Svētie Raksti
Mācība un Derības 10


10. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Harmonijā, Pensilvānijas štatā, visticamāk ap 1829. gada aprīli, lai gan daļa no tās varēja tikt saņemta jau 1828. gada vasarā. Te Tas Kungs paziņo Džozefam par izmaiņām, kuras veikuši ļauni cilvēki 116 manuskripta lappusēs no Lehija grāmatas tulkojuma Mormona Grāmatā. Šīs manuskripta lappuses no tulkojuma tika pazaudētas, kad tās bija Martina Herisa pārziņā, kuram lapas bija īslaicīgi uzticētas. (Skat. 3. nodaļas ievadu.) Ļaunais nodoms bija sagaidīt gaidāmo atkārtoto pārtulkošanu tam, ko ietvēra nozagtās lappuses, un tad diskreditēt tulkotāju, parādot neatbilstības, kuras būs radītas ar izmaiņām. Mormona Grāmatā ir parādīts, ka šis negodīgais nodoms bija ļaunā iecerēts un bija zināms Tam Kungam pat tad, kad Mormons, senais nefijiešu vēsturnieks, veica saīsinājumu no uzkrātajām plāksnēm (skat. Mormona vārdi 1:3–7).

1–26, Sātans uzkūda ļaunos cilvēkus pretoties Tā Kunga darbam; 27–33, Viņš meklē iznīcināt cilvēku dvēseles; 34–52, Evaņģēlijs ies pie lamaniešiem un visām tautām caur Mormona Grāmatu; 53–63, Tas Kungs nodibinās Savu Baznīcu un Savu evaņģēliju starp cilvēkiem; 64–70, Viņš sapulcinās grēkus nožēlojušos Savā Baznīcā un izglābs paklausīgos.

1 Tagad, lūk, Es saku tev, ka tāpēc, ka tu nodevi rakstus, kurus tev bija dota vara pārtulkot ar aUrīma un Tumīma palīdzību, bļauna vīra rokās, tu esi tos pazaudējis.

2 Un tu arī zaudēji savu dāvanu tajā pašā brīdī, un tavs aprāts kļuva aptumšots.

3 Tomēr tagad tā tev atkal ir aatjaunota; tādēļ skaties, lai tu būtu uzticīgs un turpinātu pabeigt atlikušo tulkošanas darbu, kā tu biji iesācis.

4 Neskrien aātrāk vai nestrādā vairāk, nekā tev ir bspēka un līdzekļu, kas doti, lai tu varētu tulkot, bet esi cuzcītīgs līdz galam.

5 aLūdz vienmēr, lai tu varētu iznākt kā uzvarētājs; jā, lai tu varētu uzvarēt Sātanu un lai tu varētu izbēgt no Sātana kalpu rokām, kuri atbalsta viņa darbu.

6 Lūk, viņi centās aiznīcināt tevi; jā, pat bvīrs, kam tu uzticējies, centās iznīcināt tevi.

7 Un šī iemesla dēļ Es teicu, ka viņš ir ļauns vīrs, jo viņš centās atņemt tev tās lietas, kas tev ir tikušas uzticētas; un viņš arī centās iznīcināt tavu dāvanu.

8 Un tāpēc, ka tu nodevi šos rakstus viņa rokās, lūk, ļaunie cilvēki ir atņēmuši tos tev.

9 Tādējādi tu esi nodevis tos, jā, tos, kas bija svēti, ļaundarībai.

10 Un lūk, aSātans ielika viņu sirdīs izmainīt vārdus, ko tu esi licis rakstīt jeb ko tu esi pārtulkojis, kas ir nākuši no tavām rokām.

11 Un lūk, Es saku tev, ka tādēļ, ka viņi ir izmainījuši vārdus, tie lasāmi pretēji tam, ko tu esi tulkojis un licis pierakstīt;

12 un šādā veidā velns centās īstenot viltīgu ieceri, lai viņš varētu iznīcināt šo darbu;

13 jo tas ir ielicis viņu sirdīs to darīt, lai ar meliem viņi varētu teikt, ka viņi ir apieķēruši tevi tajos vārdos, kurus tu teicies tulkojis.

14 Patiesi Es saku tev, ka Es neļaušu, lai Sātans pabeigtu šo ļauno nodomu šai lietā.

15 Jo lūk, tas ir ielicis viņu sirdīs likt tev kārdināt To Kungu, savu Dievu, prasot to vēlreiz pārtulkot.

16 Un tad, lūk, viņi saka un domā savās sirdīs: Mēs redzēsim, vai Dievs ir devis viņam varu tulkot; ja tā, tad Viņš dos tam vēlreiz varu;

17 un, ja Dievs dod viņam vēlreiz varu jeb viņš vēlreiz pārtulkos, jeb, citiem vārdiem, ja viņš rakstīs tos pašus vārdus, lūk, pie mums ir tie paši, un mēs tos esam izmainījuši;

18 tādējādi tie nesakritīs, un mēs pateiksim, ka viņš ir melojis savos vārdos un ka viņam nav nekādas dāvanas, un ka viņam nav nekāda spēka;

19 tādējādi mēs iznīcināsim viņu un arī to darbu; un mēs to izdarīsim, lai mēs beigās netiktu apkaunoti un lai mēs varētu iegūt pasaules godību.

20 Patiesi, patiesi Es saku tev, ka Sātanam ir liela vara pār viņu sirdīm; viņš auzkūda tos bnekrietnībā pret to, kas ir labs;

21 un viņu sirdis ir asamaitātas un pilnas bļaundarības, un negantības; un viņi cmīl drīzāk dtumsību nekā gaismu, tāpēc viņu edarbi ir ļauni; tādēļ viņi nelūgs no Manis.

22 aSātans viņus uzkūda, lai viņš varētu bvest viņu dvēseles uz iznīcību.

23 Un tā viņš ir īstenojis viltīgu ieceri, domādams iznīcināt Dieva darbu; bet Es prasīšu to no viņu rokām un tas pārvērtīsies viņiem par kaunu un nosodījumu atiesas dienā.

24 Jā, viņš uzkūda viņu sirdis dusmās pret šo darbu.

25 Jā, viņš saka tiem: Krāpiet un uzglūniet no slēptuves, lai jūs varētu iznīcināt; lūk, tur nav nekā slikta. Un tā viņš tiem glaimo un saka tiem, ka tas nav grēks—amelot, lai viņi varētu pieķert cilvēku melos, lai viņi varētu to iznīcināt.

26 Un tā viņš glaimo tiem un avada tos uz priekšu, līdz viņš aizvelk viņu dvēseles lejā bellē; un tā viņš liek tiem iekrist pašiem savās clamatās.

27 Un tā viņš iet augšā un lejā, aturp un šurp pa zemi, meklēdams biznīcināt cilvēku dvēseles.

28 Patiesi, patiesi Es saku tev, ak vai tam, kas melo, lai apiekrāptu, tāpēc ka viņš domā, ka otrs melo, lai piekrāptu, jo tāds netiek atbrīvots no Dieva btaisnības.

29 Tad lūk, viņi ir izmainījuši šos vārdus, tāpēc Sātans saka tiem: Viņš jūs ir piekrāpis—un tā viņš aizvilina tos darīt nekrietnību, likt tev akārdināt To Kungu, savu Dievu.

30 Lūk, Es saku tev, ka tu netulkosi vēlreiz tos vārdus, kas izgājuši no tavām rokām;

31 jo lūk, viņi nepiepildīs savus ļaunos nodomus, melojot pret šiem vārdiem. Jo lūk, ja tu rakstīsi tos pašus vārdus, viņi teiks, ka tu esi melojis un ka tu teicies tulkojis, bet ka tu esi pretrunā pats ar sevi.

32 Un lūk, viņi to pasludinās un Sātans nocietinās ļaužu sirdis, lai uzkūdītu tos dusmām pret tevi, lai viņi neticētu Maniem vārdiem.

33 aSātans domā pieveikt tavu liecību šinī paaudzē, lai darbs nevarētu risināties šinī paaudzē.

34 Bet lūk, šeit ir gudrība, un tāpēc Es rādu tev agudrību un dodu tev pavēles attiecībā uz šīm lietām, kas tev ir jādara, nerādi to pasaulei, līdz tu nebūsi pabeidzis tulkošanas darbu.

35 Nebrīnies, ka Es teicu tev: Šeit ir gudrība, nerādi to pasaulei, jo Es teicu—nerādi to pasaulei—, lai tu tiktu pasargāts.

36 Lūk, es nesaku tev, lai tu nerādītu to taisnīgajiem;

37 bet, tā kā tu vienmēr nevari vērtēt ataisnīgos jeb tā kā tu nevari vienmēr atšķirt ļauno no taisnīgā, tādēļ Es saku tev, bciet klusu, līdz Es uzskatīšu par vajadzīgu darīt visu zināmu pasaulei par šo lietu.

38 Un tagad patiesi Es saku tev, ka atskaite par šīm alietām, kuras tu esi rakstījis, kuras ir izgājušas no tavām rokām, ir iegravēta uz bNefija plāksnēm;

39 jā, un tu atceries, ka tajos rakstos bija teikts, ka sīkāka atskaite par šīm lietām tika dota uz Nefija plāksnēm;

40 un tagad, tāpēc ka atskaite, kas ir iegravēta uz Nefija plāksnēm, ir sīkāka attiecībā uz lietām, kuras Savā gudrībā Es vēlos darīt zināmas ļaudīm šajā atskaitē—

41 tādēļ tu pārtulkosi gravējumus, kuri ir uz aNefija plāksnēm, tālāk, līdz tu nonāksi līdz ķēniņa Benjamīna valdīšanai jeb līdz tu nonāksi līdz tam, ko tu esi pārtulkojis, ko tu esi saglabājis;

42 un lūk, tu izdosi to kā Nefija pierakstu, un tā Es apklusināšu tos, kuri ir izmainījuši Manus vārdus.

43 Es nepieļaušu, lai viņi iznīcinātu Manu darbu; jā, Es parādīšu tiem, ka Mana gudrība ir pārāka par velna viltību.

44 Lūk, viņi ir dabūjuši tikai daļu jeb saīsinājumu no Nefija pieraksta.

45 Lūk, ir daudzas lietas, iegravētas uz Nefija plāksnēm, kas dod plašāku skatījumu uz Manu evaņģēliju; tādēļ tā ir gudrība Manī, ka tu pārtulkosi šo pirmo daļu no Nefija gravējumiem un izdosi to šinī darbā.

46 Un lūk, viss pārējais šinī adarbā satur visas tās Mana bevaņģēlija daļas, kuras Mani svētie pravieši, jā, un arī Mani mācekļi, cvēlējās savās lūgšanās, lai tās nāktu pie šīs tautas.

47 Un Es sacīju tiem, ka tas tiks adāvāts tiem, atbilstoši viņu bticībai viņu lūgšanās;

48 jā, un tā bija viņu ticība—ka Mans evaņģēlijs, kuru Es devu tiem, lai viņi varētu sludināt savās dienās, varētu nākt pie viņu brāļiem alamaniešiem un arī visiem tiem, kas bija kļuvuši par lamaniešiem dēļ saviem strīdiem.

49 Tagad, tas nav viss—viņu ticība viņu lūgšanās bija, lai šis evaņģēlijs tiktu darīts zināms arī šīs zemes iedzīvotājiem, ja, iespējams, šī zeme piederētu citām tautām;

50 un tā viņi atstāja svētību pār šo zemi savās lūgšanās, lai katrs, kas ticēs evaņģēlijam šinī zemē, iegūtu mūžīgo dzīvi;

51 jā, lai tā būtu brīva visiem, lai arī no kuras tautas, cilts, valodas jeb tautības tie būtu.

52 Un tagad, lūk, saskaņā ar viņu ticību viņu lūgšanās, Es darīšu šo Mana evaņģēlija daļu zināmu Saviem ļaudīm. Lūk, Es to nenesu, lai iznīcinātu to, ko viņi ir saņēmuši, bet lai nostiprinātu to.

53 Un šī iemesla dēļ Es esmu teicis: Ja šī paaudze nenocietinās savas sirdis, Es nodibināšu Savu baznīcu starp tiem.

54 Tad Es nesaku to, lai iznīcinātu Savu baznīcu, bet Es saku, lai uzceltu Savu baznīcu;

55 tāpēc, katram, kurš pieder pie Manas baznīcas, nevajag abīties, jo tādi biemantos debesu cvalstību.

56 Bet tie, kas nedz abīstas Manis, nedz tur Manas pavēles, bet veido bbaznīcas sev, lai gūtu cpeļņu, jā, un visi tie, kas dara ļaunu un ceļ velna valstību,—jā, patiesi, patiesi Es saku jums, ka viņi ir tie, kurus Es izjaukšu un likšu trīcēt, un drebēt līdz pat sirds dziļumiem.

57 Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, aDieva Dēls. Es nācu pie savējiem, un savējie Mani neuzņēma.

58 Es esmu agaisma, kas spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot.

59 Es esmu Tas, kurš teica Saviem mācekļiem: aCitas bavis Man vēl ir, kas nav no šī ganāmpulka,—un daudzi tur bija, kas Mani cnesaprata.

60 Un es parādīšu šai tautai, ka Man bija citas avis un ka tās bija zars no aJēkaba nama.

61 Un Es nesīšu gaismā viņu brīnumainos darbus, ko tie darīja Manā Vārdā;

62 jā, un Es nesīšu gaismā arī Manu evaņģēliju, kas tika mācīts tiem, un lūk, šī tauta nenoliegs to, ko tu esi saņēmis, bet viņi to uzcels un nesīs gaismā Manas amācības patiesos punktus, jā, un vienīgo mācību, kas ir Manī.

63 Un to Es daru, lai es varētu apstiprināt Manu evaņģēliju, lai nebūtu tik daudz strīdu; jā, aSātans uzkūda cilvēku sirdis bstrīdiem par Manas mācības punktiem; un tajos viņi maldās, jo viņi csagroza Svētos Rakstus un nesaprot tos.

64 Tāpēc Es atklāšu viņiem šo lielo noslēpumu;

65 jo, lūk, es asapulcināšu viņus kopā, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, ja viņi nenocietinās savas sirdis;

66 jā, ja viņi grib nākt, viņi var, un brīvi dzert no adzīvības ūdeņiem.

67 Lūk, šī ir Mana mācība—katrs, kas nožēlo grēkus un anāk pie Manis, tas ir Mana bbaznīca.

68 Katrs, kas asludina vairāk vai mazāk par šo, tas nav no Manis, bet ir bpret Mani; tāpēc tas nav no Manas baznīcas.

69 Un tagad, lūk, katrs, kas ir no Manas baznīcas un pastāv Manā baznīcā līdz galam, to Es celšu uz Manas aklints, un elles bvārtiem tos nebūs uzvarēt.

70 Un tagad, atcerieties Tā vārdus, kurš ir pasaules dzīvība un agaisma, jūsu Pestītājs, jūsu bKungs un jūsu Dievs. Āmen.