Svētie Raksti
Mācība un Derības 104


104. nodaļa

Atklāsme, dota pravietim Džozefam Smitam Kērtlandē vai netālu no tās, Ohaio štatā, 1834. gada 23. aprīlī par Apvienoto uzņēmumu (skat. 78. un 82. nodaļas ievadu). Visdrīzāk tā bija Apvienotā uzņēmuma padomes locekļu sapulce, kur tika pārrunātas Baznīcas neatliekamās laicīgās vajadzības. Kādā uzņēmuma iepriekšējā sapulcē 10. aprīlī tika nolemts, ka uzņēmums tiks likvidēts. Šajā atklāsmē ir norādīts, ka tā vietā uzņēmums ir jāreorganizē; tā īpašumi ir jāsadala starp tā locekļiem kā viņu pārvaldījums. Džozefa Smita vadībā frāze „Apvienotais uzņēmums” vēlāk atklāsmē tika aizstāta ar frāzi „Apvienotais ordenis”.

1–10, Svētie, kas izdara pārkāpumu pret Apvienoto ordeni, tiks nolādēti; 11–16, Tas Kungs apgādā Savus svētos Savā veidā; 17–18, Evaņģēlija likums regulē rūpes par nabadzīgajiem; 19–46, Tiek nozīmēti dažādu brāļu pārvaldījumi un svētības; 47–53, Apvienotajam ordenim Kērtlandē un ordenim Ciānā ir jādarbojas atsevišķi; 54–66, Tā Kunga svētā dārgumu glabātuve ir izveidota, lai iespiestu Svētos Rakstus; 67–77, Apvienotā ordeņa kopējai dārgumu krātuvei ir jādarbojas uz vispārējās vienprātības pamata; 78–86, Tiem, kas ir Apvienotajā ordenī, ir jāsamaksā visi savi parādi, un Tas Kungs atbrīvos viņus no finansu jūga.

1 Patiesi Es saku jums, Mani draugi, Es dodu jums padomu un pavēli attiecībā uz visiem īpašumiem, kas pieder tam ordenim, ko Es pavēlēju noorganizēt un izveidot, lai būtu apvienots ordenis un mūžīgs ordenis Manas baznīcas labumam un cilvēku glābšanai, līdz Es nākšu—

2 ar solījumu, nemainīgu un negrozāmu, ka ciktāl tie, kuriem Es esmu pavēlējis, būs uzticīgi, viņi tiks svētīti ar lielu daudzumu svētību;

3 bet tā kā viņi nebija uzticīgi, viņi bija tuvu lāstam.

4 Tādēļ, tā kā daži no Maniem kalpiem nav turējuši pavēli, bet ir lauzuši derību caur mantkārību un izdomātiem vārdiem, Es esmu nolādējis viņus ar ļoti lielu un smagu lāstu.

5 Jo Es, Tas Kungs, esmu nolēmis Savā sirdī, ka ciktāl jebkurš cilvēks, kas pieder ordenim, tiks atrasts par pārkāpēju jeb, citiem vārdiem, lauzīs derību, ar ko jūs esat saistīti, viņš tiks nolādēts savā dzīvē un tiks samīts no tā, kuru Es gribēšu;

6 jo Mani, To Kungu, nebūs apsmiet šajās lietās—

7 un tas viss, lai nevainīgais starp jums netiktu nosodīts ar netaisno; un lai vainīgais starp jums nevarētu izbēgt; tāpēc Es, Tas Kungs, esmu apsolījis jums godības kroni pie Savas labās rokas.

8 Tādēļ, ciktāl jūs tiekat atrasti par pārkāpējiem, jūs nevarat izbēgt Manas dusmas savā dzīvē.

9 Ciktāl jūs tiekat padzīti pārkāpuma dēļ, jūs nevarat izbēgt Sātana sitieniem līdz pestīšanas dienai.

10 Un Es tagad dodu jums varu no šīs pašas stundas, ka, ja kāds cilvēks starp jums, no ordeņa, tiek atrasts par pārkāpēju un nenožēlo ļaunumu—jūs nodosit viņu Sātana sitieniem; un viņam nebūs spēka nodarīt jums ļaunu.

11 Tā ir gudrība Manī; tādēļ pavēli Es dodu jums, ka jūs noorganizēsities un nozīmēsit katram cilvēkam viņa pārvaldījumu;

12 lai katrs cilvēks varētu dot atskaiti Man par savu pārvaldījumu, kas tam ir nozīmēts.

13 Jo ir nepieciešams, lai Es, Tas Kungs, darītu katru cilvēku atbildīgu, kā pārvaldnieku pār zemes svētībām, ko Es esmu radījis un sagatavojis savām radībām.

14 Es, Tas Kungs, izpletu debesis un izveidoju zemi, Savu roku darbu, un visas lietas tanīs ir Manas.

15 Un tas ir Mans nolūks apgādāt Savus svētos, jo visas lietas ir Manas.

16 Bet tam ir jātiek darītam Manā paša veidā, un lūk, šis ir tas veids, ka Es, Tas Kungs, esmu nolēmis apgādāt Savus svētos, lai nabagie tiktu paaugstināti tanī, ka bagātie tiek pazemoti.

17 Jo zeme ir pilna, un tajā ir pietiekami un papilnam; jā, Es sagatavoju visas lietas un esmu devis cilvēku bērniem rīkoties pašiem.

18 Tādēļ, ja kāds cilvēks ņems no pārpilnības, kuru Es esmu radījis, un nedos savu daļu, saskaņā ar Manu evaņģēlija likumu, nabagam un trūkumcietējam, viņš, kopā ar bezdievjiem, pacels savas acis ellē, ciešot mokas.

19 Un tagad, patiesi Es saku jums attiecībā uz ordeņa īpašumiem,—

20 lai Manam kalpam Sidnijam Rigdonam tiek nozīmēta tā vieta, kur viņš tagad dzīvo, un miecētavas gabals viņa pārvaldījumam, viņa apgādāšanai, kamēr viņš strādā Manā vīna dārzā, patiesi kā Es gribēšu, kad Es viņam pavēlēšu.

21 Un lai visas lietas tiek darītas atbilstoši ordeņa padomam un ordeņa vienprātībā vai balsošanā, kuri dzīvo Kērtlandes zemē.

22 Un šo pārvaldījumu un svētību Es, Tas Kungs, piešķiru Savam kalpam Sidnijam Rigdonam par svētību tam un tā pēcnācējiem pēc viņa;

23 un Es vairošu svētības pār viņu, tiktāl, cik viņš būs pazemīgs Manā priekšā.

24 Un vēl, lai Manam kalpam Martinam Herisam tiek nozīmēts viņa pārvaldījumam zemes gabals, kuru Mans kalps Džons Džonsons ieguva apmaiņā pret viņa bijušo mantojumu, tam un tā pēcnācējiem pēc viņa;

25 un tiktāl, cik viņš ir uzticīgs, Es vairošu svētības pār to un tā pēcnācējiem pēc viņa.

26 Un lai Mans kalps Martins Heriss ziedo savu naudu Manu vārdu pasludināšanai, atbilstoši tam, kā Mans kalps Džozefs Smits, jaunākais, norādīs.

27 Un vēl, lai Manam kalpam Frederikam G. Viljamsam ir tā vieta, kur viņš tagad dzīvo.

28 Un lai Manam kalpam Oliveram Kauderijam ir tas gabals, kas ir blakus ēkai, kur būs spiestuve, kas ir gabals numur viens, un arī tas gabals, uz kura dzīvo viņa tēvs.

29 Un lai Maniem kalpiem Frederikam G. Viljamsam un Oliveram Kauderijam ir spiestuves ēka un viss, kas tam piederas.

30 Un tas būs viņu pārvaldījums, kas tiks nozīmēts tiem.

31 Un tiktāl, cik viņi ir uzticīgi, lūk, Es svētīšu un vairošu svētības pār tiem.

32 Un šis ir sākums tam pārvaldījumam, ko Es esmu nozīmējis viņiem, viņiem un to pēcnācējiem pēc viņiem.

33 Un tiktāl, cik viņi ir uzticīgi, Es vairošu svētības pār tiem un viņu pēcnācējiem pēc tiem, pat svētību daudzumu.

34 Un vēl, lai Manam kalpam Džonam Džonsonam ir tā māja, kurā viņš dzīvo, un mantojums, viss, izņemot zemi, kas paredzēta Manu namu celtniecībai, kas piederas tam mantojumam un tiem gabaliem, kas ir noteikti Manam kalpam Oliveram Kauderijam.

35 Un tiktāl, cik viņš ir uzticīgs, Es vairošu svētības pār to.

36 Un tā ir Mana griba, lai viņš pārdotu tos gabalus, kas ir atlikti Manu svēto pilsētas celtniecībai, tik daudz, cik tas tiks darīts zināms viņam ar Gara balsi un saskaņā ar ordeņa padomu, un ar ordeņa balsi.

37 Un šis ir sākums tam pārvaldījumam, ko Es esmu nolicis viņam, par svētību tam un tā pēcnācējiem pēc viņa.

38 Un tiktāl, cik viņš ir uzticīgs, Es vairošu svētību daudzumu pār to.

39 Un vēl, lai Manam kalpam Ņūelam K. Vitnijam tiek nozīmētas mājas un gabals, kur viņš tagad dzīvo, un gabals un ēka, uz kura stāv tirdzniecības uzņēmums, un arī tas gabals, kas ir uz stūra dienvidos no tirdzniecības uzņēmuma, un arī tas gabals, kur novietota pelnu tvertne.

40 Un visu to Es esmu nozīmējis Savam kalpam Ņūelam K. Vitnijam viņa pārvaldījumam, par svētību tam un tā pēcnācējiem pēc viņa, par labumu Mana ordeņa tirdzniecības uzņēmumam, ko Es esmu izveidojis Manam stabam Kērtlandes zemē.

41 Jā, patiesi, šis ir pārvaldījums, ko Es esmu nozīmējis Savam kalpam N. K. Vitnijam, patiesi šo visu tirdzniecības uzņēmumu, viņam un viņa pārstāvim, un viņa pēcnācējiem pēc viņa.

42 Un tiktāl, cik viņš ir uzticīgs, turot Manas pavēles, ko Es esmu tam devis, Es vairošu svētības pār to un tā pēcnācējiem pēc viņa, patiesi svētību daudzumu.

43 Un vēl, lai Manam kalpam Džozefam Smitam, jaunākajam, tiek nozīmēts gabals, kas ir atlikts Mana nama celtniecībai, kas ir četrdesmit kāršu garumā un divdesmit platumā, un arī tas mantojums, uz kura tagad dzīvo viņa tēvs;

44 un šis ir tā pārvaldījuma sākums, ko Es esmu nozīmējis viņam, par svētību tam un viņa tēvam.

45 Jo lūk, Es esmu aiztaupījis mantojumu viņa tēvam, tā apgādāšanai; tādēļ viņš tiks ieskaitīts Mana kalpa Džozefa Smita, jaunākā, namā.

46 Un Es vairošu svētības pār Mana kalpa Džozefa Smita, jaunākā, namu tiktāl, cik viņš ir uzticīgs, patiesi svētību daudzumu.

47 Un tagad, pavēli Es dodu jums attiecībā par Ciānu, ka jūs vairs ilgāk nebūsit saistīti Apvienotā ordenī ar jūsu brāļiem no Ciānas, tikai šajā veidā—

48 pēc tam, kad jūs būsit noorganizējušies, jūs tiksit saukti Ciānas staba Apvienotais ordenis Kērtlandes pilsētā. Un jūsu brāļi, pēc tam kad viņi tiks noorganizēti, tiks saukti Ciānas pilsētas Apvienotais ordenis.

49 Un viņiem jātiek organizētiem savos pašu vārdos un viņu pašu vārdā; un viņi kārtos savas lietas savos pašu vārdos un viņu pašu vārdā.

50 Un jūs kārtosit savas lietas jūsu pašu vārdā un savos pašu vārdos.

51 Un šo Es esmu pavēlējis, lai tas tiktu darīts jūsu glābšanai un arī viņu glābšanai, kā sekas tam, ka viņi tika izdzīti, un tam, kas vēl nāks.

52 Derības tikušas lauztas caur pārkāpumu, ar mantkārību un izdomātiem vārdiem—

53 tādēļ jūs tiekat atbrīvoti no Apvienotā ordeņa ar jūsu brāļiem, ka jūs vairs neesat saistīti ar tiem, kā tikai līdz šai stundai, kā tikai šajā veidā, kā Es teicu, ar aizdevumu, kā vienosities ar šo ordeni padomē, kā jūsu apstākļi ļaus un padomes balss norādīs.

54 Un vēl, pavēli Es dodu jums attiecībā par jūsu pārvaldījumu, ko Es jums esmu nozīmējis.

55 Lūk, visi šie īpašumi ir Mani, vai arī jūsu ticība ir velta un jūs tiekat atrasti par liekuļiem, un derības, kuras jūs esat noslēguši ar Mani, tiek lauztas;

56 un ja šie īpašumi ir Mani, tad jūs esat pārvaldnieki; savādāk jūs neesat pārvaldnieki.

57 Bet patiesi Es saku jums, Es esmu nolicis jūs būt par pārvaldniekiem pār Manu namu, patiesi pārvaldniekiem no tiesas.

58 Un šim nolūkam Es esmu pavēlējis jums organizēties, pat izdot Manus vārdus, Manu Svēto Rakstu pilnību, atklāsmes, kuras Es esmu jums devis un kuras Es vēlāk, laiku pa laikam, došu jums—

59 ar nolūku uzcelt Manu baznīcu un valstību uz zemes un sagatavot Manus ļaudis tam laikam, kad Es dzīvošu ar tiem, kas jau ir tuvu.

60 Un jūs sagatavosit sev vietu dārgumu krātuvei un veltīsit to Manam Vārdam.

61 Un jūs nozīmēsit vienu jūsu starpā, lai turētu krātuvi, un viņš tiks ordinēts šai svētībai.

62 Un būs zīmogs uz tās krātuves; un nevienam cilvēkam jūsu starpā nebūs to saukt par savu, nedz kādu daļu no tās, jo tā piederēs jums visiem kopā.

63 Un Es dodu to jums no šīs pašas stundas, un tagad rūpējieties par to, lai jūs ietu un izmantotu šo pārvaldījumu, ko Es jums esmu nozīmējis, tikai svētām lietām, ar nolūku izdot šīs svētās lietas, kā Es esmu teicis.

64 Un labumiem no šīm svētajām lietām ir jābūt krātuvē, un zīmogam jābūt uz tās; un neviens to nedrīkst izmantot vai ko izņemt no krātuves, nedz zīmogs var tikt atraisīts, kas būs uzlikts uz tās, kā tikai ar ordeņa balsi vai ar pavēli.

65 Un tā jums būs glabāt labumus no svētajām lietām krātuvē svētītiem un svētiem nolūkiem.

66 Un tā tiks saukta par Tā Kunga svēto dārgumu krātuvi; un zīmogs tiks turēts uz tās, lai tā būtu svēta un veltīta Tam Kungam.

67 Un vēl tiks sagatavota cita krātuve, un mantzinis nozīmēts, lai pārvaldītu krātuvi, un zīmogs tiks uzlikts uz tās;

68 un visa nauda, ko jūs saņemat no saviem pārvaldījumiem, uzlabojot īpašumus, kurus Es jums esmu nozīmējis, no namiem vai zemēm, vai liellopiem, vai visām lietām, izņemot tikai svētos un svētītos rakstus, kurus Es esmu pataupījis Sev pašam svētiem un svētītiem nolūkiem, ir jāmet krātuvē, tiklīdz jūs saņemat naudu pa simtiem vai pa piecdesmit, vai pa divdesmit, vai pa desmit, vai pa pieci.

69 Jeb, citiem vārdiem, ja kāds cilvēks jūsu starpā dabū piecus dolārus, lai viņš met tos krātuvē; jeb, ja viņš saņem desmit vai divdesmit, vai piecdesmit, vai simts, lai viņš dara tāpat;

70 un lai neviens no jums nesaka, ka tie ir viņa; jo tie netiks saukti par viņa, nedz kāda daļa no tiem.

71 Un nebūs nevienu daļu no tiem izmantot vai izņemt no krātuves, kā tikai ar ordeņa balsi un vienprātīgu piekrišanu.

72 Un šī būs ordeņa balss un vienprātīga piekrišana,—ka jebkurš cilvēks no jums teiks mantzinim: Man vajag no tās, lai palīdzētu man manā pārvaldījumā—

73 ja tas būs pieci dolāri vai ja tas būs desmit dolāri, vai divdesmit, vai piecdesmit, vai simts, mantzinis dos viņam to summu, ko viņš prasa, lai palīdzētu viņam viņa pārvaldījumā—

74 līdz viņš tiks atrasts par pārkāpēju, un tas tiks skaidri pavēstīts ordeņa padomes priekšā, ka viņš ir neuzticams un nesaprātīgs pārvaldnieks.

75 Bet kamēr viņš ir pilntiesīgs biedrs un ir uzticīgs, un saprātīgs savā pārvaldījumā, šī būs viņa zīme mantzinim, ka mantzinis nedrīkst nedot.

76 Bet pārkāpuma gadījumā mantzinis ir pakļauts ordeņa padomei un balsij.

77 Un gadījumā, ja mantzinis tiek atrasts par neuzticīgu un nesaprātīgu pārvaldnieku, viņš būs pakļauts ordeņa padomei un balsij un tiks izstumts no savas vietas, un cits tiks nozīmēts viņa vietā.

78 Un vēl, patiesi Es saku jums, attiecībā uz jūsu parādiem—lūk, tā ir Mana griba, lai jūs samaksātu visus savus parādus.

79 Un tā ir Mana griba, lai jūs pazemotos Manā priekšā un iegūtu šo svētību ar savu uzcītību un pazemību, un ticības lūgšanu.

80 Un ciktāl jūs esat uzcītīgi un pazemīgi un lūdzat ticības lūgšanā, lūk, Es mīkstināšu to sirdis, kuriem jūs esat parādā, līdz Es sūtīšu jums līdzekļus jūsu atbrīvošanai.

81 Tādēļ rakstiet steidzīgi uz Ņujorku un rakstiet atbilstoši tam, ko diktēs Mans Gars; un Es mīkstināšu to sirdis, kuriem jūs esat parādā, lai aizdzītu no viņu prātiem domas sagādāt jums ciešanas.

82 Un ciktāl jūs būsit pazemīgi un uzticīgi un piesauksit Manu Vārdu, lūk, Es došu jums uzvaru.

83 Es dodu jums solījumu, ka jūs šoreiz tiksit atbrīvoti no sava jūga.

84 Cik daudz jūs gūstat iespēju aizņemties naudu pa simtiem vai tūkstošiem, līdz pat jūs aizņemsities pietiekami, lai atbrīvotos no jūga, tā ir jūsu privilēģija.

85 Un ieķīlājiet šoreiz īpašumus, ko Es esmu nodevis jūsu rokās, dodot savus vārdus ar vienbalsīgu vienprātību vai citādi, kā jums šķitīs labi.

86 Es dodu jums šoreiz šo privilēģiju; un lūk, ja jūs turpināsit darīt to, ko Es esmu licis jūsu priekšā, saskaņā ar Manām pavēlēm, visas šīs lietas ir Manas, un jūs esat Mani pārvaldnieki, un kungs neļaus ielauzties savā namā. Patiesi tā. Āmen.