Mācība un Derības 67
  Footnotes
  Theme

  67. nodaļa

  Atklāsme, dota caur Pravieti Džozefu Smitu Hiramā, Ohaio štatā, 1831. gada novembrī (History of the Church, 1. sēj. 224–225. lpp.). Tajā laikā notika īpaša konference, un tika apspriestas un gatavotas publicēšanai atklāsmes, kas jau bija saņemtas no Tā Kunga caur Pravieti (skat. 1. nodaļas priekšvārdu). Tika nolemts, ka Olivers Kauderijs un Džons Vitmers paņems atklāsmju manuskriptus uz Independenci, kur V. V. Felpss tos publicēs kā Pavēļu Grāmatu. Daudzi no brāļiem sniedz svinīgu liecību, ka atklāsmes, kas tad bija savāktas publikācijai, patiešām bija patiesas, kā to liecināja Svētais Gars, kas tika izliets pār viņiem. Pravietis pierakstīja, ka pēc tam, kad bija saņemta atklāsme, kas pazīstama kā 1. nodaļa, bija dažas negatīvas runas par valodu, kas izmantota atklāsmēs. Sekoja šī atklāsme.

  1–3, Tas Kungs dzird lūgšanas un uzrauga Savus elderus; 4–9, Viņš izaicina visgudrāko personu atdarināt kaut mazāko no Viņa atklāsmēm; 10–14, Uzticīgie elderi tiks atdzīvināti Garā un redzēs Dieva vaigu.

  1 Skatieties un klausieties, ak jūs, Manas baznīcas aelderi, kas esat sapulcējušies kopā, kuru lūgšanas Es esmu dzirdējis un kuru sirdis Es pazīstu, un kuru vēlmes ir nonākušas Manā priekšā.

  2 Skatieties un raugiet, Manas aacis ir pār jums, un debesis un zeme ir Manās rokās, un mūžības bagātības ir Manas, lai dotu.

  3 Jūs centāties ticēt, ka jūs saņemsit to svētību, kas jums tika ziedota; bet lūk, patiesi Es saku jums, ka abailes bija jūsu sirdīs, un patiesi tas ir tas iemesls, ka jūs nesaņēmāt.

  4 Un tagad Es, Tas Kungs, dodu jums aliecību par šo pavēļu, kas guļ jūsu priekšā, patiesumu.

  5 Jūsu acis ir bijušas uz Manu kalpu Džozefu Smitu, jaunāko, un viņa avalodu jūs zinājāt, un viņa nepilnības jūs zinājāt; un jūs esat meklējuši savās sirdīs, kā jūs to varētu izteikt augstāk par viņa valodu; to jūs arī zināt.

  6 Tagad, izmeklējiet no Pavēļu Grāmatas patiesi vismazāko, kas ir starp tām, un ieceliet to, kas ir pats agudrākais no jums;

  7 jeb, ja starp jums ir kāds, kas uzrakstīs ko līdzīgu tai, tad jūs esat attaisnoti, sakot, ka jūs nezināt, vai tās ir patiesas;

  8 bet, ja jūs nevarat uzrakstīt kaut vienu, līdzīgu tai, jūs esat zem nosodījuma, ka jūs anesniedzat liecību, ka tās ir patiesas.

  9 Jo jūs zināt, ka nav nekādas netaisnības tanīs, un ka tas, kas ir ataisnīgs, nāk no augšienes, no bgaismas Tēva.

  10 Un vēl, patiesi Es saku jums, ka tā ir jūsu priekšrocība, un solījumu dodu Es jums, kas esat tikuši ordinēti šai kalpošanai, ka cik daudz jūs noplēsīsit no sevis agreizsirdību un bbailes, un cpazemosities Manā priekšā, jo jūs neesat pietiekami pazemīgi, dpriekškars tiks norauts un jūs eredzēsit Mani un zināsit, ka Es esmu—nevis ar miesīgo, nedz dabisko prātu, bet ar garīgo.

  11 Jo neviens acilvēks miesā nekad nav redzējis Dievu, kā vien Dieva Gara atdzīvināts.

  12 Nedz arī var kāds amiesīgs cilvēks izturēt Dieva klātbūtni, nedz arī miesīgs prāts.

  13 Jūs neesat spējīgi tagad izturēt Dieva klātbūtni, nedz eņģeļu kalpošanu; tādēļ, turpiniet apacietībā, līdz jūs tapsit bpilnīgi.

  14 Lai jūsu prāti nenovēršas atpakaļ; un kad jūs esat acienīgi, Manis noliktajā laikā, jūs redzēsit un pazīsit to, kas jums tika piešķirts ar Mana kalpa Džozefa Smita, jaunākā, rokām. Āmen.

  True