Svētie Raksti
Mācība un Derības 99
iepriekšējais nākamais

99. nodaļa

Atklāsme, dota caur pravieti Džozefu Smitu Džonam Mērdokam 1832. gada 29. augustā Hairemā, Ohaio štatā. Džons Mērdoks vairāk nekā gadu bija sludinājis evaņģēliju, kamēr viņa bērni, palikuši bez mātes pēc viņa sievas, Džūlijas Klepas, nāves 1831. gada aprīlī, uzturējās pie citām ģimenēm Ohaio.

1–8, Džons Mērdoks tiek aicināts sludināt evaņģēliju, un tie, kas pieņem viņu, pieņem To Kungu un iegūs žēlastību.

1 Lūk, tā saka Tas Kungs Savam kalpam Džonam Mērdokam: Tu tiec aicināts doties uz austrumu zemēm no nama uz namu, no ciemata uz ciematu un no pilsētas uz pilsētu, lai sludinātu Manu mūžīgo evaņģēliju to iedzīvotājiem avajāšanu un ļaundarības vidū.

2 Un kas apieņem tevi, pieņem Mani; un tev būs spēks paziņot Manu vārdu Mana Svētā Gara bizpausmē.

3 Un kas pieņem tevi a mazs bērns, pieņem Manu bvalstību; un svētīti ir tie, jo viņi iegūs cžēlastību.

4 Un kas aatraidīs tevi, tiks Mana Tēva un Viņa nama atraidīts; un tev būs mazgāt savas bkājas slepenās vietās pa ceļam par liecību pret tiem.

5 Un skaties un raugi, Es anākšu ātri, lai btiesātu, lai pārliecinātu visus par viņu bezdievīgajiem darbiem, ko tie ir darījuši pret Mani, kā tas ir rakstīts par Mani grāmatas sējumā.

6 Un tagad, patiesi Es saku tev, ka nav nepieciešams, lai tu ietu, līdz tavi bērni nebūs apgādāti un laipni aizsūtīti pie bīskapa Ciānā.

7 Un pēc nedaudziem gadiem, ja tu vēlēsies no Manis, tu arī varēsi iet uz labo zemi, lai pārvaldītu savu mantojumu;

8 savādāk tu turpināsi sludināt Manu evaņģēliju, alīdz tu tiksi paņemts. Āmen.