Svētie Raksti
Mācība un Derības 67
iepriekšējais nākamais

67. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Hairemā, Ohaio štatā, 1831. gada novembra sākumā. Tajā laikā notika īpaša konference, un tika apspriestas un gatavotas publicēšanai atklāsmes, kas jau bija saņemtas no Tā Kunga caur Pravieti (skat. 1. nodaļas ievadu). Viljams V. Felpss nesen bija izveidojis Baznīcas spiestuvi Independencē, Misūri štatā. Konferencē tika nolemts izdot atklāsmes grāmatā ar nosaukumu Book of Commandments (Pavēļu Grāmata) un iespiest to 10 000 eksemplāros (vēlāk neparedzētu grūtību dēļ eksemplāru skaits tika samazināts līdz 3 000). Daudzi no brāļiem sniedza svinīgu liecību, ka atklāsmes, kas uz to brīdi bija savāktas publikācijai, patiešām bija patiesas, kā to liecināja Svētais Gars, kas tika izliets pār viņiem. Džozefa Smita vēsturē ir pierakstīts, ka pēc tam, kad bija saņemta atklāsme, kas pazīstama kā 1. nodaļa, bija dažas runas par valodu, kas izmantota atklāsmēs. Sekoja šī atklāsme.

1–3, Tas Kungs dzird lūgšanas un uzrauga Savus elderus; 4–9, Viņš izaicina visgudrāko personu atdarināt kaut mazāko no Viņa atklāsmēm; 10–14, Uzticīgie elderi tiks atdzīvināti Garā un redzēs Dieva vaigu.

1 Skatieties un klausieties, ak jūs, Manas baznīcas aelderi, kas esat sapulcējušies kopā, kuru lūgšanas Es esmu dzirdējis un kuru sirdis Es pazīstu, un kuru vēlmes ir nonākušas Manā priekšā.

2 Skatieties un raugiet, Manas aacis ir pār jums, un debesis un zeme ir Manās rokās, un mūžības bagātības ir Manas, lai dotu.

3 Jūs centāties ticēt, ka jūs saņemsit to svētību, kas jums tika piedāvāta; bet lūk, patiesi Es saku jums, ka abailes bija jūsu sirdīs, un patiesi tas ir tas iemesls, ka jūs nesaņēmāt.

4 Un tagad Es, Tas Kungs, dodu jums aliecību par šo pavēļu, kas guļ jūsu priekšā, patiesumu.

5 Jūsu acis ir bijušas uz Manu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, un viņa avalodu jūs zinājāt, un viņa nepilnības jūs zinājāt; un jūs esat meklējuši savās sirdīs, kā jūs to varētu izteikt augstāk par viņa valodu; to jūs arī zināt.

6 Tagad izmeklējiet no Pavēļu Grāmatas patiesi vismazāko, kas ir starp tām, un ieceliet to, kas ir pats agudrākais no jums;

7 jeb, ja starp jums ir kāds, kas uzrakstīs ko līdzīgu tai, tad jūs esat attaisnoti, sakot, ka jūs nezināt, vai tās ir patiesas;

8 bet, ja jūs nevarat uzrakstīt kaut vienu, līdzīgu tai, jūs esat zem nosodījuma, ka jūs anesniedzat liecību, ka tās ir patiesas.

9 Jo jūs zināt, ka nav nekādas netaisnības tanīs un ka tas, kas ir ataisnīgs, nāk no augšienes, no bgaismas Tēva.

10 Un vēl, patiesi Es saku jums, ka tā ir jūsu priekšrocība, un solījumu dodu Es jums, kas esat tikuši ordinēti šai kalpošanai, ka cik daudz jūs noplēsīsit no sevis agreizsirdību un bbailes un cpazemosities Manā priekšā, jo jūs neesat pietiekami pazemīgi, dpriekškars tiks norauts, un jūs eredzēsit Mani un zināsit, ka Es esmu,—nevis ar miesīgo, nedz dabisko prātu, bet ar garīgo.

11 Jo neviens acilvēks miesā nekad nav redzējis Dievu, kā vien Dieva Gara atdzīvināts.

12 Nedz arī var kāds amiesīgs cilvēks izturēt Dieva klātbūtni, nedz arī miesīgs prāts.

13 Jūs neesat spējīgi tagad izturēt Dieva klātbūtni, nedz eņģeļu kalpošanu; tādēļ turpiniet apacietībā, līdz jūs tapsit bpilnīgi.

14 Lai jūsu prāti nenovēršas atpakaļ; un, kad jūs esat acienīgi, Manis noliktajā laikā jūs redzēsit un pazīsit to, kas jums tika piešķirts ar Mana kalpa Džozefa Smita, jaunākā, rokām. Āmen.