņemtas no Mācības un Derībām, sākot ar 1921. gada izdevumu, tāpēc ka tās nebija dotas vai stādītas priekšā kā atklāsmes visai Baznīcai.

  Ir acīmredzams, ka iepriekšējos angļu valodas izdevumos ir tikušas iemūžinātas dažas kļūdas, it īpaši nodaļu ievadu vēsturiskajās daļās. Rezultātā šis izdevums satur datumu un vietu nosaukumu labojumus, un arī dažus citus nenozīmīgus labojumus, kad tie likās piemēroti. Šīs izmaiņas tika ieviestas tā, lai saskaņotu materiālu ar vēsturiskajiem dokumentiem. Citas šī pēdējā izdevuma īpašās iezīmes ietver uzlabotas zemteksta atsauces, nodaļu ievadus un tematu izklāstus, no kurām visas ir domātas, lai palīdzētu lasītājiem saprast un priecāties par Tā Kunga vēstījumu, kā tas dots Mācībā un Derībās.

  Mācības un Derību angļu valodas izdevuma nodaļu ievadi satur atsauces uz The History of the Church („Baznīcas vēsture”). The History of the Church ir septiņu sējumu vēsturiska atskaite par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu no 1820. līdz 1848. gadam. Tādēļ, ka šie sējumi nav tulkoti un ir pieejami vienīgi angļu valodā, avota norādes uz The History of the Church Mācības un Derību šī izdevuma nodaļu ievados attiecas uz šīs vēstures angļu valodas izdevumiem.