Svētie Raksti
Mācība un Derības 33
iepriekšējais nākamais

33. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Ezram Teiram un Norsropam Svītam Feijetā, Ņujorkas štatā, 1830. gada oktobrī. Iepazīstinot ar šo atklāsmi, Džozefa Smita vēsturē tiek apliecināts, ka „Tas Kungs … vienmēr ir gatavs apmācīt tādus, kas uzcītīgi meklē ticībā”.

1–4, Strādnieki tiek aicināti sludināt evaņģēliju vienpadsmitajā stundā; 5–6, Baznīca ir nodibināta, un izredzētajiem ir jātop sapulcinātiem; 7–10, Nožēlojiet grēkus, jo debesu valstība ir tuvu; 11–15, Baznīca ir celta uz evaņģēlija klints; 16–18, Sagatavojieties līgavaiņa atnākšanai.

1 Lūk, Es saku jums, Mani kalpi Ezra un Norsrop, atveriet savas ausis un uzklausiet Tā Kunga, jūsu Dieva, balsi, kura avārds ir dzīvs un spēcīgs, asāks par abpusgriezīgu zobenu, pāršķeļot gabalos gan locītavas, gan kaulu smadzenes, dvēseli un garu, un zina sirds domas un bvēlmes.

2 Jo patiesi, patiesi Es saku jums, ka jūs tiekat aicināti pacelt savas balsis kā ar abazūnes skaņu, lai sludinātu Manu evaņģēliju sabojātai un samaitātai paaudzei.

3 Jo lūk, adruva jau ir balta pļaujai; un ir bvienpadsmitā stunda, un cpēdējo reizi Es aicināšu strādniekus Savā vīna dārzā.

4 Un Mans avīna dārzs ir kļuvis bsamaitāts līdz katram sīkumam; un nav neviena, kas darītu clabu, izņemot tikai dažus; un daudzos gadījumos viņi dkļūdās dēļ eviltus priesterībām, būdami visi ar samaitātiem prātiem.

5 Un patiesi, patiesi Es saku jums, ka šo abaznīcu Es esmu bnodibinājis un aicinājis no mežonīgā apvidus.

6 Un patiesi tā Es asapulcināšu Savus izredzētos no bčetrām zemes pusēm, patiesi tik daudzus, kas ticēs Man un uzklausīs Manu balsi.

7 Jā, patiesi, patiesi Es saku jums, ka druva ir jau balta pļaujai; tādēļ laidiet darbā savus sirpjus un pļaujiet ar visu savu spēku, prātu un izturību.

8 aAtveriet savas mutes, un tās tiks piepildītas, un jūs tapsit tāpat kā bNefijs senatnē, kurš ceļoja no Jeruzālemes tuksnesī.

9 Jā, atveriet savas mutes un nesaudzējiet, un akūlīši tiks sakrauti jums uz muguras, jo raugi, Es esmu ar jums.

10 Jā, atveriet savas mutes, un tās tiks piepildītas, sakot: aNožēlojiet, nožēlojiet grēkus, un sagatavojiet Tam Kungam ceļu, un taisiet taisnas Viņa takas, jo debesu valstība ir tuvu.

11 Jā, nožēlojiet grēkus un topiet akristīti, ikviens no jums savu grēku piedošanai; jā, topiet kristīti tieši ar ūdeni, un tad nāks kristīšana ar uguni un ar Svēto Garu.

12 Lūk, patiesi, patiesi Es saku jums, šis ir Mans aevaņģēlijs, un atcerieties, ka viņiem jābūt ticībai Manī, vai arī viņi nekādi nevar tapt izglābti;

13 un uz šīs aklints Es celšu Savu baznīcu; jā, uz šīs klints jūs esat celti, un, ja jūs turpināsit, elles bvārtiem nebūs jūs uzvarēt.

14 Un jums būs atcerēties baznīcas anorādījumus un derības, lai turētu tās.

15 Un tos, kam ir ticība, jūs akonfirmēsiet Manā baznīcā ar broku uzlikšanu, un Es dāvāšu tiem Svētā Gara cdāvanu.

16 Un Mormona Grāmata un Svētie aRaksti ir Manis doti jums jūsu bapmācībai, un Mana Gara spēks catdzīvina visas lietas.

17 Tādēļ esiet uzticīgi, vienmēr lūdzot Dievu, lai jūsu lukturi būtu kārtībā un degtu, un jums būtu eļļa, lai jūs būtu gatavi alīgavaiņa atnākšanai—

18 jo lūk, patiesi, patiesi Es saku jums, ka Es anākšu ātri. Patiesi tā. Āmen.